• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 701/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Chương trình hành động “Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020”

Tải về Quyết định 701/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG “CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động “Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020” (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Chánh Văn phòng Bộ; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ TTTT, Bộ TC;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BXD ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình hành động “Công tác thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020”)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

- Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.

2. Sự cần thiết xây dựng

Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng. Trong thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Bộ Xây dựng, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được một số kết quả như: Nội dung thông tin đối ngoại phong phú, tập trung vào các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường về số lượng và chất lượng; đối tượng, địa bàn hoạt động thông tin đối ngoại được mở rộng, phương tiện chuyền tải được đa dạng hóa.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự phát triển, tiềm năng và thế mạnh của ngành thì công tác thông tin đối ngoại những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cả trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Hoạt động thông tin đối ngoại còn nhỏ lẻ và phân tán, hiệu quả và tính thuyết phục chưa cao, chưa có các đề án, chương trình lớn, dài hạn phục vụ quá trình hội nhập và phát triển ngành. Các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng nòng cốt trong triển khai hoạt động thông tin đối ngoại chưa có sự phối hợp tốt trong triển khai hoạt động dẫn đến việc quảng bá hình ảnh Bộ Xây dựng và ngành xây dựng chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Mặt khác, kinh phí phục vụ công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị doanh nghiệp thuộc ngành chưa được bố trí hợp lý, gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc hỗ trợ xuất bản các sản phẩm thông tin đối ngoại của ngành, khiến cho nội dung thông tin chưa phong phú, kịp thời, thiếu chiều sâu, thiếu sức thuyết phục. Việc ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác thông tin đối ngoại còn chậm; các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài chưa được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ hoạt động thông tin đối ngoại còn mỏng, kiến thức chưa chuyên sâu, dẫn đến hoạt động dàn trải, không có chủ lực mạnh, hiệu quả không cao.

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại do Thủ tướng Chính phủ ban hành (theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010) đã quy định rõ nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; quy định trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại.

Từ thực tế đó, cần thiết phải xây dựng Chương trình hành động về thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý và điều hành thống nhất của Bộ Xây dựng đối với công tác thông tin đối ngoại; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng của ngành, giữa Bộ với các cơ quan Trung ương trong công tác thông tin đối ngoại.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá ra thế giới các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, tư vấn, công nghệ của ngành xây dựng; các quan điểm, chính sách hợp tác đầu tư phát triển trong các lĩnh vực xây dựng. Qua đó tăng cường hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới trong quá trình phát triển của ngành xây dựng; tạo bước chuyển biến tích cực, căn bản trong tổ chức và hoạt động thông tin đối ngoại của ngành.

III. NỘI DUNG

1. Nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

- Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp từ trung ương tới địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại; các Cục, Vụ có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, song có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá đối ngoại nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốc gia.

2. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

Hoạt động thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tin của ngành đến với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm:

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của ngành.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa ngành, tiềm năng hợp tác và phát triển của ngành.

- Các loại hình hoạt động thông tin đối ngoại khác.

3. Các hoạt động chủ yếu

3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay cho các cán bộ, doanh nghiệp ngành xây dựng.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động thông tin đối ngoại theo Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, các điều ước quốc tế, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, kinh nghiệm về thông tin đối ngoại…. cho cán bộ của ngành.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của ngành.

- Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại.

3.2. Quảng bá hình ảnh ngành xây dựng

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh ngành ra thế giới trên Cổng thông tin điện tử đối ngoại của Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.vietnam.vn, trên kênh thông tin đối ngoại VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình đối ngoại đa phương tiện Văn hoá Việt - VTC10 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, hệ phát thanh đối ngoại VOV5 của Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo, tạp chí thuộc Bộ Xây dựng, Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại trang web www.moc.gov.vn.

- Từng bước xây dựng và phát triển nội dung Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng với hai ngôn ngữ Việt-Anh. Xây dựng chuyên mục thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin của ngành.

- Quảng bá hình ảnh ngành và doanh nghiệp xây dựng thông qua các đoàn ra, đoàn vào.

- Tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hội nghị, hội thảo nước ngoài.

