• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 670/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1)

Tải về Quyết định 670/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 670/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG BỐ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 (NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH - ĐỢT 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; các Nghị định của Chính phủ; các Thông tư của các Bộ, Ngành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; các Nghị định của Chính phủ; các Thông tư của các Bộ, Ngành hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định 24/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố về ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại: Tờ trình số 25/TTr-KH&ĐT ngày 13/01/2015, Báo cáo số 90/BC-KH&ĐT ngày 30/01/2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1), chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm các Sở, Ngành có liên quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục các dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 16 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố về ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội; hướng dẫn đơn vị được giao làm bên mời thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp và hướng dẫn các đơn vị gồm UBND quận Hoàng Mai, UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Đông Anh, UBND huyện Gia Lâm, UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Thanh Oai, UBND huyện Thanh Trì, UBND huyện Thường Tín, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, nhu cầu sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (nếu có), triển khai các nhiệm vụ liên quan khác đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đất đai.

3. Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng: Rà soát, cập nhật bổ sung (nếu cần thiết) các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch của các dự án được phê duyệt danh mục vào các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể cho các đơn vị được giao làm bên mời thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

4. Sở Giao thông vận tải: Cập nhật, bổ sung các dự án thuộc lĩnh vực quản lý (các bãi đỗ xe) được phê duyệt tại Quyết định này vào quy hoạch mạng lưới bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình UBND Thành phố phê duyệt; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

5. Sở Công thương: Cập nhật, bổ sung các dự án thuộc lĩnh vực quản lý được phê duyệt tại Quyết định này vào quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND Thành phố phê duyệt; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

6. Các Sở, Ngành có liên quan và UBND các Quận, Huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín: Phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng Luật, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; triển khai các nhiệm vụ liên quan khác theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

7. Các đơn vị được giao làm bên mời thầu: Chủ động phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu công bố lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
TT Thành ủy; (để b/c)
- TT HĐND Thành phố HN; (để b/c)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban Kinh tế Ngân sách;
- VPUB: CVP, các PVP, KT, TH, CTh, QH, XDGT, TNMT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 


DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG BỐ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 (NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH - ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên dự án

Lĩnh vực đầu tư

Đơn vị đề xuất

Căn cứ pháp lý

Thông tin do đơn vị đề xuất

Bên mời thầu

Ghi chú

Thông tin về đất đai

Các chỉ tiêu qui hoạch

Địa điểm khu đất

Diện tích khu đất (ha)

Hiện trạng khu đất

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao TB (tầng)

Hệ số sử dụng đất (lần)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng: 22 dự án

I

Quận Hoàn Kiếm: 01 dự án

1

Đầu tư xây dựng xã hội hóa Trung tâm dạy nghề quận Hoàn Kiếm

Giáo dục đào tạo

UBND quận Hoàn Kiếm

Quyết định 1080/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội

52 phố Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

0,071

Trụ sở Trung tâm dạy nghề quận Hoàn Kiếm

60-70

6-8

3,6-5,6

UBND quận Hoàn Kiếm

 

II

Quận Hoàng Mai: 03 dự án

1

Chợ dân sinh phường Hoàng Liệt

Thương mại Dịch vụ

UBND quận Hoàng Mai

- Quyết định 4224/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND Thành phố về bổ sung chợ dân sinh quy mô hạng 3, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai vào quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn Thành phố; Văn bản số 534/UBND-QLĐT ngày 08/5/2014 của UBND quận Hoàng Mai về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 chợ dân sinh phường Hoàng Liệt tại ô đất ký hiệu TBN trong khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm.

Ô TBN khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

0,491

Đã GPMB

37,8

2

0,76

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

2

Siêu thị, nhà ở, văn phòng cho thuê kết hợp bãi đỗ xe

Công trình hn hợp

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tỷ lệ 1/2000; Văn bản số 6163/UBND-CT ngày 23/8/2013 của UBND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014; Văn bản số 4257/QHKT-P8 ngày 10/10/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc giới thiệu địa điểm theo đề xuất dự án xây dựng có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ô đất B5/ODK1 và B5/P2 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (trước đây là ô đất B10/ODK1)

