• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Quyết định 694/QĐ-BXD năm 2013 về Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Kết luận 51-KL/TW và Chỉ thị 02/CT-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tải về Quyết định 694/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29/10/2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VÀ CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG NGÀY 22/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhấp quốc tế;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Thủ trưởng các cơ sở đào tạo thuộc ngành Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29/10/2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VÀ CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG NGÀY 22/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 26 /7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. Mục tiêu:

Chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận 51 và Chỉ thị 02 tập trung trong giai đoạn 2013 – 2015, khắc phục những yếu kém, bất cập nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong các cơ sở đào tạo thuộc Ngành xây dựng. Cụ thể:

- Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2015 và 2020 bằng hệ thống văn bản pháp luật, quy chế, quy định nhằm đáp ứng được nhu cầu xã hội, phù hợp và đạt tiêu chuẩn Quốc tế, khu vực.

- Căn cứ vào chương trình hành động, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Xây dựng, các cơ sở đào tạo thuộc Ngành xây dựng, xây dựng chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát.

II. Những nhiệm vụ chủ yếu:

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phát triển nhân lực:

- Hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý về phát triển nhân lực từ Bộ đến các Sở địa phương, các doanh nghiệp Nhà nước;

- Đổi mới về công tác đào tạo, phương pháp quản lý lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phối hợp giữa công tác đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực.

- Tiếp tục tăng cường việc phân cấp quản lý, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

- Các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, học viện đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020; các hiệp hội là cơ quan phối hợp.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội xây dựng, tham gia vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực;

2. Tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo của ngành Xây dựng:

- Thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo thuộc Ngành, điều chế quy mô, cơ cấu, cấp trình độ, ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội và dự báo phát triển.

- Nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Nâng cấp một số trường cao đẳng lên đại học đối với các trường thuộc Ngành xây dựng. Tập trung trọng điểm hai trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thành các trung tâm đào tạo cán bộ đại học và sau đại học ngang tầm khu vực và quốc tế.

- Nâng cao năng lực Học viện Cán bộ và quản lý xây dựng, lập đề án “Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn vào năm 2015 và 2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến cơ chế thu hút, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực.

- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, chú trọng kỹ năng thực hành, bám sát nhu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo với giải quyết việc làm, đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, thực hiện đào tạo theo yêu cầu định hướng của cộng đồng doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực Ngành xây dựng:

- Học tập kinh nghiệm của các nước về phát triển nguồn nhân lực đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực. Hợp tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ Xây dựng

- Cập nhật kỹ thuật, công nghệ và sử dụng nguồn nhân lực, năng lực cao, năng lực của nước ngoài để đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đối với các ngành, nghề tiên tiến, công nghệ mới mà Việt Nam chưa đào tạo được hoặc trình độ đào tạo thấp, kém hiệu quả.

- Khuyến khích các cơ sở đào tạo hợp tác với các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước, trao đổi giảng viên, giáo viên, chuyên gia đào tạo, chuyên gia công nghệ, phương pháp giảng dạy kể cả hình thức hợp tác liên doanh đầu tư cơ sở vật chất.

4. Giải pháp về cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực:

- Kiến nghị, đề xuất đổi mới cơ chế chính sách về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực Ngành xây dựng; có chính sách đãi ngộ, thu hút và sử dụng nhân tài, nhất là đội ngũ trí thức trẻ.

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của các ngạch viên chức thuộc Ngành xây dựng; các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề thuộc Ngành xây dựng.

III. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức phổ biến Chương trình hành động của Ngành xây dựng đến các cơ sở đào tạo thuộc Ngành;

- Các cơ sở đào tạo thuộc Ngành có trách nhiệm thực hiện nội dung, Kết luận 51, Chỉ thị số 02 và Chương trình hành động của Ngành; xây dựng Chương trình hành động cụ thể của đơn vị; định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Kinh phí thực hiện triển khai các nội dung nhiệm vụ của chương trình được dự toán từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo hàng năm; ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; ngân sách từ các đề án, dự án có liên quan, từ xã hội hóa giáo dục và các nguồn huy động khác;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình của các đơn vị, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, đảm bảo Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

PHỤ LỤC 01

CÁC ĐỀ ÁN ƯU TIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BXD ngày /7/2013)

TT

Nội dung công việc

Thẩm quyền ban hành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo thuộc ngành XD

Bộ trưởng

Bộ Xây dựng

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch tài chính

2014

2

Đề án xây dựng cơ sở vật chất các cơ sở đào tạo và phát triển đào tạo nghề

Bộ trưởng

Bộ Xây dựng

 

Vụ Kế hoạch Tài chính

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Bộ KH và Đầu tư

- Bộ Tài chính

Theo Phụ lục 02 gửi kèm

3

Đề án Xây dựng đội ngũ giáo viên

Bộ Xây dựng

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạchTài chính

2014

4

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đương nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ

Bộ Xây dựng

 

Vụ Tổ chức cán bộ

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Bộ Nội vụ

2014

5

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực QLXD và PTĐT với công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp (theo QĐ số 1961)

Bộ Xây dựng

 

Ban Chỉ đạo

Đề án 1961

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Cục Phát triển đô thị

- Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

2013-2015

6

Đề án Đào tạo lại cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp

Bộ Xây dựng

 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Các doanh nghiệp thuộc Bộ

2014-2015

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 694/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 694/QĐ-BXD

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204737