• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 69/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNV ngày 09 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quy trình số 01, số 02, số 03, số 04, số 05, số 06, số 07, số 08, số 09, số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 đến phòng Công chức, viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01 - Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hội đồng tuyển dụng công chức

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người có đủ điều kiện

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Bước 3

Tổ chức thi tuyển vòng 1

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Bài thi của thí sinh

Bước 4

Chấm thi

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thiện chấm thi vòng 1

Điểm thi

Bước 5

Niêm yết công khai kết quả thi tuyển vòng 1

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc chấm thi vòng 1

Danh sách điểm

Bước 6

Nhận đơn phúc khảo (nếu có)

15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 7

Chấm phúc khảo và công bố điểm sau khi chấm phúc khảo

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau phúc khảo

Bước 8

Triệu tập thí sinh thi vòng 2

Chậm nhất 05 làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1

Danh sách thí sinh

Bước 9

Tổ chức thi vòng 2

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh vòng 2

Bài thi

Bước 10

Niêm yết kết quả thi tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển

Chậm nhất 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2

Danh sách điểm

Bước 11

Nhận đơn phúc khảo (nếu có)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi vòng 2

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 12

Chấm phúc khảo và công bố điểm sau khi chấm phúc khảo

15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định

Điểm sau khi phúc khảo

Bước 13

Gửi thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng

Gửi thông báo qua đường bưu điện

Bước 14

Hoàn thiện hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền

Hồ sơ theo quy định

Bước 15

Xác minh văn bằng, chứng chỉ

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của của người trúng tuyển

Văn bằng phù hợp

Bước 16

Ra quyết định tuyển dụng

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra Quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển

Quyết định

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định tổng thời gian giải quyết

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 đến phòng Công chức, viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hội đồng xét tuyển công chức

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Bước 3

Tổ chức xét tuyển vòng 1

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Danh sách thí sinh trúng tuyển vòng 1

Bước 4

Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện tại vòng 1

Danh sách thí sinh

Bước 5

Tổ chức phỏng vấn vòng 2

Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 phải tổ chức thi vòng 2

Đim phỏng vấn

Bước 6

Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả xét tuyển để xem xét công nhận kết quả

Chậm nhất 10 ngày sau ngày tổ chức phỏng vấn vòng 2

Có văn bản Báo cáo

Bước 7

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển

Chậm nhất 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng

Danh sách kết quả

Bước 8

Nhận đơn phúc khảo (nếu có)

15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 9

Tổ chức chấm phúc khảo

15 ngày sau ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau phúc khảo

Bước 10

Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức

Gửi thông báo qua đường bưu điện

Bước 11

Hoàn thiện hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Hồ sơ hp lệ

Bước 12

Ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải ra Quyết định tuyển dụng

Quyết định

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định tổng thời gian giải quyết

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: TIẾP NHẬN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

4 giờ/ ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

15 ngày

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 3

Kiểm tra, sát hạch người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển

Hội đồng sát hạch công chức

4 giờ/ ngày làm việc

Kết quả điểm sau khi sát hạch

Bước 4

Phê duyệt kết quả tuyển dụng

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

15 ngày làm việc

Kết quả tuyển dụng

Bước 5

Bổ nhiệm và tiếp nhận vào công chức

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức

1 ngày làm việc

Quyết định

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 32 ngày

 

Quy trình số: 04

THỦ TỤC: THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Xây dựng đề án thi nâng ngạch

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch

Trước khi tổ chức thi nâng ngạch

Phê duyệt đề án

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

15 ngày kể từ ngày thông báo thi nâng ngạch được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 3

Quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức

05 ngày

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 4

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử sở Nội vụ

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

15 ngày

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Bước 5

Tổ chức thi vòng 1

1ngày

Bài thi

Bước 6

Chấm thi

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thiện chấm thi vòng 1

Điểm thi

Bước 7

Công bố kết quả thi

chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc chấm thi vòng 1

Niêm yết danh sách

Bước 8

Nhận đơn phúc khảo (nếu có)

15 ngày kể từ ngày có kể từ ngày thông báo kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 9

Chấm phúc khảo và công bố điểm sau khi chấm phúc khảo

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Bước 10

Triệu tập thí sinh thi vòng 2

chậm nhất 5 ngày kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1

Danh sách thí sinh

Bước 11

Tổ chức thi vòng 2

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

Bài thi

Bước 12

Niêm yết kết quả thi tuyển và gửi thông báo đến cơ quan có công chức dự tuyển

chậm nhất 10 ngày sau ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2

Danh sách điểm thi

Bước 13

Nhận đơn phúc khảo (nếu có)

15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả thi vòng 2

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 14

Chấm phúc khảo và công bố điểm sau khi chấm phúc khảo

15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Bước 15

Thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức có có công chức tham dự kỳ thi

