• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Thông tư 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Quyết định 668/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06/10/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-CAT-PV11, ngày 26/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06/10/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-UBND, ngày 29/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Triển khai thực hiện quy định về trang bị trang phục chữa cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành.

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện bảo đảm việc triển khai thực hiện Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và những nội dung quy định có liên quan của Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành thống nhất, có hiệu quả trong cả nước.

Phổ biến, tập huấn Thông tư số 48/2015/TT-BCA cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn cho UBND các cấp, Sở, Ban, Ngành, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở triển khai thực hiện thống nhất, có hiệu quả Thông tư số 48/2015/TT-BCA .

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an:

a) Tổ chức triển khai, phổ biến Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và những nội dung quy định có liên quan của Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trong cơ quan, đơn vị và cơ sở thuộc quyền quản lý để nắm vững và thực hiện theo đúng quy định.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

* Thời gian thực hiện: Trong Quý I - II/2016.

b) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng các chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư số 48/2015/TT-BCA , nhằm tuyên truyền cho toàn thể quần chúng nhân dân đặc biệt là các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở nắm vững và thực hiện theo đúng quy định.

Thời gian thực hiện: Trong Quý I - II/2016.

2. Kiểm tra, rà soát thực trạng trang bị phương tiện PCCC:

a) Rà soát, lập danh sách các Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở chưa thực hiện trang bị phương tiện PCCC theo quy định; báo cáo Uỷ ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí nguồn kinh phí và trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở phù hợp với tính chất, quy mô và điều kiện của cơ sở.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ sở vi phạm quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở theo quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan (không trang bị, trang bị phương tiện PCCC không phù hợp hoặc chưa được kiểm định theo quy định,...). Thực hiện kiểm tra việc trang bị, quản lý, sử dụng trang phục chữa cháy và phương tiện PCCC của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trong nội dung kiểm tra an toàn về PCCC.

c) Tổng hợp, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về trang phục chữa cháy chuyên ngành.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2016.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch:

Giao Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh và các Sở, Ban, Ngành có liên quan dự toán kinh phí trang bị trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công có nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

Kết quả thực hiện, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; Điện thoại liên hệ: 0703.822.333 - 0706.508.559, Fax: 0703.949.666) trước ngày 25/10/2016.

2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 668/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 29/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 668/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329370