• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 67/QĐ-UBND-TL năm 2014 tổ chức lại các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 67/QĐ-UBND-TL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/QĐ-UBND-TL

Đng Tp, ngày 04 tháng 6 m 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC LẠI CÁC PHÒNG THUỘC THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

n c Lut Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cNghđịnh s86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 ca Thủ tưng Chính ph quy định chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu của Lut Thanh tra;

Căn cứ Thông tư liên tch s475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 hưng dn chc năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cấu t chc ca thanh tra tnh, thành ph trc thuc trung ương, thanh tra huyn, qun, th xã, thành ph thuc tỉnh;

Xét đ ngh ca Chánh Thanh tra Tỉnh ti T trình s 44/TTr-TTr ngày 21/4/2014;

Theo đngh ca Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. T chc li các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Văn Phòng.

2. Phòng Thanh tra Kinh tế (Png Nghip v 1).

3. Phòng Thanh tra Văn hóa - Xã hi (Png Nghip v 2).

4. Phòng Thanh tra Ni chính (Phòng Nghiệp v 3).

5. Phòng Thanh tra Xét khiếu t (Png Nghip v 4).

6. Phòng Phòng, chống tham nhũng (Phòng Nghip v 5).

Điều 2. Chánh Thanh tra Tnh quy đnh cụ th chc năng, nhiệm vụ, quyền hn và b nhim công chc lãnh đạo các t chc quy định ti Điu 1 theo tiêu chuẩn chc danh quy đnh và phân cp qun lý.

Điều 3. Quyết đnh này hiu lc k t ngày ký và thay thế Quyết định s 135/-UBND-TL ngày 10/10/2011 ca Ch tch y ban nhân dân Tnh vcơ cu t chc lại Thanh tra tỉnh Đng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Ni vụ, Chánh Thanh tra Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 4;
- Ban Thưng vTnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban T chức Tnh ủy;
- Lưu: VT, NC/NC (Đc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/QĐ-UBND-TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 04/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 67/QĐ-UBND-TL

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236958