• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6599/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Cụm công nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6599/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6599/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP DỊ NẬU, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý Cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của UBND thành ph Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Thất tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 27/5/2015; Văn bản số 1781/UBND-TTPTCCN ngày 13/11/2015 và đề nghị của Sở Công Thương tại các Văn bản: số 164/BC-SCT ngày 31/7/2015; số 202/BC-SCT ngày 23/9/2015; số 4365/SCT-BQLCN ngày 26/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu của dự án: tạo mặt bằng sản xuất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; thu hút các doanh nghiệp, hộ sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

3. Quy mô: 9,83 (chín phẩy tám mươi ba) ha.

4. Địa điểm xây dựng: xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

5. Hình thức đầu tư: xây dựng mới.

6. Tính chất của Cụm công nghiệp: bao gồm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phù hp với quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Thời gian hoạt động của Cụm công nghiệp: 50 năm kể từ ngày ký quyết định thành lập.

8. Chủ đầu tư: sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Dị Nậu, huyện Thạch Thất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các Sở ngành liên quan và UBND huyện Thạch Thất tổ chức lựa chọn, xác định Chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất có trách nhiệm chỉ đạo việc đầu tư, thực hiện dự án đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch: Vũ H
ng Khanh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Xuân Việt;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, L.Q.Huy, P.C.Công; CT, TNMT, XDGT, QHKT, NN, TH.
- Lưu: VT, CTtr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ C
HỦ TỊCH




Nguyn Ngọc Tun

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6599/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6599/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329172