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm theo hướng thống nhất tài liệu tuyên truyền, quảng bá chính thức của Bộ Xây dựng về lịch sử, truyền thống; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư; chương trình tự giới thiệu của các doanh nghiệp… với nhiều thể loại ấn phẩm đa dạng, bằng nhiều ngoại ngữ thông dụng (Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga …), bao gồm: sách, tờ rơi tờ gấp, đĩa VCD- DVD, tập san chuyên đề thông tin đối ngoại, sách ảnh, pa nô, áp phích, tranh cổ động ....

3.3. Kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất, cơ chế chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ, bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại trong ngành.

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại của ngành, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm của ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác Quốc tế

Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đóng vai trò là cơ quan đầu mối về thông tin đối ngoại trong lĩnh vực xây dựng.

1.1. Chủ trì xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại trong lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền.

1.2. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

1.3. Định hướng thông tin đối ngoại đối với các đoàn ra, đoàn vào.

1.4. Phối hợp với các các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Bộ và phối hợp đưa tin về tình hình quốc tế, tin trong ngành liên quan đến đối ngoại.

1.5. Chủ động cung cấp thông tin đối ngoại cho Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

1.6. Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền liên quan đến phạm vi chức năng nhiệm vụ của Vụ.

1.7. Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức về hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị có liên quan.

1.8. Tổng hợp kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của ngành. Chủ trì tổ chức các hội nghị triển khai hoạt động, hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại trong các lĩnh vực của ngành.

2. Trung tâm Thông tin

2.1. Chủ trì, xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Bộ Xây dựng và ngành xây dựng đến với cộng đồng quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các sản phẩm thông tin đối ngoại.

2.2. Chủ động cung cấp thông tin đối ngoại trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng, trên Cổng thông tin điện tử đối ngoại của Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông, trên kênh thông tin đối ngoại VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình đối ngoại đa phương tiện Văn hoá Việt - VTC10 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, hệ phát thanh đối ngoại VOV5 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

2.3. Hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

2.4. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

2.5. Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí trong nước, nước ngoài viết về Bộ Xây dựng.

2.6. Phối hợp cung cấp thông tin, tham gia biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của ngành.

2.7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động như hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

3. Các Cục, Vụ quản lý chuyên ngành

3.1. Chủ trì xây dựng các nội dung quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, các thương vật liệu xây dựng và tư vấn, các dự án thu hút đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu quan trọng về cơ chế chính sách, tình hình xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực xây dựng, tình hình vận động viện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) viện trợ phi chính phủ (NGO) theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm cho cơ quan đầu mối về thông tin đối ngoại.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng danh mục các dự án ưu tiên xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá, giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực xây dựng.

4. Vụ Kế hoạch tài chính

4.1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế và các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo Bộ phê duyệt cơ chế, mức hỗ trợ cho các hoạt động về thông tin đối ngoại của Ngành giai đoạn 2013-2020.

4.2. Cân đối nguồn kinh phí, chủ trì, phối hợp cùng Vụ Hợp tác Quốc tế, tổng hợp, thẩm định kinh phí về thông tin đối ngoại theo kế hoạch hàng năm trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4.3. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ hiện hành.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách ngành đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành giai đoạn 2013-2020 khoảng 20 tỷ đồng (hai mươi tỷ đồng), chia thành: giai đoạn 1 hai giai đoạn (2013-2015; ) và giai đoạn 2 (2015-2020). Trong đó bao gồm các nội dung:

- Kinh phí biên dịch, biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền.

- Kinh phí tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Kinh phí bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức.

- Kinh phí tổ chức các chương trình, hoạt động khác phục vụ thông tin đối ngoại.

VI. NỘI DUNG GIAI ĐOẠN 1 (2013 – 2015)

1. Năm 2014:

1.1. Xây dựng bộ đĩa chính thức giới thiệu về ngành xây dựng:

- Nội dung: Biên soạn và phát hành đĩa DVD tuyên truyền, quảng bá chính thức của Bộ Xây dựng về lịch sử, truyền thống, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư, chương trình tự giới thiệu của các doanh nghiệp… bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: giới thiệu trong các buổi tiếp đoàn thăm Bộ Xây dựng hoặc trong các chuyến công tác của lãnh đạo Bộ ra nước ngoài.

