• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 701/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được quy định chi tiết tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Theo ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1031/TTr-STP-KTrVB ngày 27 tháng 02 năm 2019 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 499 văn bản, bao gồm 08 văn bản hết hiệu lực toàn bộ công bố hết hiệu lực bổ sung.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 60 văn bản, bao gồm 01 văn bản ngưng hiệu lực một phần.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng Hệ thống hóa kỳ 2014-2018 theo ngành, lĩnh vực cụ thể: 770 văn bản;

4. Danh mục văn bản còn hiệu lực ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 công bố bổ sung cần đề xuất hình thức xử lý: 39 văn bản.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 242 văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2019.

Các nội dung liên quan đến hình thức xử lý văn bản tại các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này khác với Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 năm 2013) thì thực hiện theo nội dung về hình thức xử lý ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thi hành:

1. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố theo Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kèm theo quyết định này theo đúng trình tự luật định.

2. Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. (Đính kèm các Danh mục)

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong Kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018)

Tổng số văn bản Hết hiệu lực toàn bộ (bị bãi bỏ, thay thế hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ từ 01/01/2014 đến 31/12/2018): 499 văn bản, trong đó:

- Số văn bản ban hành trước 31/12/2013 hết hiệu lực toàn bộ: 450 văn bản (trong đó 38 văn bản chưa được công bHệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 31/12/2013);

- Số văn bản ban hành từ 01/01/2014 đến 31/12/2018 hết hiệu lực toàn bộ: 49 văn bản;

- Svăn bản Hết hiệu lực chưa được Công bhết hiệu lực theo Quyết định hàng năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: 08 văn bản;

- Văn bản bị ngưng hiệu lực toàn bộ: không có.

Tng số: 499 văn bn

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1977

1.

Chỉ thị

07/CT-UB 04/02/1977

Về việc tiết kiệm trong dịp tổng kết công tác cuối năm

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

2.

Chỉ thị

52/CT-UB 29/09/1977

Về việc sử dụng giấy chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân

Được bãi bbởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 1987

3.

Quyết định

48/QĐ-UB 16/3/1987

Về ban hành quy chế về công tác công văn, giấy tờ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

NĂM 1989

4.

Chỉ thị

25/CT-UB 21/08/1989

Về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bvăn bản

23/4/2015

5.

Chỉ thị

31/CT-UB 13/09/1989

Về việc thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1990

6.

Chỉ thị

16/CT-UB 04/04/1990

Về việc tăng cường công tác trực cơ quan và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

7.

Chỉ thị

22/CT-UB 23/04/1990

Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1991

NĂM 1992

8.

Chỉ thị

11/CT-UB 03/04/1992

Về việc giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

9.

Chỉ thị

26/CT-UB 10/06/1992

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1993

10.

Quyết định

1412/QĐ-UB-NC 29/9/1993

Quy định nơi đậu xe của các loại xe và quản lý bến bãi đậu xe trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

11.

Chỉ thị

12/CT-UB 02/04/1993

Kê khai xác lập sở hữu nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

12.

Chỉ thị

14/CT-UB 08/04/1993

Thực hiện giá cho thuê nhà và đưa tiền nhà vào tiền lương, chuyển việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước sang kinh doanh.

Được bãi bbởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

13.

Chỉ thị

43/CT-UB 06/09/1993

Về việc thi công nền móng công trình đóng cọc bê tông bằng búa máy DIEZEL

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 1994

14.

Quyết định

414/QĐ-UB-NC 04/02/1994

Về việc ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên thanh tra.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

05/6/2015

15.

Quyết định

4246/QĐ-UB-QLĐT 15/12/1994

Về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

16.

Chỉ thị

20/CT-UB 07/5/1994

Vviệc cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

17.

Chỉ thị

33/CT-UB-KT 15/08/1994

Về việc cấm nuôi ốc bưu vàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

18.

Chỉ thị

49/CT-UB- QLĐT 14/11/1994

Tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan Trung ương và thành phố tự quản lý nay chuyển giao cho ngành nhà đất thành phố để bán theo Nghị định 61/CP của Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 1995

19.

Quyết định

32/QĐ-UB-QLĐT 06/01/1995

Về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho người được cấp tặng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

20.

Quyết định

2099/QĐ-UB-QLĐT 18/03/1995

Ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

21.

