• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


 

Quyết định 685/QĐ-BNV năm 2015 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Quyết định 685/QĐ-BNV
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1973/CT-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1973/CT-TTG NGÀY 07/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là chỉ thị số 1973/CT-TTg); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 3002/VPCP-KGVX ngày 29/4/2014 và Công văn số 4298/VPCP-KGVX ngày 10/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg , Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg , như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá những kết quả đạt được qua hơn 03 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 1973/CT-TTg. Tiếp tục khẳng định ý nghĩa tích cực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tác động tới chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên tất cả các lĩnh vực công tác.

2. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; ghi nhận để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg. Thông qua sơ kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg có hiệu quả, trong đó chú trọng việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào, hoạt động thi đua.

3. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng toàn diện trong mọi lĩnh vực công tác và cổ vũ, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4. Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian:

- 01 ngày, dự kiến ngày 18/9/2015 (Thứ sáu).

2. Địa điểm:

- Trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần khách mời dự Hội nghị:

a) Đại biểu khách mời Trung ương:

- Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đại diện bộ phận giúp việc chuyên trách Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Đại diện bộ phận tham mưu, giúp việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Đại diện bộ phận tham mưu, giúp việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ.

b) Đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Đại biểu là các cá nhân, đại diện tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Bộ, ngành, địa phương đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

d) Phóng viên: Báo Nhân Dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

* Tổng số đại biểu dự kiến khoảng 500 người.

4. Tiêu đề của Hội nghị:

BỘ NỘI VỤ

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC

SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1973/CT-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

5. Chương trình:

- Biểu diễn văn nghệ: 30 phút;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn khai mạc Hội nghị;

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ;

- Báo cáo tham luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện một số Bộ, ngành, địa phương (dự kiến 05 tham luận gồm: Bộ ngành 02; tỉnh, thành phố 03);

- Khen thưởng (dự kiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);

- Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo;

- Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết thúc Hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Không tổ chức Hội nghị nhưng sẽ tiếp tục sơ kết để có báo cáo tổng hợp chung kết quả hơn 03 năm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg , ngoài các nội dung sơ kết hướng dẫn tại công văn số 199/TTg-KGVX ngày 30/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg , cần tập trung đánh giá làm nổi bật được những kết quả đạt của năm sau so với năm trước; tỷ lệ tăng giảm số tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp để khắc phục. Đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b) Tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 1973/CT-TTg do Bộ Nội vụ gửi.

c) Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ để xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ; phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3002/VPCP-KGVX ngày 29/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg .

2. Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

a) Vụ Công chức - Viên chức:

- Là thường trực Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg , tiếp nhận các báo cáo, văn bản tham gia ý kiến vào báo cáo, các bài tham luận của các Bộ, ngành, địa phương gửi trình bày tại Hội nghị;

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị, phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ; tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các Bộ, ban, ngành, địa phương tham gia ý kiến vào báo cáo sơ kết; chuẩn bị nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; xây dựng kịch bản, lời dẫn chương trình Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, phát hành Giấy mời gửi đại biểu tham dự Hội nghị;

- Chủ trì xây dựng đề xuất nội dung các chuyên đề báo cáo tham luận để đặt bài với các Bộ, ngành và địa phương; ấn định thời gian gửi tham luận về Bộ Nội vụ để tổng hợp, đóng tài liệu;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch tài chính dự toán kinh phí, huy động nguồn kinh phí để tổ chức Hội nghị;

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự thảo văn bản trình Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ký để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ giúp việc Ban tổ chức.

b) Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức và các đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện về địa điểm, trang trí, khánh tiết để tổ chức Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức chuẩn bị bài phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; bài phát biểu khai mạc và kết thúc Hội nghị của Lãnh đạo Bộ Nội vụ;

- Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Học viện Hành chính Quốc gia; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ; Công đoàn Bộ Nội vụ để tổ chức tập luyện, biểu diễn trong Chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng quê hương đất nước đổi mới; các hoạt động bên lề Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước đảm bảo công tác truyền hình, đưa tin của các cơ quan báo, đài kịp thời, chính xác;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ Công chức - Viên chức dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị (bao gồm cả kinh phí phục vụ công tác thông tin, phản ánh, tuyên truyền các hoạt động về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung tâm thông tin; Tạp chí Tổ chức Nhà nước).

c) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức và các đơn vị có liên quan tham mưu văn bản trình Thứ trưởng Trần Anh Tuấn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn về các tiêu chí bình xét, quy trình bình xét thi đua, các hình thức khen thưởng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện;

- Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ danh sách tập thể, cá nhân tiêu biểu đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét khen thưởng; các hình thức khen thưởng và kinh phí khen thưởng để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Vụ Kế hoạch tài chính:

- Căn cứ dự toán kinh phí của Bộ về tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg , có văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Tài chính để chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ; Vụ Công chức - Viên chức và các đơn vị có liên quan dự trù kinh phí cụ thể để đảm bảo cho việc tổ chức Hội nghị.

đ) Trung tâm thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương sưu tầm tư liệu để thông tin, tuyên truyền về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Lập chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ để tuyên truyền, giới thiệu về Hội nghị; giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

e) Tạp chí Tổ chức Nhà nước:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” để tuyên tuyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, đặc biệt là tuyên truyền việc làm theo Bác.

g) Các đơn vị khác thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp triển khai Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hay vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương liên hệ, trao đổi với Thường trực Ban tổ chức (Vụ Công chức - Viên chức), điện thoại: 04.62695778; 04.62826720 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 685/QĐ-BNV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 685/QĐ-BNV năm 2015 phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Không tổ chức Hội nghị nhưng sẽ tiếp tục sơ kết để có báo cáo tổng hợp chung kết quả hơn 03 năm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngoài các nội dung sơ kết hướng dẫn tại công văn số 199/TTg-KGVX ngày 30/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg, cần tập trung đánh giá làm nổi bật được những kết quả đạt của năm sau so với năm trước; tỷ lệ tăng giảm số tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp để khắc phục. Đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

b) Tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 1973/CT-TTg do Bộ Nội vụ gửi.

c) Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ để xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg; phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3002/VPCP-KGVX ngày 29/4/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg.

Từ khóa: Quyết định 685/QĐ-BNV

356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287274