• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường


 

Quyết định 660/QĐ-UBND năm 2015 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy thuỷ điện Sơ Vin tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 660/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠ VIN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 151/TTr-STNMT ngày 18 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nhà máy thủy điện Sơ Vin; địa điểm tại xã Tô Múa, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La của Công ty điện lực Sơn La (chủ dự án), địa chỉ trụ sở tại số 160, đường 3/2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, với các thông tin về dự án như sau:

- Tọa độ tuyến đập 20052’54’’ vĩ độ Bắc; 104052’44’’ kinh độ Đông; Tọa độ nhà máy thủy điện 20051’47’’ vĩ độ Bắc; 104053’11’’ kinh độ Đông.

- Nhà máy: số tổ máy: 02; công suất lắp máy 2,8 MW loại tuabin gáo trục ngang;

- Hồ chứa nước: mực nước dâng bình thường 525m; dung tích ứng với mực nước dâng bình thường 42.104m3;

- Chiều dài đường ống áp lực: 1.138,0m;

- Chiều dài đường dây 35KV: 7,6km; đường dây 0,4KV: 7,6km; số trạm biến áp: 03 trạm;

- Tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án 4,8ha (đã được phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm /2014 của UBND huyện Vân Hồ);

- Tổng mức đầu tư 112.784 triệu đồng.

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

2.1. Lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh vùng lòng hồ trước khi tích nước. Khai báo kịp thời khi phát hiện có di tích lịch sử, khoáng sản trong quá trình thi công.

2.2. Thực hiện các quy định về an toàn trong thi công và phòng chống cháy nổ; lập kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường trong thi công, vận hành công trình và đảm bảo ứng phó kịp thời các sự cố xẩy ra. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi thực hiện dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

2.3. Bố trí, thiết kế và vận hành 04 bãi thải theo đúng thiết kế của dự án, bảo đảm các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, sử dụng. Sau khi xây dựng xong công trình thủy điện, thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.4. Thực hiện công tác điều tiết dòng chảy đảm bảo lưu lượng dòng chảy tối thiểu. Đảm bảo các nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu và bảo vệ môi trường sinh thái thủy sinh phía hạ du của nhà máy theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Thiết kế, xây dựng ống thép nằm trong thân đập bê tông để chảy tự do đảm bảo cho việc lấy nước hạ lưu trong mọi chế độ vận hành của nhà máy; cam kết ưu tiên nguồn nước phục vụ tưới tiêu của 27,8 ha diệc tích lúa phía hạ lưu nhà máy.

2.6. Phối hợp với UBND huyện Vân Hồ tiến hành bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của Dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.7. Lập, trình phê duyệt phương án trồng rừng thay thế với diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích rừng bị chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT .

2.8. Phối hợp với các cơ quan có đủ chức năng thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra theo quy định; giám sát diễn biến chất lượng nước vùng thượng lưu và hạ lưu Nhà máy trong giai đoạn xây dựng và những năm đầu vận hành công trình.

2.9. Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.10. Chủ dự án phải lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND xã Tô Múa, Mường Tè để cơ quan quản lý nhà nước và người dân giám sát; lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án, gửi cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác nhận trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT .

2.11. Tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về thực hiện nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy thủy điện Sơ Vin và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Điều 4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, tổ chức, cá nhân phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh Sơn La và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Giám đốc Công ty điện lực Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Như­ Điều 5;
- Trung tâm Công báo;
- Bộ phận một cửa VP UBND tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Huy Anh - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KTN. 25 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 660/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 30/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 660/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270001