• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Tập đoàn Dệt May Việt Nam

 

Quyết định 6817/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tải về Quyết định 6817/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6817/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2014 CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Theo đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công văn số 54/TĐDMVN-QLNNL ngày 22 tháng 01 năm 2015 và Công văn số 305/TĐDMVN-QLNNL ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việc xác định tiền lương thực hiện năm 2014;

Căn cứ thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2019/LĐTBXH-LĐTL ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 đối với viên chức quản lý Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam tương ứng với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 của Công ty mẹ:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

TH 2013

TH 2014

So sánh (%)

1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

540.109

514.985

95,34

2

Tổng chi phí chưa có lương

Triệu đồng

240.634

243.896

101,35

3

Năng suất lao động

Tr.đ/ng/năm

302,50

323,88

107,07

4

Lợi nhuận

Triệu đồng

233.527

271.089

116,08

5

Nộp ngân sách

Triệu đồng

10.842

32.199

296,98

2. Quỹ tiền lương thực hiện đối với viên chức quản lý chuyên trách của Tập đoàn năm 2014 là: 8.425,50 triệu đồng (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện quyết toán phân phối tiền lương cho viên chức quản lý theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về kết quả sản xuất, kinh doanh và tài chính thì quỹ lương thực hiện được điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

QUỸ TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TẬP ĐOÀN DỆT MAY NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 6817/QĐ-BCT ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và Tên

Chức danh

HSL

Quỹ lương năm 2013
(triệu đồng)

HSL

Quỹ lương TH năm 2014 (triệu đồng)

Ghi chú

Tháng

KH năm

TH năm

Lương CB tháng

Quỹ lương cơ bản năm

QL điều chỉnh năm

1

Vũ Đức Giang

Chủ tịch HĐTV

9,1

52,47

629,60

629,60

9,1

36

180,00

270,00

Hưu từ 6/2014

2

Trần Quang Nghị

Chủ tịch/Tổng giám đốc

8,8

50,92

611,08

611,08

8,8

35,58

427,00

640,50

Bổ nhiệm CT từ 27/6

3

Lê Tiến Trường

Tổng giám đốc

8,2

46,84

562,05

562,05

8,5

33,5

402,00

603,00

Bổ nhiệm TGĐ từ 8/7

4

Nguyễn Khánh Sơn

Thành viên HĐTV

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

5

Phạm Duy Hạnh

Thành viên HĐTV

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

6

Phạm Nguyên Hạnh

Phó tổng giám đốc

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

7

Lê Trung Hải

Phó tổng giám đốc

8,2

46,84

562,05

562,05

8,2

32

384,00

576,00

 

8

Hoàng Vệ Dũng

Phó tổng giám đốc

7,9

46,30

555,54

555,54

7,9

32

384,00

576,00

 

9

Đặng Vũ Hùng

Phó tổng giám đốc

7,9

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

10

Trần Văn Phổ

Phó tổng giám đốc

8,2

 

 

 

8,2

32

384,00

576,00

 

11

Nguyễn Đức Khiêm

Phó tổng giám đốc

7,9

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

12

Bùi Nguyên Tiến

Phó tổng giám đốc

7,9

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

13

Phạm Phú Cường

Phó tổng giám đốc

7,6

 

 

 

7,6

32

384,00

576,00

 

14

Lê Trung Sơn

Kiểm soát viên

 

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

15

Nguyễn Việt Hằng

Kiểm soát viên

 

 

 

 

7,9

32

384,00

576,00

 

 

Tổng cộng

 

66,8

47,98

 

4.606,50

113,30

453,08

5437,00

8.425,50

 

 

Lương bình quân

 

8,35

 

 

47,98

 

30,21

30,21

46,81

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6817/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 03/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 6817/QĐ-BCT

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
280770