- Kinh phí: 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng)

1.2. Biên soạn và phát hành ấn phẩm giới thiệu ngành xây dựng:

- Nội dung: Biên soạn và phát hành tài liệu (sách catalogue, tờ gấp…) tuyên truyền, quảng bá chính thức của Bộ Xây dựng về lịch sử, truyền thống, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư, chương trình tự giới thiệu của các doanh nghiệp… bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: giới thiệu trong các buổi tiếp đoàn thăm Bộ Xây dựng hoặc trong các chuyến công tác của lãnh đạo Bộ ra nước ngoài.

- Kinh phí: 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng)

2. Năm 2015:

2.1. Cập nhật bộ đĩa và tài liệu chính thức giới thiệu về ngành xây dựng:

- Nội dung: Cập nhật đĩa DVD, tài liệu tuyên truyền, quảng bá chính thức của Bộ Xây dựng về lịch sử, truyền thống, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư, chương trình tự giới thiệu của các doanh nghiệp… bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: giới thiệu trong các buổi tiếp đoàn thăm Bộ Xây dựng hoặc trong các chuyến công tác của lãnh đạo Bộ ra nước ngoài; mở rộng đối tượng tuyên truyền sang Nhật Bản, đối tác quan trọng trong lĩnh vực xây dựng.

- Kinh phí: 700.000.000 VND (bảy trăm triệu đồng)

2.2. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử:

- Nội dung: xây dựng và phát triển nội dung Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng với hai ngôn ngữ Việt-Anh. Xây dựng chuyên mục thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin của ngành.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: giới thiệu ngành xây dựng với các đối tượng truy cập qua cổng thông tin điện tử.

- Kinh phí: 300.000.000 VND (ba trăm triệu đồng)

2.3. Tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương với mục đích thông tin đối ngoại hoặc kết hợp làm công tác thông tin đối ngoại.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Kinh phí: 500.000.0000 VND (năm trăm triệu đồng)

VII. NỘI DUNG DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2 (2016 – 2020)

1. Cập nhật DVD và tài liệu giới thiệu về ngành xây dựng, mở rộng đối tượng thông tin ra các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Nga, Đức:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: giới thiệu trong các buổi tiếp đoàn thăm Bộ Xây dựng hoặc trong các chuyến công tác của lãnh đạo Bộ ra nước ngoài; mở rộng đối tượng tuyên truyền tới các đối tác quan trọng khác trong lĩnh vực xây dựng.

- Kinh phí: 500 tr x 5 năm = 2,5 tỷ.

2. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử:

- Nội dung: xây dựng và phát triển nội dung Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng với các ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Nga. Xây dựng chuyên mục thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin của ngành.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: giới thiệu ngành xây dựng với các đối tượng truy cập qua cổng thông tin điện tử.

- Kinh phí: 400 tr x 5 năm = 2 tỷ.

3. Bố trí, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại:

Kinh phí: 300 tr x 5 năm = 1,5 tỷ.

4. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại:

- Nội dung: Tổ chức các khóa học đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: nâng cao trình độ và ý thức về thông tin đối ngoại.

- Kinh phí: 500 tr x 5 năm = 2,5 tỷ.

5. Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại

- Nội dung: Xúc tiến đầu tư thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm vật liệu xây dựng, tư vấn, bất động sản ra nước ngoài.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Mục đích: xúc tiến thương mại và đầu tư.

- Kinh phí: 1 tỷ x 5 năm = 5 tỷ.

6. Tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương với mục đích thông tin đối ngoại hoặc kết hợp làm công tác thông tin đối ngoại.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác Quốc tế

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm thông tin, các doanh nghiệp ngành xây dựng, Cục Thông tin Đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền Thông…

- Kinh phí: 800 tr x 5 năm = 4 tỷ.

VIII. HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Chương trình hành động về công tác thông tin đối ngoại Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020 nếu được triển khai đồng bộ sẽ mang lại hiệu quả lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội. Chương trình hành động, một mặt, sẽ giúp quảng bá hình ảnh, truyền thống ngành xây dựng, các quan điểm, chính sách hợp tác đầu tư phát triển trong lĩnh vực xây dựng đến với các nước trên thế giới, mặt khác, sẽ góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cả nước.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 701/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 701/QĐ-BXD

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204738