• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bầu thành viên Ủy ban nhân dân


 

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 482/QĐ-UBND về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 699/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 482/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2016-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 4, Điều 1 của Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

4. Triển khai thủ tục đầu tư các dự án:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến kết luận về chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và chấp thuận chủ trương cho đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

b) Sau khi có kết luận về chủ trương đầu tư tại Điểm a nêu trên: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở các lĩnh vực được phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo xử lý thường xuyên các vấn đề cụ thể đối với các dự án, công trình xây dựng cơ bản đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (tất cả các quy trình theo thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính, bồi thường giải tỏa, tái định cư, quyết toán và các vấn đề khác liên quan đến dự án, công trình).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 699/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 699/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443888