• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 666/QĐ-UBND về Danh mục những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 666/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 666/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND Tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 3 và quý I năm 2014; Báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách tháng 3 và quý I năm 2014; Báo cáo tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2014; Báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình cải cách hành chính tháng 3 và quý I năm 2014 và các báo cáo, ý kiến thảo luận của tại cuộc họp Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và Quý II năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Kết luận tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để th/h);
- TTr.TU, HĐND Tỉnh (b/c);
- Các Ban của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT. V1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

DANH MỤC

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm Theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

A. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2014:

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân đón Xuân Giáp Ngọ 2014 đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Các lĩnh vực kinh tế cơ bản có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ của năm 2013 như: Thương mại, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, ngư nghiệp; chỉ số giá tiêu dùng 03 tháng đầu năm tăng thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm trước; các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; an sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,… được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn, thách thức; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; tình hình thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước còn thấp; kế hoạch thu ngân sách đến nay gặp khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động tuy có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2013 nhưng vẫn khá cao; tình hình đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn trật tự trị an cần quan tâm hơn...

Trước tình hình khó khăn đã nêu trên, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2014 như sau:

B. Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tháng 4 và quý II năm 2014:

I. Về phát triển kinh tế:

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát lại tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý I năm 2014 và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của quý II và 6 tháng đầu năm 2014.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, lưu ý đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhất công tác cải cách hành chính.

2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp khảo sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực logistics trong tháng 4/2014; tập trung giải quyết về vốn để triển khai xây dựng đường 991B, đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải; báo cáo kết quả thực hiện trong quý II/2014.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh trong tháng 4/2014.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất, xử hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này, nhất là các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh trong năm 2014; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 4/2014.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư; có đánh giá cụ thể, tìm ra nguyên nhân trong báo cáo liên quan đến cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7. Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo an toàn trong sử dụng quỹ dự phòng ngân sách; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát theo dõi việc sử dụng các nguồn vốn ODA, vay vốn trái phiếu. Tập trung xử lý các khoản nợ ngân sách, nợ thuế. Chủ trì giám sát và triển khai các biện pháp quyết liệt việc khắc phục các tồn đọng theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2014.

II. Lĩnh vực xây dựng cơ bản:

1. Các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công và có phương án giải ngân vốn đầu tư đã bố trí cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp trong năm 2014. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Tập trung thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi công xây dựng 30 dự án thuộc danh mục khởi công mới năm 2014. Đồng thời tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục tập trung việc giải phóng mặt bằng dự án lọc hóa dầu Long Sơn đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

3. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thành phố Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các khu chế biến hải sản tập trung; định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo khẩn trương xây dựng danh mục dự án đầu tư từ nguồn xã hội vốn hóa; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để làm việc cụ thể với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp, các chính sách liên quan hỗ trợ khó khăn cho cán bộ, công chức, việc chức làm việc tại Côn Đảo.

5. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành tập trung hoàn thiện Đề án thành lập thị xã Phú Mỹ; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 4/2014.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy nhanh việc phê duyệt thành phố Bà Rịa đô thị loại II.

III. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội:

1. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp hỗ trợ; Đề án phát triển nguồn nhân lực dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt trong tháng 4/2014.

Đồng thời, tiến hành rà soát tình hình thực hiện các chương trình xã hội hóa; Đề án giảm hộ nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh trong tháng 5/2014.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Xây dựng cơ chế phát triển các xã trong Chương trình xây dựng xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào tiêu chí tăng thu nhập của người dân; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh trong quý II/2014.

- Xây dựng cơ chế phối hợp xử lý vốn hoàn thành quy hoạch xây dựng các Trung tâm văn hóa giáo dục cộng đồng. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, kiểm tra hoàn thành đề án phát triển các Trung tâm văn hóa giáo dục cộng đồng, đặc biệt là các xã nông thôn mới.

- Tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cân đối vốn giải quyết việc đền bù khu vực Hồ Sông Ray.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung trùng tu, tôn tạo, bảo vệ các di tích, điểm đến du lịch để khai thác và đưa ra danh mục thực hiện (nhất là di tích trên địa bàn huyện Côn Đảo) trong quý II/2014.

4. Sở Y tế tập trung hoàn thành việc bàn giao; lắp đặt trang thiết bị, đưa bệnh viện đa khoa 700 giường đi vào hoạt động theo tiến độ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà trẻ, nhóm trẻ, đảm bảo quản lý hiệu quả, an toàn, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trong quý II/2014.

- Có phương án sắp xếp lại Trường Cao đẳng cộng đồng theo mục tiêu đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế trên địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trong quý II/2014.

IV. Công tác cải cách hành chính:

1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013 đã xuống hạng 39 - là số hạng thấp nhất từ trước đến nay. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các lĩnh vực tác động đến chỉ số cạnh tranh thấp để tham mưu văn bản Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành, các Tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các doanh nghiệp tổ chức hội nghị đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong tháng 4/2014.

2. Sở Nội vụ có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các Sở quản lý lĩnh vực yếu kém đã được Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 đã chỉ ra và yêu cầu thực hiện việc điều chuyển cán bộ ở các bộ phận liên quan; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 4/2014.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, đảm bảo vận hành thường xuyên việc áp dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 05 đơn vị chưa vận hành thường xuyên; đặc biệt là xem xét trách nhiệm của người đứng đầu 03 đơn vị chưa vận hành, yêu cầu thực hiện ngay trong tháng 4/2014.

4. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Pha vận hành thường xuyên việc áp dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

5. Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức chỉ đạo khắc phục hư hỏng, đưa vào vận hành phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại xã Suối Nghệ và xã Bình Trung; chỉ đạo xã Bình Giã vận hành thường xuyên phần mềm nêu trên.

6. Sở Nội vụ tiếp tục củng cố, duy trì, xử lý hiệu quả các ý kiến phản ánh của tổ chức công dân qua đường dây nóng; đồng thời chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành duy trì thường xuyên hoạt động, tiến hành kiểm tra ở những lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, xây dựng, thuế... và các địa bàn phát sinh nhiều giao dịch hành chính, trong đó lưu ý thành phố Vũng Tàu; báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng.

7. Giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thành lập phòng Pháp chế của các cơ quan hành chính. Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn về tổ chức và hoạt động, đảm bảo các bộ phận pháp chế hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả.

V. Về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Giao Thanh tra Tỉnh cùng với Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, huyện Châu đức có kế hoạch với tiến độ thời gian thực hiện cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại đông người khu vực công trình hồ chứa nước Sông Ray; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp.

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2014 trong quý 2; triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các Sở, ban ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

3. Hoàn thiện quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh trong tháng 4/2014.

VI. Công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Đảng ủy Khối xem xét giao ban, ký kết liên tịch với các Sở, ngành.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và các tổ chức đoàn thể có kế hoạch định kỳ làm việc với Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh trong năm 2014, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung tổ chức thực hiện.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh:

- Phối hợp với các Sở, ngành thông tin tình hình kinh tế - xã hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức đoàn thể để phối hợp, chia sẻ nhiệm vụ chung của Tỉnh./.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ này; đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 666/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 666/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236419