• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Công tác gia đình

 

Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai công tác theo đúng Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, GĐ, HN (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh
Á
i

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung

Thời hạn hoàn thành

Kinh phí

 

Sự nghiệp gia đình (Loại 520-533)

 

5,200

1

Tchức hoạt động Ngày Quc tế hạnh phúc (20/3)

 

800

 

Tchức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quc tế hạnh phúc 20/3/2016

Quý I

500

 

Biên soạn và In tài liệu tuyên truyn ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hng năm

Quý III

300

2

Tchức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016)

 

1400

 

Tchức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016

Quý II

700

 

Lkỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Quý II

500

 

Hội thi các CLB gia đình chủ đề v“Gia đình hạnh phúc”

Quý II

200

3

Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020

 

300

 

Hội nghị tập hun công tác gia đình

Quý II

200

 

Xây dựng tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ gia đình các cấp

Quý III

100

4

Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Chương trình giáo dục quốc gia về đi sống gia đình

Quý III

250

5

Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

 

950

 

Trin khai Tháng hành động quốc gia phòng, chng bạo lực gia đình và các hoạt động truyền thông

Quý II

500

 

Trin khai Quy chế phối hp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình

Quý II

50

 

Xây dựng tài liệu giảng dạy v phòng, chng bạo lực gia đình

Quý III

200

 

Tái bản tài liệu Hỏi đáp xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCBLGĐ

 

300

 

Xây dựng trang thông tin điện tử về phòng, chống bạo lực gia đình

Quý IV

KPCNTT

 

Cuộc thi viết về gương đin hình trong phòng, chống bạo lực gia đình

Quý IV

200

6

Đề án Tuyên truyn GDĐĐLS trong gia đình VN giai đoạn 2010-2020

Quý IV

850

7

Đề án chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối vi người cao tuổi;

Đề án Tuyên truyền, giáo dục PCĐĐ phụ nữ VN thời kỳ đẩy mnh CNH-HĐH đất nước

Quý IV

127

8

Hoạt động Bình đng gii: Xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng gii của ngành VHTTDL giai đoạn 2016-2020; TT lồng ghép trên tạp chí Gia đình và Trẻ em.

Quý IV

50

9

Kim tra, giám sát địa phương về công tác gia đình; Thưc hiện các Chương trình phối hp liên ngành về công tác gia đình

Quý IV

200

10

Thông tư liên tịch hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình; Rà soát, đánh giá các quy định về gia đình trong các VBQPPL về công tác gia đình (TT 23/2011/TT-BVHTTDL và TTLT 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL)

Quý IV

150

11

Thực hiện Dự án ứng phó quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (vốn đi ứng)

Quý IV

123

12

Thực hiện các đề tài nghiên cứu, khoa học (Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay; Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay)

Quý IV

KP NCKH

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 673/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 02/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL về kinh phí công tác gia đình năm 2016 cụ thể của từng hoạt động.

Quyết định số 673 quy định kinh phí tổ chức hoạt động của những ngày lễ liên quan đến công tác gia đình như Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam.

Kinh phí thực các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình tuyên truyền, thực hiện phát huy mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cũng được Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL quy định kinh phí thực hiện.

Tổng kinh phí của những kế hoạch công tác gia đình quy định trong Quyết định này là 5,200 triệu đồng.

Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai công tác theo đúng Kế hoạch.

Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ 02 tháng 3 năm 2016.

Từ khóa: Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

2.326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
304750