• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 691/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg , ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020;

Xét Tờ trình số 21/TTr-SLĐTBXH, ngày 22/02/2016 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020.

(Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-SLĐTBXH, ngày 28/3/2016 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-SLĐTBXH

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2011- 2015, kết quả đạt được như sau:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện:

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 59/SLĐTBXH ngày 24 tháng 01 năm 2011 về việc triển khai kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Công văn số 762/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 05 tháng 8 năm 2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020; hàng năm tỉnh đều thực hiện báo cáo tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương và xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện.

2. Kết quả thực hiện:

Tính đến ngày 31/10/2015 toàn tỉnh có 2.629 người bị nhiễm HIV, trong đó có 1.454 người chuyển sang AIDS, có 760 người tử vong; hiện tỉnh đang quản lý 46 em bị nhiễm HIV/AIDS, so với năm 2011 tăng 20 em.

Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể:

2.1. Thông tin giáo dục truyền thông:

Hoạt động thông tin giáo dục truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, tỉnh đã tổ chức triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS thông qua các hoạt động như: Tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp và gián tiếp đặc biệt là phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, Báo Vĩnh Long, Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền các hoạt động phòng, chống HIVAIDS, giới thiệu các dịch vụ dự phòng và chăm sóc điều trị, hàng năm phát 3.719 lần, nói truyền thông 455 cuộc có 18.722 lượt người nghe, 118 góc truyền thông có 145.206 lượt người xem. Cấp phát 50.160 tờ bướm, 1.310 quyển tạp chí AIDS và cộng đồng cho các huyện, thị xã, thành phố và ban, ngành, đoàn thể.

Hàng năm đều tổ chức 02 lớp tập huấn trang bị kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho 130 cán bộ chuyên trách và cán bộ ban ngành, đoàn thể và 01 lớp tập huấn dành riêng cho 40 nhân viên tiếp cận cộng đồng.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch, thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức truyền thông kiến thức phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp Hoà Phú, khu công nghiệp Bình Minh, tuyến công nghiệp Cổ Chiên; phối hợp với Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện mittinh, diễu hành, hội thi, hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” và ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS 1/12 có 1.000 người tham dự.

Tỉnh có 129/129 cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện đăng, phát tin về phòng chống HIV/AIDS hàng tháng, có 109/109 xã - phường - thị trấn tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS, có 126/180 doanh nghiệp vừa và nhỏ có tổ chức hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS.

2.2. Cải thiện cơ chế cung cấp thông tin giáo dục, chăm sóc, điều trị, tư vấn; hình thành các dịch vụ cần thiết có chất lượng cao và thân thiện đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tuyến tỉnh thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDSKhoa Truyền thông và can thiệp; Khoa giám sát, Khoa Quản lý điều trị; Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, Khoa xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh dành riêng 03 phòng khám cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như: Phòng khám ngoại trú người lớn (khoa Da liễu), phòng khám nhi (Khoa Nhi), phòng lây truyền từ mẹ sang con (khoa Sản). Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em bị HIV/AIDS và 01 lớp học tình thương tại phường 8 dạy chữ cho trẻ bị HIV/AIDS thiểu năng trí tuệ.

- Tuyến huyện - thị xã - thành phđều thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý - mại dâmcó cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống HIV/AIDS và được đặt tại khoa kiểm soát dịch bệnh thuộc Trung tâm y tế huyện - thị xã - thành phố.

- Tuyến xã - phường - thị trấn có 95/109 xã - phường - thị trấn trọng điểm và 109 xã - phường - thị trấn đều có cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Tỉnh có 40 nhân viên tiếp cận cộng đồng, Chương trình can thiệp giảm tác hại triển khai tại 39 xã của 8 huyện - thị xã - thành phố.

Kết quả: Có 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, chính sách xã hội theo qui định hiện hành (kế hoạch 100%), 100% phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai được cấp miễn phí thuốc kháng HIV, 100% phụ nữ nhiễm HIV được dự phòng phòng lây truyền từ mẹ sang con bằng thuốc ARV, 100% trẻ sơ sinh là con bà mẹ bị nhiễm HIV được xét nghiệm phát hiện HIV ngay sau khi chào đời và được cấp sữa ăn thay thế sữa mẹ đến 6 tuần tuổi, 100% trẻ em đến độ tuổi đi học đều được các cơ sở giáo dục tiếp nhận, 100% cơ sở nuôi dưỡng và nhân viên y tế học đường, nhân viên tiếp cận cộng đồng, các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đều được trang bị kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; chăm sóc trẻ bị lây nhiễm HIV, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan khác.

2.3. Tạo dựng môi trường xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Tỉnh tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan khác.

