• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 662/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 662/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 3449/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2015;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- UB Tư pháp của Quốc hội
- UB Pháp luật của Quốc hội (để p/h);
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để t/h);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 662/QĐ-BTP Ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 3449/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2015, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 (sau đây gọi chung là Hội nghị) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; thống nhất nhận thức của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

- Đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2015 của hệ thống Thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2015.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đầy đủ thành phần theo quy định.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thời gian: Tổ chức trong thời gian 01 ngày (buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30), dự kiến ngày 24/4/2015.

(Thời gian cụ thể ghi trong giấy triệu tập, giấy mời và thực hiện theo chương trình Hội nghị).

2. Hình thức, địa điểm: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện (63 điểm cầu) tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Điểm cầu tại Hà Nội, gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền - Chủ trì Hội nghị.

- Đại diện các cơ quan Trung ương: đại diện Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (13 người).

- Các đại biểu của thành phố Hà Nội: UBND thành phố, Ban chỉ đạo Thi hành án thành phố (14 người); Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức tín dụng (đại diện từ 2-3 tổ chức tín dụng trên địa bàn) và các Văn phòng Thừa phát lại (11 người); một số Sở, ban, ngành liên quan: Ban Nội chính Thành ủy, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội thành phố; Trưởng ban chỉ đạo thi hành án các quận, huyện, thị xã của thành phố (30 người); Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc Cục (38 người). Tổng số dự kiến là: 86 người.

- Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin, Cục Bồi thường nhà nước, Học viện Tư pháp (14 người).

- Tổng cục THADS: Lãnh đạo Tổng cục THADS và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục (12 người).

- Cục THADS, Bộ Quốc phòng (03 người).

- Đại diện một số báo, đài ở Trung ương: Đài truyền hình Việt Nam (VTV1), Truyền hình Quốc hội, Báo Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (06 người).

Tổng số đại biểu: Dự kiến khoảng 133 người.

2. Điểm cầu tại 62 địa phương:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh: Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên (15 người x 62 = khoảng 930 người); Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức tín dụng (đại diện từ 2-3 tổ chức tín dụng trên địa bàn) (372 người); Trưởng Ban chỉ đạo THADS các quận, huyện, thị xã thuộc địa bàn (khoảng 675 người); Một số sở, ban, ngành có liên quan (Ban Nội chính, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội) (khoảng 186 người). Dự kiến tổng số là 2.163 người.

- 44 Văn phòng Thừa phát lại (44 người).

- Lãnh đạo Cục THADS (186 người), Trưởng các Phòng thuộc Cục (khoảng 238 người); Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc Cục THADS (khoảng 675 người). Dự kiến tổng số là 1.099 người.

- Cơ quan Thi hành án quân khu và tương đương (08 người).

- Phóng viên một số Báo, Đài ở địa phương (khoảng 250 người).

Tổng số đại biểu: Dự kiến tổng số khoảng 3.564 người, mỗi điểm cầu khoảng 57 người.

IV. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Về quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

1.1. Nội dung cơ bản của Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Vai trò của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự.

1.2. Những nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

1.3. Kết quả rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự hiện hành và việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

2. Về sơ kết công tác thi hành án dân sự

2.1. Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm 2015 (Báo cáo sơ kết).

2.2. Các chuyên đề (chỉ trình bày một số chuyên đề tại Hội nghị):

- Chuyên đề 1: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với đương sự là phạm nhân đang chấp hành hình phạt trong trại giam.

- Chuyên đề 2: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; một số nội dung triển khai Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chuyên đề 3: Kết quả kiểm tra các vụ việc hoãn, ủy thác theo kế hoạch kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2014 của Tổng cục THADS, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục; Công tác giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.

- Chuyên đề 4: Tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

- Chuyên đề 5: Những tồn tại, hạn chế trong công tác thu, nộp, quản lý tiền thi hành án và giải pháp khắc phục.

- Chuyên đề 6: Những khó khăn, vướng mắc trong việc miễn, giảm thi hành án và giải pháp khắc phục.

- Chuyên đề 7: Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; công tác kiểm tra, tự kiểm tra và giải pháp khắc phục.

2.3. Tham luận của địa phương: Mỗi khu vực dự kiến từ 02 đến 03 ý kiến tham luận: Tham luận của Ban Chỉ đạo Thi hành án, các cơ quan thi hành án, Viện Kiểm sát, các ban, ngành của địa phương (Các ý kiến phát biểu phải tập trung, vào thẳng vấn đề và không quá 7 phút).

2.4. Phát biểu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Văn phòng Bộ

Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức Hội nghị.

1.2. Tổng cục THADS

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức Hội nghị.

- Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo UBND, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cùng cấp bố trí địa điểm, hội trường, phương tiện kỹ thuật, đón tiếp đại biểu, thanh quyết toán kinh phí...

1.3. Cục Công nghệ thông tin

Chuẩn bị về kỹ thuật trực tuyến cho Hội nghị tại Hà Nội và giữa điểm cầu Trung ương với 62 điểm cầu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố tạo điều kiện bố trí phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh để đặt các điểm cầu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.

- Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 12/4/2015; chủ động chuẩn bị nội dung tham luận, trao đổi tại Hội nghị theo hướng dẫn của Tổng cục.

2. Kinh phí

Kinh phí tổ chức Hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 662/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 03/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 662/QĐ-BTP

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270423