Quyết định

4555/QĐ-UB-QLĐT 22/06/1995

Quy định về cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu chủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

22.

Quyết định

5700/QĐ-UB-KTNN 04/08/1995

Về việc ban hành bản quy định về khoán - bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

23.

Quyết định

5787/QĐ-UB- QLĐT 08/8/1995

Quy định về chế độ quản lý và sử dụng đối với các chung cư phục vụ cho việc di dời các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

24.

Quyết định

6985/QĐ-UB-QLĐT 02/10/1995

Vviệc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ô tô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng cho xe 2 bánh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

25.

Chỉ thị

10/CT-UB-QLĐT 01/03/1995

Về việc bán nhà, xưởng thuộc sở hữu nhà nước cho các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

15/12/2016 Chưa công bHHL

26.

Chỉ thị

16/CT-UB-KT 19/04/1995

Về việc thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở nông thôn theo mô hình mới

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

27.

Chỉ thị

21/CT-UB 10/05/1995

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1996

28.

Quyết định

286/QĐ-UB-NC 27/01/1996

Về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Thành phố H Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

29.

Quyết định

4758/QĐ-UB-QLĐT 15/10/1996

Về việc định mức đất ở thực hiện theo Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/01/2014

30.

Quyết định

6093/QĐ-UB-KT 26/12/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

31.

Chỉ thị

01/CT-UB-QLĐT 17/01/1996

Thực hiện cắm mốc tim đường và lập thủ tục bản đồ quản lý lộ giới theo Quyết định 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

32.

Chỉ thị

04/CT-UB-KT 05/02/1996

Về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 379/TTg ngày 07/7/1995 của Chính phủ về chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

33.

Chỉ thị

06/CT-UB-NCVX 21/03/1996

Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

34.

Chỉ thị

15/CT-UB-NCVX 03/05/1996

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

35.

Chỉ thị

23/CT-UB-NCVX 17/06/1996

Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

36.

Chỉ thị

38/CT-UB-NC 28/11/1996

Về việc chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1997

37.

Quyết định

682/QĐ-UB-QLĐT 13/02/1997

Về việc cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các tuyến đường thuộc quận 1, 3 và 51 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

38.

Quyết định

1208/QĐ-UB-NC 18/03/1997

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

39.

Quyết  định

2399/QĐ-UB-KT 14/05/1997

Về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

40.

Quyết định

4506/QĐ-UB-KT 26/08/1997

Về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

41.

Quyết định

7066/QĐ-UB-NCVX 09/12/1997

Về việc tiêu hủy văn hóa phm độc hại cấm tàng trlưu hành, phổ biến.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

42.

Quyết định

7500/QĐ-UB-KT 30/12/1997

Ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

43.

Chỉ thị

17/CT-UB-NCVX 22/05/1997

Về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 13/BYT

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

44.

Chỉ thị

30/CT-UB-QLĐT 25/09/1997

Giải quyết một số tồn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

45.

Chỉ thị

39/CT-UB-NC 02/12/1997

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất có độc tố để khai thác thủy sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

46.

Chỉ thị

41/CT-UB-TH 03/12/1997

Về việc thực hiện chế độ báo cáo

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

47.

Chỉ thị

45/CT-UB-KT 17/12/1997

Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

NĂM 1998

48.

Quyết định

750/QĐ-UB-NCVX 16/02/1998

Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

49.

Quyết định

3345/QĐ-UB-QLĐT 27/06/1998

Về việc thực hiện Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

50.

Quyết định

6095/QĐ-UB-QLĐT 14/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 10.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

51.

Quyết định

6380/QĐ-UB-QLĐT 26/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

52.

Quyết định

6585/QĐ-UB-QLĐT 08/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

53.

Quyết định

6681/QĐ-UB-QLĐT 12/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

54.

Chỉ thị

02/1998/CT-UB-KT 12/01/1998

Về việc đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

55.

Chỉ thị

03/1998/CT-UB-NC 14/01/1998

Về việc tích cực giải quyết những hành vi tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

56.

Chỉ thị

04/1998/CT-UB-NC 16/01/1998

Về việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định số 89-CP ngày 07/8/1997.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

57.

Chỉ thị

19/CT-UB-TM 18/05/1998

Về việc đăng ký thuế và cấp mã quốc gia cho các đối tượng nộp thuế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

58.

Chỉ thị

31/1998/CT-UB-NC 09/09/1998

Về việc triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các Doanh nghiệp nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

59.