2,1198

Đất nông nghiệp

30-60

1-18

0,3-10,8

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

3

Trung tâm thương mại - dịch vụ hỗn hợp

Thương mại - Dịch vụ

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tỷ lệ 1/2000; Văn bản số 6163/UBND-CT ngày 23/8/2013 của UBND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm 2013 và xây dựng dự toán năm 2014; Văn bản số 4257/QHKT-P8 ngày 10/10/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc giới thiệu địa điểm theo đề xuất dự án xây dựng có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ô đất D2/CCKV2 tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (trước đây là ô đất C10/CCKV2)

1,78

Đất nông nghiệp

20-40

3-12

0,6-4,8

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

III

Quận Tây Hồ: 03 dự án

1

Cống hóa mương đoạn từ cửa xả Hồ Tây đến đường Xuân La

Hạ tầng

UBND quận Tây Hồ

Quyết định 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000; Quyết định 2882/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cống hóa mương đoạn từ cửa xả Hồ Tây đến đường Xuân La.

Phường Xuân La, quận Tây Hồ

0,1664

Khu đất là mương, 1 phần các hộ dân đang sử dụng

 

 

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Chức năng và chỉ tiêu quy hoạch cụ thể sau khi cống hóa mương sẽ được xác định trong quá trình triển khai thực hiện ở các bước thủ tục sau.

2

Bãi đỗ xe tỉnh

Hạ tng

UBND quận Tây Hồ

Quyết định 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000

Ô 1/P1, sát đường vành đai 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

0,23

Đã GPMB

50-70

3

1,5-2,1

UBND quận Tây Hồ

 

3

Bãi đỗ xe tỉnh

Hạ tng

UBND quận Tây Hồ

Quyết định 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000

Ô 1/P3, sát đường vành đai 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

0,35

Đã GPMB

50-70

3

1,5-2,1

UBND quận Tây Hồ

 

IV

Huyện Đông Anh: 01 dự án

1

Xây dựng bãi đỗ xe

Hạ tầng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND Thành phố v việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N7 tỷ l 1/5000; Văn bản số 4390/UBND-CT ngày 18/6/2014 ca UBND Thành phố về việc chỉ đạo tăng cường kêu gi, thu hút đầu tư và đẩy mạnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có s dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014-2015 và những năm tiếp theo; Văn bản số 4257/QHKT-P8 ngày 10/10/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc giới thiệu địa điểm theo đ xuất dự án xây dựng có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư nguồn vn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vị trí X1, ô VII.5.3 - thôn Hậu, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

0,6

Đất nông nghiệp trồng lúa và hoa màu

10

1-2

0,2

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

V

Huyện Gia Lâm: 05 dự án

1

Xây dựng nhà ở kết hợp công trình công cộng

Nhà ở hỗn hp

UBND huyện Gia Lâm

Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị N9 tỷ lệ 1/5000.

Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

1,5

Đất nông nghiệp

35

4

1,2

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

2

Xây dựng kinh doanh tổ hợp sân vận động, bể bơi

Văn hóa thể thao

UBND huyện Gia Lâm

Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000; Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000.

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

7,8

Đất nông nghiệp

 

 

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Các chỉ tiêu quy hoạch của dự án sẽ được cập nhật sau khi quy hoạch phân khu N11 được phê duyệt.

3

Trường mầm non s 2

Giáo dục đào tạo

UBND huyn Gia Lâm

Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 26/07/2006 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đặng Xá 2; Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000.

Khu đô thị Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm

0,84

Đất đã GPMB

28

1,9

0,53

UBND huyn Gia Lâm

 

4

Trường THPT

Giáo dục đào tạo

UBND huyện Gia Lâm

Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 26/07/2006 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đặng Xá 2; Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm t lệ 1/5000

Khu đô thị Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm

1,516

Đất đã GPMB

30

3

0,9

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

5

Trường tiểu học

Giáo dục đào tạo

UBND huyện Gia Lâm

Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 11/08/2004 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/2000 và 1/500; Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/5000; Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Lâm đến năm 2020.

Khu đất TH1, ô quy hoạch E trong khu đấu giá quyền sử dụng đất 31 ha thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm

1,226

Đất đã GPMB

17,3

2,4

0,41

UBND huyện Gia Lâm

 

VI

Huyện Quốc Oai: 01 dự án

1

Xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Quốc Oai

Thương mại Dịch vụ

UBND huyện Quốc Oai

Quyết định số 2844/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ chung quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000; Quyết định 2999/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quốc Oai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 9/3/2011 của UBND Thành phố quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố; Quyết định 335/QĐ-UBND ngày 19/2/2013 của UBND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt kế hoạch chuyển đổi chợ Phủ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai.

Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

0,747

Chợ Ph

 

 

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Các chỉ tiêu quy hoạch sẽ được cập nhật sau khi quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai được phê duyệt.

VII

Huyện Thanh Oai: 01 dự án

1

Đầu tư xây dựng trường PTTH

Giáo dục đào tạo

UBND huyện Thanh Oai

Quyết định số 4464/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chung huyện Thanh Oai tỷ lệ 1/10000; Văn bản số 2126/QHKT-P4 ngày 05/6/2014 về việc địa điểm quy hoạch xây dựng trường THPT Thanh Xuân tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Xã Tam Hưng, huyn Thanh Oai

0,5

Thuộc quỹ đất công do UBND xã quản lý, đang giao khoán cho các hộ chăn nuôi, trồng cây, thả cá...

35

3

0,9

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

VIII

Huyện Thanh Trì: 06 dự án

1

Trường mầm non

Giáo dục đào tạo

UBND huyện Thanh Trì

Quyết định 3765/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 22/8/2012 phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S5; Quyết định 19/2005/QĐ-UBND ngày 7/2/2005 của UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngũ Hiệp và xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì.

Lô 8 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp

0,245

Không phi GPMB

35

2

0,7

UBND huyện Thanh Trì

 

2

Xây dựng khu nhà ở

Nhà

UBND huyện Thanh Trì

Quyết định 3765/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của UBND Thành phố về quy hoạch phân khu đô thị S5.

Ô C1-2 thuộc quy hoạch phân khu S5, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

3

Đất nông nghiệp

3-45

1-30

13,5

S Xây dựng

 

3

Khu văn phòng, phòng trưng bày sản phẩm

Thương mại Dịch vụ

UBND huyn Thanh Trì

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì; Quyết định 3765/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của UBND Thành phố về quy hoạch phân khu đô thị S5.

Ô A4 thuộc quy hoạch phân khu S5, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (trước đây là ô B4-1)

0,5

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

38,15

1-2

0,42

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

4

Văn phòng, phòng trưng bày sản phẩm

Thương mại Dịch vụ

UBND huyn Thanh Trì

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì; Quyết định 3765/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của UBND Thành phố về quy hoạch phân khu đô thị S5.

Ô A4 thuộc quy hoạch phân khu S5, thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (trước đây là ô B4-1)

0,5

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

38,15

1-2

0,42

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

5

Công trình dịch vụ hỗn hợp và văn phòng giới thiệu sản phẩm

Thương mại Dịch vụ

UBND huyện Thanh Trì

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND Thành phố v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì; Quyết định 3765/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của UBND Thành phố về Quy hoạch phân khu đô th S5.

Ô B1-1 thuộc quy hoạch phân khu S5, thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (trước đây là ô A6-2)

0,3

Đất nông nghiệp

36-40

5-9

1,8-3,6

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

6

Trung tâm thương mại bán buôn, văn phòng giao dịch dược phẩm và trang thiết bị y tế

Y tế

UBND huyện Thanh Trì

Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô th S5 tỷ lệ 1/5000

Ô B3-3 thuộc phân khu đô thị S5, khu đô thị Ngũ Hiệp, xã Tứ Hiệp và Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì

3

Đất nông nghiệp, chưa GPMB

47,2

2÷25

1,35

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 

IX

Huyện Thường Tín: 01 dự án

1

Cụm công nghip

Công nghiệp

UBND huyện Thường Tín

- Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND Thành phố về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự, huyện Thường Tín;

- Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND huyện Thường Tín về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Văn Tự, huyện Thường Tín;

- Quyết định s 5347/QĐ-QHKT ngày 05/12/2014 ca Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp xã Văn Tự, tỷ lệ 1/500.

Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín

7,3683

Đất nông nghiệp. Hiện trạng là ao, thùng, hố do nhân dân khai thác làm gạch từ trước.

56,4

2-5

1,13

UBND huyện Thường Tín

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 670/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 06/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 670/QĐ-UBND

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266627