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi

Niêm yết bảng điểm và kết quả

Bước 16

Ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức trúng tuyển

05 ngày làm việc sau ngày có quyết định phê duyệt

Quyết định

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định tổng thời gian giải quyết

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC XÉT CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

Trình tự thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 2

Thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch

Cơ quan quản lý công chức

15 ngày làm việc

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 3

Nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch xét chuyển

Hội đồng kiểm tra sát hạch

15 ngày làm việc

Gửi thông báo đến người dự sát hành và thành viên hội đồng

Bước 4

Thông báo kết quả sát hạch

01 ngày làm việc

Kết quả sát hạch

Bước 5

Quyết định phê duyệt kết quả xét chuyển công chức

Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức

10 ngày

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 42 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC: THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tuyển dụng viên chức

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng, thành phần hồ sơ

Bước 2

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Trước ngày tổ chức thi tuyển 05 ngày làm việc

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Bước 3

Thành lập hội đồng thi tuyển

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

05 ngày

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 4

Tổ chức thi vòng 1

Hội đồng tuyển dụng viên chức

01 ngày

Bài thi

Bước 5

Chấm thi

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc vòng 1

Điểm thi

Bước 6

Thông báo kết quả

Chậm nhất 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc chấm thi vòng 1

Danh sách điểm

Bước 7

Nhận đơn phúc khảo

15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 8

Công bố điểm phúc khảo

15 sau ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Bước 9

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

Chậm nhất 5 ngày kể từ ngày kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1

Danh sách thí sinh thi vòng 2

Bước 10

Tổ chức thi vòng 2

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

Bài thi

Bước 11

Thông báo kết quả thi vòng 2

chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả vòng 2 của hội đồng tuyển dụng

Điểm thi

Bước 12

Nhận đơn phúc khảo

15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi vòng 2

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 13

Chấm phúc khảo và công bố điểm phúc khảo

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Bước 14

Phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển

30 ngày kể từ ngày nhận thông báo

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định tổng thời gian giải quyết

 

Quy trình số: 07

THỦ TỤC: XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Thông báo tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng, thành phần hồ sơ

Bước 2

Thành lập hội đồng xét tuyển

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

05 ngày

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 3

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị

Hội đồng xét tuyển viên chức

Trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu 5 ngày làm việc

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

Bước 4

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển

20 ngày

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Bước 5

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1

Danh sách thí sinh

Bước 6

Tổ chức thi vòng 2

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày triệu tập thí sinh tham dự vòng 2

Bài thi

Bước 7

Niêm yết kết quả xét tuyển vòng 2, danh sách dự kiến người trúng tuyển

chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng

Danh sách điểm

Bước 8

Nhận đơn phúc khảo (nếu có)

15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2

Đơn phúc khảo hợp lệ

Bước 9

Chấm và công bố điểm phúc khảo

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo

Điểm sau khi phúc khảo

Bước 10

Phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

05 ngày làm việc

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Bước 11

Ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

20 ngày làm việc kể từ ngày công nhận kết quả tuyển dụng

Hợp đồng được ký

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định tổng thời gian giải quyết

 

Quy trình số: 08

THỦ TỤC: XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức người có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét tiếp nhận vào viên chức các trường hợp theo quy định

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

30 ngày

Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng, thành phần hồ sơ

Bước 2

Thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

05 ngày

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 3

Hình thức và nội dung sát hạch

Hội đồng kiểm tra sát hạch

15 ngày

Gửi thông báo đến người dự sát hành và thành viên hội đồng

Bước 3

Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức

05 ngày làm việc

Gửi báo cáo

Bước 4

Chỉ đạo, tổ chức thẩm định và có văn bản trả lời cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức

20 ngày làm việc

Văn bản trả lời

Bước 5

Ký kết hợp đồng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

05 ngày làm việc

Hợp đồng làm việc

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: 80 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

THỦ TỤC: THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

Trình tự thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/ sản phẩm

Bước 1

Xây dựng đề án thi hoặc xét thăng hạng

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng

Trước khi tổ chức thi thăng hạng

Đề án thi hoặc xét thăng hạng

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 đến phòng Công chức viên chức và Tổ chức biên chế

Công chức Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

15 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bao gồm:

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ - mẫu số 03 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin điện tử Sở Nội vụ được cập nhật

Bước 3

Thành lập Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Cơ quan được phân công phân cấp tổ chức

05 ngày

Hội đồng được thành lập theo quy định

Bước 4

Thông báo triệu tập thí sinh, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập

Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp

trước ngày thi hoặc xét thăng hạng 15 ngày

Thông báo

Bước 5

Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy, hình thức, thời gian thi hoặc xét thăng hạng

Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Trước ngày thi 01 ngày

Danh sách thí sinh

Bước 6

Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng

Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp

02 ngày

Bài thi

Bước 7

Bổ nhiệm và xếp lương theo quy định

Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức

30 ngày

Quyết định

Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định tổng thời gian giải quyết

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lâm Hoàng Nghiệp
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 69/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444248