Chỉ thị

34/1998/CT-UB-KT 14/09/1998

Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

60.

Chỉ thị

37/1998/CT-UB-KT 16/10/1998

Về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

61.

Chỉ thị

43/1998/CT-UB-VX 01/12/1998

Về công tác thu hồi nợ quá hạn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

62.

Chỉ thị

48/1998/CT-UB-KT 28/12/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1999

63.

Quyết định

51/QĐ-UB- QLĐT 05/01/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 11.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

64.

Quyết định

4202/QĐ-UB- QLĐT 26/7/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 6.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

65.

Quyết định

4204/QĐ-UB-QLĐT 26/07/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 3.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

66.

Chỉ thị

02/1999/CT-UB-NC 22/01/1999

Về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

67.

Chỉ thị

17/1999/CT-UB-KT 01/07/1999

Về việc cấm thả diều, bóng bay và các vật bay khác gần khu vực sân bay và đường dây điện trên không.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

68.

Chỉ thị

20/1999/CT-UB-KT 12/07/1999

Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

69.

Chỉ thị

21/1999/CT-UB-TM 15/07/1999

Về thực hiện giá một số loại hàng hóa và dịch vụ, phí và lệ phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

70.

Chỉ thị

24/1999/CT-UB-QLĐT 21/08/1999

Về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

71.

Chỉ thị

28/1999/CT-UB-NC 26/8/1999

Về việc triển khai Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

72.

Chỉ thị

32/1999/CT-UB-KT 20/10/1999

Về việc triển khai chủ trương di dời nhà xưởng của doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

73.

Chỉ thị

33/1999/CT-UB-VX 21/10/1999

Về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

74.

Chỉ thị

35/1999/CT-UB-QLDA 01/11/1999

Về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2000

75.

Quyết định

02/2000/QĐ-UB-VX 20/01/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

76.

Quyết định

1828/QĐ-UB-ĐT 22/03/2000

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

77.

Quyết định

35/2000/QĐ-UB-ĐT 25/05/2000

Về việc ban hành quy định khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND Thành phố về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông Vận tải quản lý

27/3/2014 Chưa công bHHL

78.

Quyết định

63/2000/QĐ-UB-VX 17/11/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

79.

Chỉ thị

07/2000/CT-UB-VX 09/05/2000

Về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong doanh nghiệp và hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

80.

Chỉ thị

08/2000/CT-UB-VX 09/5/2000

Về việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

81.

Chỉ thị

16/2000/CT-UB-TM 26/05/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất-kinh doanh công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

82.

Chỉ thị

60/2000/CT-UB-VX 30/10/2000

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

NĂM 2001

83.

Quyết định

01/2001/QĐ-UB 04/01/2001

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

84.

Quyết định

3840/QĐ-UB 26/06/2001

Về quy định nội dung thông tin các sở, ngành cơ quan kết nối với mạng thông tin Thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

85.

Quyết định

51/2001/QĐ-UB 15/6/2001

Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của y ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015

86.

Quyết định

64/2001/QĐ-UB 30/07/2001

Về quy định hạn mức đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

17/01/2014

87.

Quyết định

71/2001/QĐ-UB 10/11/2001

Ban hành Quy chế về báo cáo viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

88.

Quyết định

117/2001/QĐ- UB 03/12/2001

Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

89.

Chỉ thị

03/2001/CT-UB 03/04/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3420/QĐ-UBND .

14/7/2015

90.

Chỉ thị

06/2001/CT-UB 14/05/2001

Về việc thực hiện đăng ký và cập nhật biến động nhà, đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

91.

Chỉ thị

13/2001/CT-UB 20/06/2001

Về việc chấn chỉnh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường khu vực quanh chợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

92.

Chỉ thị

15/2001/CT-UB 22/06/2001

Về quản lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

93.

Chỉ thị

23/2001/CT-UB 12/09/2001

Về thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản.

15/12/2016

94.

Chỉ thị

25/2001/CT-UB 18/09/2001

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

95.

Chỉ thị

30/2001/CT-UB 29/10/2001

Về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

96.

Chỉ thị

34/2001/CT-UB 20/12/2001

Về tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

97.

Chỉ thị

37/2001/CT-UB 25/12/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2002

98.

Quyết định

36/2002/QĐ-UB 15/4/2002

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

99.

