• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Tải về Quyết định 68/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg , ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND , ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 416/TTr-SKHĐT, ngày 19 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 cho các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố là 1.856,2 tỷ đồng, bao gồm:

1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 606,2 tỷ đồng. Trong đó:

a) Ngân sách tập trung: 373,2 tỷ đồng (trong đó: Cân đối ngân sách tỉnh 233,2 tỷ đồng, cân đối ngân sách các huyện, thành phố 140 tỷ đồng);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 63 tỷ đồng (đã loại trừ 30% trích lập quỹ phát triển đất và phục vụ công tác đo đạc, trong đó, cấp tỉnh thu 14 tỷ đồng, các huyện, thành phố thu 49 tỷ đồng);

c) Nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu: 170 tỷ đồng (trong đó nguồn thu năm 2014 chuyển sang năm 2015: 50 tỷ đồng).

2. Vốn xổ số kiến thiết: 1.250 tỷ đồng.

3. Vốn xây dựng cơ bản năm 2015 được quản lý như sau:

a) Tỉnh quản lý: 1.006,424 tỷ đồng;

b) Các huyện, thành phố quản lý: 849,776 tỷ đồng (trong đó: Cân đối ngân sách các huyện, thành phố 189 tỷ đồng; tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 660,776 tỷ đồng).

(Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố được giao quản lý vốn sử dụng chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 19/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 68/2014/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262490