• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Quyết định 66/QĐ-BHXH năm 2016 Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Tải về Quyết định 66/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b
/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT
, KHĐT(05b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-BHXH ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

- Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Phấn đấu đạt trên 25% lực lượng lao động tham gia BHXH và 78% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

- Đến hết năm 2016, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đi với các đơn vị và doanh nghiệp xuống còn 45 giờ/năm.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Vit Nam phi hp chặt chẽ với các B, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết s21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Quyết định s1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020.

2. Trin khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bo him xã hội

a) Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

- Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHYT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Thực hiện tốt quy chế phi hợp giữa ngành y tế và BHXH Việt Nam. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý đkịp thời xử lý vướng mc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT.

- Phối hợp với Bộ Y tế đy nhanh tiến độ thực hiện tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT theo chỉ đạo của Thtướng Chính ph, thực hiện liên thông dữ liệu KCB BHYT giữa các cơ sở KCB ở cả 4 tuyến và giám định thanh toán BHYT tự động với cơ quan quản lý y tế, cơ quan BHXH trên mạng điện tử toàn quốc.

b) Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

- Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHXH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

c) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

- Xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản thực hiện, văn bản quản lý trong Ngành đảm bảo phù hợp với Luật BHYT, Luật BHXH, từ công tác thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, tài chính kế toán, dược - vật tư y tế...

3. Tiếp tục phát triển đi tượng tham gia BHXH, BHYT theo luật định, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giảm nợ đọng

Ban Thu chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phi hợp:

- Trin khai hiệu quả các biện pháp phát triển bn vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT; có giải pháp phù hợp để triển khai BHYT theo hộ gia đình.

- Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán năm 2016 do Thủ tướng Chính ph giao.

- Tích cực điều tra, khảo sát số lao động thuộc diện phi tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định và xây dựng lộ trình khai thác m rộng đi tượng. Thường xuyên bám sát các đơn vị đôn đốc thu nộp, tính lãi sut chậm nộp, gn việc trích nộp BHXH, BHYT với việc gii quyết chế độ chính sách. Chủ động đôn đc thu nợ BHXH, BHYT, rà soát phân loại các đơn vị nợ đọng đcó kế hoạch xử lý cụ thể đi với từng đơn vị.

- Thường xuyên báo cáo cấp ủy đảng và chính quyền các cấp về tình hình thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH đến mọi người lao động, BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, thực hiện nghiêm túc tiêu chí phát triển BHXH, BHYT trong chương trình phát triển nông thôn mới. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Vệ sinh an toàn lao động; ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành phi hợp đtăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành ở địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát chuyên đề và kiên quyết xử lý các đơn vị nợ; lập hsơ, kiên quyết xử lý và khởi kiện đơn vị nợ đọng ra tòa để tăng cường việc đc thu, giảm nđọng BHXH, BHYT.

4. Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT

Ban Tài chính - Kế toán chủ trì, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT và BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

- Tổ chức chi trả kịp thời, đúng chế độ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng chế độ; Đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí đcác đơn vị có đủ nguồn chi trả trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác quản lý đối tượng; báo tăng, báo giảm kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thng bưu điện tại 63 tỉnh, thành phố; đồng thời đẩy mạnh việc chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản thẻ ATM, đảm bảo việc chi trả chế độ BHXH đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn và an toàn.

5. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi qu BHYT.

a) Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực Nam và BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

- Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng từng bước thực hiện lộ trình khung giá dịch vụ y tế mới trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí KCB, đồng thời hỗ trợ phù hợp cho đi tượng chính sách, người nghèo.

- Thực hiện tốt việc ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế; quản , sử dụng an toàn hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện tốt công tác giám định BHYT, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, đúng đi tượng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám định chi phí KCB, khắc phục tình trạng bội chi quỹ KCB tại một số địa phương và có biện pháp kim soát chặt chẽ, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng qu KCB BHYT.

b) Ban Dược và Vật tư y tế chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

- Phi hợp với Bộ Y tế tham gia Luật Dược (sửa đi) và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Tham gia xây dựng Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung ứng thuc theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH12 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ; xây dựng năng lực kinh nghim của nhà thầu và tiêu chuẩn kthuật của mặt hàng dự thầu đi với đấu thầu dược liệu và vị thuốc y học c truyn; tham gia Hội đồng tư vấn quốc gia về chính sách thuốc, vật tư y tế trong KCB BHYT.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư ban hành Danh mục, điều kiện, tỷ lệ thanh toán vật tư y tế; phối hợp với Bộ Y tế giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thanh toán vật tư y tế theo chế độ BHYT tại các địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng chi phí thuốc, vật tư y tế theo chế độ BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT đặc biệt công tác tham gia Hội đồng đấu thu cung ứng thuc, vật tư y tế cho các cơ sở KCB.

6. Quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính

a) Ban Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, BHXH các tnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phi hợp:

- Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 khi được cp có thm quyền phê duyệt.