Quyết định

43/2002/QĐ-UB 26/04/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25/5/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Được thay thế bởi Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND Thành phố về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông Vận tải quản lý

27/3/2014 Chưa công bố HHL

100.

Quyết định

76/2002/QĐ-UB 02/07/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

101.

Quyết định

89/2002/QĐ-UB 07/08/2002

Vy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

102.

Quyết định

105/2002/QĐ-UB 24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

103.

Quyết định

106/2002/QĐ-UB 24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

104.

Quyết định

145/2002/QĐ-UB 09/12/2002

Về việc ban hành Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

02/03/2014

105.

Chỉ thị

01/2002/CT-UB 16/01/2002

Về tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

106.

Chỉ thị

02/2002/CT-UB 22/01/2002

Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

107.

Chỉ thị

05/2002/CT-UB 13/03/2002

Chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

108.

Chỉ thị

06/2002/CT-UB 02/04/2002

Đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

109.

Chỉ thị

08/2002/CT-UB 22/04/2002

Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

110.

Chỉ thị

10/2002/CT-UB 15/05/2002

Về tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

111.

Chỉ thị

14/2002/CT-UB 04/06/2002

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ- TW của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

112.

Chỉ thị

15/2002/CT-UB 12/06/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

113.

Chỉ thị

22/2002/CT-UB 13/11/2002

Về tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

114.

Chỉ thị

26/2002/CT-UB 17/12/2002

Về đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2003

115.

Quyết định

03/2003/QĐ-UB 03/01/2003

Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

116.

Quyết định

12/2003/QĐ-UB 23/01/2003

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp Giấy phép hoạt động cho điện lực.

Được thay thế bằng Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền ký giấy phép hoạt động điện lực

07/03/2014

117.

Quyết định

19/2003/QĐ-UB 24/02/2003

Về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

118.

Quyết định

54/2003/QĐ-UB 17/04/2003

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

119.

Quyết định

61/2003/QĐ-UB 05/5/2003

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

24/03/2016

120.

Quyết định

96/2003/QĐ-UB 12/06/2003

Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

121.

Quyết định

104/2003/QĐ-UB 27/6/2003

Về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh

28/12/2014

122.

Quyết định

109/2003/QĐ-UB 30/06/2003

Quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại-tố cáo” tại Thanh tra Thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

123.

Quyết định

132/2003/QĐ-UB 30/07/2003

Về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

124.

Quyết định

150/2003/QĐ-UB 25/08/2003

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

125.

Quyết định

226/2003/QĐ-UB 16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố) quản lý trên đa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

126.

Quyết định

228/2003/QĐ-UB 16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

127.

Quyết định

246/2003/QĐ-UB 06/11/2003

Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

128.

Quyết định

303/2003/QĐ-UB 23/12/2003

Về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

129.

Chỉ thị

03/2003/CT-UB 13/01/2003

Về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

130.

Chỉ thị

05/2003/CT-UB 11/03/2003

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

131.

Chỉ thị

06/2003/CT-UB 21/03/2003

Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

132.

Chỉ thị

07/2003/CT-UB 23/04/2003

Về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

133.

Chỉ thị

09/2003/CT-UB 12/05/2003

Về tăng cường quản lý chất thải rắn y tế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

134.

Chỉ thị

13/2003/CT-UB 11/07/2003

Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

135.

Chỉ thị

17/2003/CT-UB 21/07/2003

Về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

136.

Chỉ thị

18/2003/CT-UB 23/07/2003

Về tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ đim xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

137.

Chỉ thị

20/2003/CT-UB 13/08/2003

Về xử lý việc sử dụng đất các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

138.

Chỉ thị

28/2003/CT-UB 23/12/2003

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

139.

Chỉ thị

30/2003/CT-UB 24/12/2003

Về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và qun lý thực hiện quy hoạch chi tiết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

10/3/2016

NĂM 2004

140.

Quyết định

12/2004/QĐ-UB 03/02/2004

Về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

141.

Quyết định

60/2004/QĐ-UB 17/03/2004

Về điều chỉnh bổ sung “Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/3/2014

142.

Quyết định

67/2004/QĐ-UB 25/03/2004

Về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

143.

Quyết định

68/2004/QĐ-UB 25/03/2004

Về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

144.

Quyết định

76/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004

Về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 15/03/2018 về việc bãi bỏ văn bản.

