• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

Văn bản pháp luật về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Văn bản pháp luật về Vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Quyết định 66/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tải về Quyết định 66/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác;

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổ phó thường trực;

3. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó;

5. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, T phó;

6. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên;

7. Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên;

8. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thành viên;

9. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên;

11. Bà Hoàng Thị Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Thư ký T công tác.

Điều 2. T công tác có Nhóm giúp việc gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Hoàng Thị Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Trưng Nhóm giúp việc;

2. Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính;

3. Ông Nguyn Tun Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

4. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cc trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ;

6. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Bộ Công Thương;

7. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng phòng Pháp luật tổ chức bmáy Nhà nước, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp;

8. Bà Phan Hải Anh, Hàm Vụ phó Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ.

9. Một số công chức trực tiếp giúp việc Tổ phó thường trực.

Điều 3. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các công việc phục vụ việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và kết thúc nhiệm vụ khi hình thành được bộ máy của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 4. Thành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, các thành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố tr
c thuộc trung ương;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Thành viên Tổ công tác và Nhóm giúp việc T
công tác;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (3b). H.Anh
195

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 66/QĐ-TTg

377

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374637