- Phân bổ kế hoạch vn đầu tư công cho các dự án theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị quyết s 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ v nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngun ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát trong tt cả các khâu của quá trình đầu tư, tập trung đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm. biện pháp kịp thời tháo gkhó khăn, vướng mắc, nht là việc đền bù gii phóng mặt bằng... bảo đảm dự án triển khai nhanh, đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

b) Ban Tài chính - Kế toán chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phi hợp:

- Tổ chức điều hành chi quản lý trong phạm vi dự toán được giao, bảo đảm triệt để tiết kiệm, đúng chế độ quy định, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm đ thc hiện ngay từ đầu khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện, cắt giảm tối đa các khoản chưa thực sự cần thiết.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

c) Ban Đầu tư quchủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án đầu tư các qubảo hiểm năm 2016 được Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam thông qua.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính

a) BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của BHXH Việt Nam (Kế hoạch s 5386/KH-BHXH ngày 30/12/2015).

b) Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

- Rà soát, thẩm định, tham mưu chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ở Trung ương; Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH các tỉnh theo Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

- Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; tập trung hoàn thiện danh mục vị trí việc làm sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức. Ban hành khung tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý. Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của pháp luật trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần thái độ phục vụ và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Kế hoạch s3213/KH-BHXH ngày 27/8/2015 của BHXH Vit Nam tinh giản biên chế theo Nghị định s108/2014/NĐ-CP. Quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

c) Ban Pháp chế chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phi hợp với các quan, đơn vị Trung ương và địa phương.

- Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 1499/QĐ-BHXH ngày 10/12/2015 của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hồ sơ, biểu mẫu, quy trình và thtục kê khai, thu nộp, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; rút ngn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đi với các đơn vị và doanh nghiệp xuống còn 45 giờ/1 năm.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thtục hành chính theo cơ chế một cửa.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm

Ban Kiểm tra chủ trì, BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương:

- Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đã được Tổng Giám đc BHXH Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1558/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015.

- Phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Y tế, Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các cuộc kiểm tra liên ngành về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, thắc mắc của công dân liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT; không đtình trạng đơn thư tn đọng kéo dài, góp phần củng clòng tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước.

9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

Ban Tuyên truyền chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

- Nâng cao hiệu quả phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến cán bộ và nhân dân trên phạm vi cả nước.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông: Đài truyền hình Việt Nam, Thông tn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân …. đtuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và các hoạt động của ngành BHXH.

- Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Trang thông tin điện tử BHXH duy trì các chuyên trang, chuyên mục và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

- BHXH các tỉnh chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyn. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, duy trì các chuyên trang chuyên mục trên các báo và sóng phát thanh - truyn hình địa phương; chủ động cung cấp thông tin, sliệu, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc bit là tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương.

10. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN nhm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quphục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính đtạo ra môi trường làm việc điện tử rộng khp phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành, công tác nghiệp vụ BHXH, BHYT và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT cho người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng phương án kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị trong toàn Ngành và với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

- Xây dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng và hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về đối tượng tham gia, đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai ng dụng chữ ký số trong thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực: kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức toàn Ngành về khai thác, ứng dụng chký số, quản lý và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ. Tập hun cho các đơn vị, BHXH tỉnh, thành phố về trin khai kiến trúc Chính phủ điện tử của BHXH Việt Nam theo Khung Chính phủ điện tử khi được phê duyệt.

11. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

Các Ban nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chủ trì phi hp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chng lãng phí của BHXH Việt Nam.

- BHXH các tỉnh thực hiện đúng quy định về quản lý tiền mặt, tiền gửi và quy định tại thỏa thuận liên ngành gia hệ thống BHXH với hệ thống Ngân hàng, Kho bạc nhm tập trung nhanh nguồn thu về BHXH Việt Nam để đáp ứng nhu cu chi trả các chế độ BHXH, BHYT và nâng cao hiệu quả đầu tư tăng trưởng quỹ; kiểm tra tổ chức chi trả, quản lý đối tượng của các đại lý chi trả; xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các quy định về công tác tài chính, tài sn, chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo đơn vị, nht là người đứng đu; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm khc phục tình trạng thụ động, quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nâng cao hiệu quả hoạt động đi ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, góp phần phát triển an sinh xã hội trong khu vực

Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trc thuộc BHXH Việt Nam phi hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

- Tổ chức triển khai có hiệu quả “Chiến lược Hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020, định hướng 2030”.

- Tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác đa phương trong lĩnh vực an sinh xã hội.

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực ASEAN và các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội phát triển trên thế giới nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của Ngành.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2016 của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đc BHXH các tỉnh:

1. Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 1 năm 2016 chương trình hành động cụ thể của đơn vị, trong đó xác đnh rõ mục tiêu chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động qun điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, thời gian; gửi BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đu tư) trước ngày 15 tháng 02 năm 2016 đ theo dõi, giám sát.

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị; báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của đơn vị năm 2016 gửi BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch và Đu tư: bankhtc@vss.gov.vn) trước ngày 15 tháng 11 năm 2016 đbáo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan đtổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

4. Phát động phong trào thi đua thường xuyên với chủ đề Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhim v năm 2016” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề năm 2016 với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dn./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 66/QĐ-BHXH

2.712

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302771