• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Quyết định 671/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020

Tải về Quyết định 671/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 314/TTr-SXD ngày 20 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL), đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong việc thực hiện công tác TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành nhằm đánh giá toàn diện, chặt chẽ. Trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, giải pháp để tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức TDTHPL theo Quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Công tác TDTHPL trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phải được thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác TDTHPL.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp có liên quan trong quá trình TDTHPL lĩnh vực trọng tâm.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi, lĩnh vực TDTHPL trọng tâm

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (khu phân lô, bán nền) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Các hoạt động trọng tâm

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực TDTHPL trọng tâm

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Chậm nhất trong Quý III/2020.

b) Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Nội dung điều tra, khảo sát: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

c) Thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

- Hình thức thực hiện:

+ Thông tin từ kết quả tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

d) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất cụ thể những giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

3. Chế độ báo cáo

- Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện báo cáo công tác TDTHPL lĩnh vực trọng tâm, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh công tác TDTHPL trọng tâm; đồng thời, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp vào báo cáo của UBND tỉnh về công tác TDTHPL trên địa bàn tỉnh, gửi cấp Trung ương theo quy định.

- Mốc lấy số liệu báo cáo và thời gian báo cáo: Thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nội dung, đề cương, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Phụ lục 02, Mẫu đề cương báo cáo và các bảng biểu kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, các sở ngành có liên quan và UBND cấp huyện:

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này;

- Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh xem xét.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao và căn cứ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4092/UBND-KTTC ngày 23/9/2019 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch TDTHPL trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý (chậm nhất ngày 31/3/2020).

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện kế hoạch TDTHPL trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm cụ thể đối với từng sở, ngành và UBND cấp huyện theo nội dung Quy định tại mục II Kế hoạch này và được giao theo nội dung Công văn số 4092/UBND-KTTC ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh.

- Bố trí cán bộ, kinh phí, điều kiện đảm bảo cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

- Kịp thời giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác TDTHPL lĩnh vực trọng tâm.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình TDTHPL lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Xây dựng đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác TDTHPL trọng tâm sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời trao đổi, phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình TDTHPL lĩnh vực trọng tâm, đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác thi hành pháp luật, đề ra hoặc kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 671/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 671/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444848