• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2014 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 696/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 696/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Công văn số 1649/TCT-CS ngày 09/5/2014 của Tổng cục thuế về việc ủy quyền ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh tại Công văn số 2189/CT-THNVDT ngày 19/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này và có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách thức xác định giá tính lệ phí trước bạ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012, số 02/2012/QĐ-UBND ngày 13/02/2012, số 11/2012/QĐ-UBND ngày 23/4/2012, số 12/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012, số 14/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012, số 06/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục thuế (để b/c);
- Công báo tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 696/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 08/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 696/QĐ-UBND

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249765