• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 685/QĐ-UBND phê duyệt giá bán lẻ tối đa và mức trợ giá mặt hàng ngô giống, lúa giống thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Quyết định 685/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v PHÊ DUYỆT GIÁ BÁN LẺ TỐI ĐA VÀ MỨC TRỢ GIÁ MẶT HÀNG NGÔ GIỐNG, LÚA GIỐNG THUỘC CHỈ TIÊU TRỢ GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 570/TTr-STC ngày 19/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá bán lẻ tối đa và mức trợ giá mặt hàng ngô giống, lúa giống đến người nông dân tại trung tâm xã thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước năm 2014, như sau:

1. Giá bán lẻ lúa giống:

STT

Chủng loại

Giá bán lẻ tối đa (đ/kg)

1

Khang dân 18, Q5 (LMT)

7.300

2

Khang dân 18, Q5 (XN)

7.800

3

Khang dân 18, Q5 (NC)

8.300

4

Hương thơm 1 XN

8.300

5

Hương thơm 1 NC

9.300

6

IR64

9.300

7

IR56279, AS996

9.800

8

IR59606

9.800

9

VND 95-20

9.300

10

MTL 250

9.800

11

ML48

7.800

12

VD20

13.800

13

JASMINES85

9.800

14

OM4900, OM6162 (LMT)

8.800

15

OM 4900

9.300

16

OM3536

9.300

17

OM6162

9.800

18

OM5451

11.800

19

OM7347

11.300

20

OM6916

9.800

21

OM6976

9.300

22

OM2717

9.800

23

OM2514

9.800

24

OM1490

9.800

25

IR50404

9.300

2. Giá bán lẻ ngô giống:

STT

Chủng loại

Giá bán lẻ tối đa (đ/kg)

1

LVN10

37.500

2

B 9698

71.500

3

NK66

91.000

4

CP 888

65.500

5

CP333

82.500

6

CP A88

89.500

7

CP 311

85.500

8

CP 501

102.500

9

SSC 586

54.500

10

DEKALB DKC8868

107.500

11

DEKALB DK6919

105.500

3. Mức trợ giá (tính theo định mức hỗ trợ):

- Lúa giống các loại (định mức hỗ trợ 120 kg/ha): 5.000 đồng/kg;

- Ngô giống các loại (định mức hỗ trợ 15 kg/ha): 15.000 đồng/kg;

4. Mức chi phí lưu thông hợp lý:

- Lúa giống: 1.800 đồng/kg;

- Ngô giống: 2.500 đồng/kg;

5. Mức giá bán lẻ nêu tại khoản 1 và khoản 2 đã bao gồm chi phí lưu thông hợp lý tại khoản 4 và khấu trừ mức trợ giá tại khoản 3 trên đây. Tùy theo mức giá mua vào, phương án tchức lưu thông, đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng hạt giống trong chỉ tiêu trợ giá tính toán, xác định giá bán lẻ từng loại hạt giống đến tận tay người nông dân theo từng thời điểm trên từng địa bàn theo đúng quy định nhưng không được vượt mức giá bán lẻ tối đa đã được phê duyệt; đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng hạt giống cung ứng cho nông dân theo quy định của pháp luật.

6. Trong trường hợp giá thị trường có biến động làm cho giá bán lẻ tối đa nêu tại khoản 1 và khoản 2 trên đây không còn phù hợp thì đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng hạt giống trong chỉ tiêu trợ giá được xác định giá bán theo nguyên tắc không được vượt quá mức giá bán lẻ tối đa theo công thức sau:

Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng

=

Giá mua thực tế tại chân hàng cấp I

+

Chi phí lưu thông hợp lý

-

Mức trợ giá

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dn, kim tra việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như điều 3;
- LĐVP và CV: TC;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 685/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 685/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226445