• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Tải về Quyết định 701/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định: số 372/QĐ-UBND ngày 24/4/2009, số 16/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 744/SCT-QLTM ngày 27/6/2016 về việc bổ sung quy hoạch vị trí cửa xăng dầu tại huyện Ia H'Drai (kèm theo hồ sơ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 vị trí để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể như sau:

TT

Tên cửa hàng

Định hướng về vị trí

Loại cửa hàng

Phân kỳ đầu tư

I

Huyện Ia H'Drai

1

CHXD dự kiến

Trên Quốc lộ 14C, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.

Loại III

2016 - 2020

- Vị trí nêu trên là định hướng trên cơ sở giới hạn bởi đường giao thông và địa danh hành chính. Khi lựa chọn vị trí, ngoài việc phù hợp với định hướng chung, phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 và Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở TNMT, Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, HTKT3
.

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đc Tuy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 701/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 30/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 701/QĐ-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328972