• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt cơ chế quản lý, sử dụng tiền ủy thác trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 67/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN ỦY THÁC TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn c Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng công bố ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát trin rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ quản lý tài chính đi với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt “Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành số: 290/TTr-LN:SNN&PTNT-TC ngày 27/12/2014 về việc phê duyệt cơ chế qun lý, sử dụng tiền ủy thác trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế quản lý, sử dụng tiền ủy thác trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung sau:

1. Tiền ủy thác trồng rừng thay thế: Là khoản tiền do các chủ dự án chuyển về Quỹ Bảo vệ và Phát trin rừng tỉnh Thanh Hóa theo các Quyết định phê duyệt phương án trồng rừng thay thế của UBND tỉnh, bao gồm số tiền thực nhận và lãi phát sinh gửi tại ngân hàng thương mại hoặc khoản tin do chủ dự án nộp thêm do trượt giá theo quyết định ca cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quản lý, sử dụng tiền ủy thác trồng rừng thay thế:

2.1. Ưu tiên hỗ trợ triển khai trồng lại rừng tại các huyện có diện tích rừng bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; trong trường hợp các huyện đó không còn quỹ đất để trồng rừng thì chuyển sang hỗ trợ các huyện khác để trồng rừng thay thế hoặc hỗ trợ đầu tư cho các chương trình, dự án trồng rừng được UBND tỉnh phê duyệt (theo quy định tại Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát trin rừng).

2.2. Đối tượng trồng rừng thay thế và địa điểm triển khai: Bộ máy điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rng cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu từ các địa phương, đơn vị, tham mưu đề xut Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện.

2.3. Đơn giá trồng rừng thay thế: Áp dụng mức đầu tư trồng rừng thay thế đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và mức hỗ trtrồng rừng sn xuất theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

2.4. Đối với chi phí quản lý (10% chi phí lâm sinh): Sử dụng 8% chi cho chủ dự án cơ sở, 2% để lại Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý (theo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015).

2.5. Quy trình xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán và qun lý tài chính đối với tiền trồng rừng thay thế: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tchức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát trin rừng tnh.

2.6. Cơ chế giải ngân tiền trồng rừng thay thế: Thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước tại tài khoản tin gửi của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện việc thu và quản lý, sử dụng tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định, định kỳ hàng năm tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vUBND tỉnh.

2. Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Quỹ trong việc xét chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án trồng rừng thay thế. Phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tnh Thanh Hóa; Thủ trưng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tnh (để báo cáo);
- Lưu; VT, NN.
(L04)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 67/QĐ-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327736