25/03/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

145.

Quyết định

113/2004/QĐ- UB 23/4/2004

Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

146.

Quyết định

149/2004/QĐ- UB 07/6/2004

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21/7/2003 và Quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ cập giáo dục bậc Trung học.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

147.

Quyết định

150/2004/QĐ- UB 09/6/2004

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

28/4/2017

148.

Quyết định

190/2004/QĐ- UB 30/07/2004

Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

149.

Quyết định

200/2004/QĐ-UB 18/08/2004

Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

10/02/2015

150.

Quyết định

228/2004/QĐ-UB 06/10/2004

Về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

151.

Quyết định

236/2004/QĐ-UB 14/10/2004

Về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

152.

Quyết định

242/2004/QĐ- UB 22/10/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

27/02/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

153.

Quyết định

336/2004/QĐ-UB 30/12/2004

Về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục- Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

154.

Chỉ thị

01/2004/CT-UB 02/01/2004

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

155.

Chỉ thị

18/2004/CT-UB 21/07/2004

Về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở ngành thành phố và quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

156.

Chỉ thị

20/2004/CT-UB 06/08/2004

Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 9 (Khóa IX).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

157.

Chỉ thị

24/2004/CT-UB 31/08/2004

Về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

158.

Chỉ thị

26/2004/CT-UBND 15/9/2004

Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2005

159.

Quyết định

13/2005/QĐ-UB 24/01/2005

Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

160.

Quyết định

17/2005/QĐ-UB 31/01/2005

Về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

161.

Quyết định

38/2005/QĐ-UB 28/02/2005

Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

162.

Quyết định

47/2005/QĐ-UB 24/03/2005

Về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/3/2014

163.

Quyết định

52/2005/QĐ-UB 30/03/2005

Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

164.

Quyết định

69/2005/QĐ-UB 05/05/2005

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

165.

Quyết định

113/2005/QĐ-UBND 01/07/2005

Về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời - tái lập các hệ thống công trình thông tin liên lạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

166.

Quyết định

123/2005/QĐ-UBND 15/7/2005

Về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

17/3/2016

167.

Quyết định

141/2005/QĐ-UBND 11/8/2005

Về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

04/12/2016

168.

Quyết định

142/2005/QĐ-UBND 11/08/2005

Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Thành phố và quận-huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

169.

Quyết định

201/2005/QĐ-UBND 10/11/2005

Về ban hành Quy chế quản lý khu lưu trú công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

170.

Quyết định

203/2005/QĐ-UBND 18/11/2005

Về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

171.

Quyết định

204/2005/QĐ-UBND 18/11/2005

Ban hành Quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

172.

Quyết định

208/2005/QĐ-UB 02/12/2005

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

173.

Quyết định

225/2005/QĐ-UB 23/12/2005

Về quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở theo Luật Đất đai 2003.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

17/01/2014

174.

Quyết định

242/2005/QĐ-UB 29/12/2005

Về việc ban hành quy định về hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

175.

Quyết định

245/2005/QĐ-UBND 30/12/2005

Về ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

176.

Chỉ thị

05/2005/CT-UB 04/02/2005

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

177.

Chỉ thị

09/2005/CT-UB 07/04/2005

Về triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

178.

Chỉ thị

14/2005/CT-UB 27/05/2005

Về thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

179.

Chỉ thị

26/2005/CT-UBND 22/09/2005

Về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

180.

Chỉ thị

29/2005/CT-UBND 12/10/2005

Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2006

181.

Nghị quyết

73/2006/NQ-HĐND ngày 12/2/2006

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

182.

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND 09/02/2006

Về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định qun lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/12/2015

183.

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND 07/3/2006

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/7/2016

184.

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND 10/03/2006

Về thành lập Ban Thi đua khen thưởng Thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

185.

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND 29/03/2006

Về ban hành Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện ma túy vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

186.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND 13/4/2006

Về cho phép thành lập Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

26/7/2014

187.

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND 16/05/2006

Ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

188.

Quyết định

74/2006/QĐ-UBND 17/05/2006

Về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

25/5/2015

189.

Quyết định

75/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006

Ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

17/11/2018

190.

Quyết định

94/2006/QĐ-UBND 06/7/2006

Về đổi tên Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đầu tư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND Thanh phố

12/11/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

191.

Quyết định

126/2006/QĐ-UBND 22/08/2006

Về điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

192.

