• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

Tải về Quyết định 67/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ THỜI HẠN ỦY BAN NHÂN DÂN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII - kỳ họp thứ 6 Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 38/TTr-STC ngày 06 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thi hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã).

3. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện

Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp đảm bảo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 69 Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

4. Thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp và gửi cơ quan tài cnh cấp trên trực tiếp trước ngày 31 tháng 3 năm sau;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trước ngày 30 tháng 5 năm sau;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trước ngày 01 tháng 10 năm sau.

5. Ủy ban nhân dân báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành ph
;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH t
nh;
- VPUB: PCVP (KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.d
at220.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 03/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366236