• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Quyết định 668/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3 TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TR-XÃ HỘI NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ vào văn bản số 4553/HD-HĐGDQP&AN ngày 23/12/2016 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2;

Xét đề nghị của cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tại Tờ trình số 1523/TTr-CQTTngày 19 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng KTQPAN đối tượng 3 cho cán bộ, Đảng viên trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 (Có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành,tổ chức, đoàn thtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Hội đồng GD
QPAN QK2;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBND 10 huyện, TX, TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bộ CHQS t
nh (20 bản);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 3 TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỦA NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
668/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Bồi dưỡng những quan điểm cơ bản của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh, kinh tế đi ngoại; Nhà nước quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; nội dung học tập đúng theo chương trình quy định của Bộ Quốc phòng.

- Đ cao tính chủ động trong học tập, nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn; tích cực thảo luận, trao đổi xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Nắm chắc nội dung, thực hiện có liệu quả công tác quốc phòng, quân sự nơi công tác và địa phương nơi cư trú.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối kết hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQPAN) đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

Thực hiện theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

TT

Nội dung

Số tiết

1

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật ca Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

04

2

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

04

3

Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam.

04

4

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

06

5

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

04

6

Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

04

7

Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

04

8

Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

04

9

Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

04

10

Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

04

11

Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

04

12

Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

06

13

Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

04

14

Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến.

04

15

Diễn tập chiến phòng thủ cấp xã.

08

16

Luyện tập và bắn súng K54 bài 1.

16

17

Viết thu hoạch.

04

18

Cơ động

08

 

Tổng thời gian

96

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, CHỈ TIÊU, ĐỊA ĐIỂM BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

Đối tượng bồi dưỡng được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 2, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giáo dục Quốc phòng và an ninh; cụ thể như sau:

- Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Trưởng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các cơ quan ngành dọc Trung ương quản lý, các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

- y viên Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện không giữ các chức vụ nêu trên;

- Người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có hệ số chức vụ từ 0,5 đến dưới 0,7 không gicác chức vụ trên.

2. Thời gian: Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018.

3. Chỉ tiêu: Mở 03 khóa, slượng 180 đồng chí (Mỗi khóa 60 đồng chí).

TT

ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU NĂM 2018

GHI CHÚ

Tng s

Lớp 1
(Kh
óa 28)

Lớp 2
(Kh
óa 29)

Lớp 2
(Kh
óa 30)

1

Huyện Điện Biên

21

7

7

7

 

2

Huyện Điện Biên Đông

18

6

6

6

 

3

Huyện Mường Ảng

18

6

6

6

 

4

Huyện Tuần Giáo

15

5

5

5

 

5

Huyện Tủa Chùa

21

7

7

7

 

6

Huyện Mường Chà

19

6

6

7

 

7

Huyện Nậm Pồ

15

5

5

5

 

8

Huyện Mường Nhé

18

6

6

6

 

9

Thị xã Mường Lay

5

2

2

1

 

10

Thành phố Điện Biên Phủ

30

10

10

10

 

Cộng

180

60

60

60

 

3. Địa điểm: Trường quân sự địa phương tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Thôn C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN

Thực hiện kế hoạch bằng ngân sách địa phương nằm trong kinh phí thực hiện công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2018, do Bộ CHQS tỉnh lập dự toán, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN (Bộ CHQS tnh)

- Tiếp nhận, tổng hợp danh sách học viên đăng ký bồi dưỡng của các đơn vị, địa phương. Tham mưu cho Hội đồng GDQPAN tỉnh ban hành quyết định triệu tập học viên tham gia các khóa bồi dưỡng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các khóa bồi dưỡng KTQPAN theo kế hoạch. Quản lý nội dung, chương trình, chất lượng, kết quả bồi dưỡng của các khóa; kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bảo đảm chế độ, quyền lợi đối với học viên tham dự các khóa bồi dưỡng KTQPAN theo quy định của nhà nước.

- Chỉ đạo Trường quân sự: Xây dựng kế hoạch học tập của từng khóa, trình Hội đồng GDQPAN tỉnh phê duyệt; phân công giáo viên và hiệp đồng với cơ quan Công an tỉnh giảng dạy các chuyên đề nằm trong nội dung bồi dưỡng; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt, cho học viên; xây dựng quy chế lớp học, tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đạt chất lượng, hiệu quả cao.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng GDQPAN tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định.

2. Công an tnh

Phân công giáo viên tham gia giảng dạy nội dung chuyên đề về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội theo chương trình kế hoạch.

3. Cơ quan, đơn vị, địa phương

Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch, lập danh sách cán bộ tham gia từng khóa bồi dưỡng KTQPAN bảo đảm đúng đủ thành phần, chỉ tiêu tỉnh giao, gửi về cơ quan Thường trực HĐGDQPAN tỉnh (Qua Ban Dân quân tự vệ - Bộ CHQS tỉnh) trước ngày 10/3/2018. Cán bộ đối tượng 3 trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các doanh ngiệp nhà nước có trụ sở đứng chân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ thuộc chỉ tiêu bồi dưỡng của thành phố Đin Biên Phủ, do Hội đồng GDQPAN thành phố chủ trì, phối hợp để cử cán bộ.

4. Đối với cán bộ học viên

- Bồi dưỡng KTQPAN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Do vậy, mọi cán bộ, đảng viên đều phải tham gia bồi dưỡng KTQPAN và chấp hành nghiêm túc quyết định triệu tập của Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh.

- Quá trình bồi dưỡng thực hiện nghiêm quy định của lớp học, tập trung thời gian nghiên cứu, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của nhà trường làm cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức các khóa bồi dưỡng sau chất lượng, hiệu quả cao hơn.

- Được bảo đảm các chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội năm 2018, đề nghị Hội đồng GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phi hp thực hiện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 668/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 668/QĐ-UBND

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365469