• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 6912/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt mức thu phí tại chợ Liên Mặc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 6912/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6912/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU PHÍ TẠI CHỢ LIÊN MẠC, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6233/TTr-STC ngày 24/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu phí (đã bao gồm thuế GTGT) tại chợ Liên Mặc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội như sau:

1. Mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh (theo tháng):

- Kiốt mái tôn riêng biệt: 25.000 đồng/m2/tháng.

- Sạp hàng có mái tôn: 15.000 đồng/m2/tháng.

2. Quản lý sử dụng tiền phí thu được:

- Ban quản lý chợ Liên Mạc có trách nhiệm nộp toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định vào ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ 9% trên tổng số phí chợ thu được.

- Số tiền để lại chi cho hoạt động của Ban quản lý chợ Liên Mạc là 91% trên tổng số phí chợ thu được.

Điều 2. Trách nhiệm các đơn vị:

- Ban quản lý chợ Liên Mạc có trách nhiệm: Niêm yết hoặc thông báo công khai tại các địa điểm thu phí về tên phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu; Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp đúng quy định; Kê khai, nộp thuế đúng quy định pháp luật.

- Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm: Kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý chợ Liên Mạc thực hiện đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm; Trưởng Ban quản lý chợ Liên Mạc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Ngọc Tuấn;
- VP
UB: PCVP N.N.Kỳ; CT, KT, TH;
- Lưu: VT, KT(Hùng).

CVĐ 37741PH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

- Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016

Điều 1. Bỏ cụm từ (đã bao gồm thuế GTGT) quy định tại Điều 1 các Quyết định của UBND Thành phố: ... số 6912/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 ...

Xem nội dung VB
Cụm từ này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6912/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Quyết định 6912/QĐ-UBND quy định mức thu phí sử dụng diện tích chỗ ngồi kinh doanh như sau:

- Kiốt mái tôn riêng biệt: 25.000 đồng/m2/tháng.

- Sạp hàng có mái tôn: 15.000 đồng/m2/tháng.

Từ khóa: Quyết định 6912/QĐ-UBND

2.548

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298163