Kết quả có 80% nhà quản lý làm việc với trẻ em trong lĩnh vực y tế, Giáo dục và đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có kiến thức cơ bản để bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; 80% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác không bị kỳ thị và phân biệt đối xử.

2.4. Theo dõi và đánh giá chương trình:

- Có 100% các chỉ số được đo lường đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Có 100% các huyện, thị xã, thành phố có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

3. Kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2011 đến 2015 là 14.463.385.000 đồng, trong đó ngân sách địa phương là 3.108.555.000 đồng, chương trình mục tiêu quốc gia là 5.153.002.000 đồng, Dự án Lifegap là 3.057.307.000 đồng, Dự án WB là 2.099.012.000 đồng, Dự án toàn cầu là 1.045.509.000 đồng.

4. Đánh giá chung:

4.1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong việc bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, đội ngũ cán bộ thực hiện chương trình có năng lực và tâm huyết. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội đã phát huy tính tích cực trong toàn tỉnh, từng bước nâng cao nhận thức gia đình, cộng đồng và xã hội; có sự kết hợp chặt chẽ với các dự án trong việc triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

4.2. Khó khăn:

Đa số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đều sống trong các hộ gia đình nghèo, có cha hoặc mẹ bị nhiễm HIV/AIDS, gia đình có người mắc các tệ nạn xã hội nên trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, các em chủ yếu sống với ông bà già yếu nên việc tiếp cận với các dịch vụ y tế cũng còn hạn chế. Thực tế số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS chưa phát hiện vẫn còn do cha mẹ cố tình che giấu nên ảnh hưởng đến công tác phòng chống và chăm sóc cho trẻ.

Nguồn nhân lực tại cơ sở điều trị methadone còn thiếu, đa số kiêm nhiệm, chưa được giám sát hỗ trợ kỹ thuật của tuyến trên về công tác điều trị methadone. Các Dự án WB, Dự án Quỹ toàn cầu đã kết thúc nên thiếu nguồn kinh phí cho hoạt động.

Phần II

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. MỤC TIÊU CHUNG:

Thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân trẻ về phòng, chống HIV/AIDS; bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; giúp các em được tiếp cận các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội để được chăm sóc sức khoẻ, được đến trường, được hoà nhập cộng đồng, được vui chơi giải trí để phát triển toàn diện như bao trẻ em bình thường khác.

II. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2020:

1. Mục tiêu 1:

Duy trì 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

2. Mục tiêu 2:

Duy trì 100% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Mục tiêu 3:

100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu, đặc biệt nâng cao nhận thức cho tất cả học sinh trong trường không kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và trẻ em có cha mẹ bị nhiễm HIV/AIDS.

III. ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Đối tượng:

- Trẻ nhiễm HIV;

- Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

- Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma tuý; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma tuý; trẻ em sng trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

2. Phạm vi và thời gian thực hiện:

Phạm vi thực hiện trong toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

IV. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Rà soát việc thực hiện các văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục xây dựng các văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Xây dựng các biểu mẫu thu thập thông tin; tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các ngành có liên quan, cán bộ cơ sở trong việc sử dụng các công cụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Truyền thông cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các diễn đàn. Xây dựng, nhân bản tài liệu truyền thông (tờ rơi, ap phich, sách mỏng), đặt pano, kẻ khẩu hiệu thông điệp tuyên truyền; tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

Tăng cường thực hiện các dịch vụ hiện có để tổ chức điều trị dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con, phát hiện sớm, tổ chức tốt việc chăm sóc, điều trị trẻ bị nhiễm HIV, tư vấn về HIV/AIDS cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Cung cấp, hỗ trợ và nhân rộng các dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về tâm lý, xã hội; về chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, về tư vấn và xét nghiệm HIV, về hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, về nhận và chăm sóc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập cho trẻ em lứa tuổi mầm non; tiếp cận các dịch vụ giải trí và các chính sách xã hội khác.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, nhóm đồng đẳng:

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo..., các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng về Luật Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

5. Đẩy mạnh xã hội hoá và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

V. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai Kế hoạch trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

Triển khai công tác theo dõi, giám sát, thu thập thông tin, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020.

2. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thực hiện chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em nhiễm HIV và trẻ em phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV;

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp về dự phòng lây nhiễm HIV và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch một cách phù hợp, hiệu quả trong các hoạt động của ngành Y tế.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

Chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan đưa các mục tiêu về phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em, các chính sách xã hội có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

5. Sở Tài chính:

Căn cứ nguồn ngân sách địa phương, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Vĩnh Long:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan đưa tin về nội dung chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên các chuyên trang, chuyên mục...

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực phù hợp để thực hiện Kế hoạch; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương cho Uỷ ban nhân dân tỉnh qua cơ quan thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Định kỳ hàng năm (trước ngày 05/12) các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lành

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 691/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 30/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 691/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329371