• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế

 

Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh hình thức quản lý dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 700/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CÁC TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Tiếp theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho các Trung tâm y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại văn bản số 428/SYT-KHTH ngày 04/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho các Trung tâm y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Khoản 9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

2. Các nội dung khác của Quyết định số 2201/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế , Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VX3, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 700/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 08/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 700/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226019