Quyết định

137/2006/QĐ-UB 14/09/2006

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

193.

Quyết định

138/2006/QĐ-UBND 18/9/2006

Về bổ sung, sửa đổi Điều 1 và Điều 2 của Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND .

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/7/2014

194.

Quyết định

139/2006/QĐ-UBND 18/9/2006

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/7/2014

195.

Quyết định

147/2006/QĐ-UB 12/10/2006

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 12 xã, phường.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

196.

Quyết định

156/2006/QĐ-UBND 27/10/2006

Về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 Về tổ chức lại “Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố” thành “Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố”.

12/8/2017

Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

197.

Quyết định

157/2006/QĐ-UBND 27/10/2006

Về điều chỉnh mức phụ cấp đối với khu phố, ấp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân ph, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

14/12/2014 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

198.

Quyết định

162/2006/QĐ-UB 10/11/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

199.

Quyết định

168/2006/QĐ-UBND 20/11/2006

Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các Đề án thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

200.

Quyết định

183/2006/QĐ-UBND 26/12/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh

28/12/2014

201.

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND 16/01/2006

Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

202.

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND 13/03/2006

Về công tác phòng cháy-chữa cháy năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

203.

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND 14/03/2006

Về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24/02/2006 và Công điện số 373/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

204.

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND 20/03/2006

Về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

24/03/2016

205.

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND 10/04/2006

Về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

206.

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND 14/04/2006

Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

207.

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND 05/6/2006

Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/9/2014

208.

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND 03/08/2006

Về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

11/9/2015

209.

Chỉ thị

31/2006/CT-UBND 09/10/2006

Về việc đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

210.

Chỉ thị

32/2006/CT-UBND 13/10/2006

Chỉ thị về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

211.

Chỉ thị

34/2006/CT-UBND 27/10/2006

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

212.

Chỉ thị

35/2006/CT-UBND 06/11/2006

Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

213.

Chỉ thị

38/2006/CT-UBND 11/12/2006

Về tăng cường kiểm soát xe chở hàng hóa vượt trọng tải thiết kế của xe và vượt tải trọng cho phép của cầu, đường trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

214.

Chỉ thị

41/2006/CT-UBND 22/12/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

215.

Công văn

3005/UBND-VX 12/05/2006

Về chi kinh phí hoạt động cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015

Chưa được Hệ thống hóa k31/12/2013

NĂM 2007

216.

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND 05/7/2007

Về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

217.

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND 05/7/2007

Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

218.

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND 07/12/2007

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

219.

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND 05/01/2007

Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

11/09/2015

220.

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND 10/01/2007

Về ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

221.

Quyết định

05/2007/CT-UBND ngày 05/02/2007

Về quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

222.

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND 12/2/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

223.

Quyết định

39/2007/QĐ-UBND ngày 06/3/2007

Về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về việc bãi bỏ văn bản.

30/11/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

224.

Quyết định

56/2007/QĐ-UBND 09/04/2007

Về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua về Khen thưởng Thành phố và Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố

01/8/2014

225.

Quyết định

71/2007/QĐ-UBND 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

226.

Quyết định

72/2007/QĐ-UBND 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

227.

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND 16/05/2007

Về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

228.

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND 22/05/2007

Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/11/2017

229.

Quyết định

95/2007/QĐ-UBND 23/07/2007

Về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng

Đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2015

230.

Quyết định

96/2007/QĐ-UBND 23/7/2007

Về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

231.

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND 30/7/2007

Về ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

232.

Quyết định

112/2007/QĐ-UBND 09/8/2007

Ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

233.

Quyết định

115/2007/QĐ-UBND 16/08/2007

Về ban hành Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

234.

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND 10/09/2007

Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5465/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND Thành phố

12/11/2015

235.

Quyết định

121/2007/QĐ-UBND 19/9/2007

Về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

236.

Quyết định

126/2007/QĐ-UBND 20/10/2007

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dán sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

04/6/2018

237.

Quyết định

129/2007/QĐ-UBND 30/10/2007

Về ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2015.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

10/10/2016

238.

Quyết định

138/2007/QĐ-UBND 18/12/2007

Về giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

10/3/2016

239.

Quyết định

139/2007/QĐ-UBND 20/12/2007

Về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

240.

Quyết định

3187/QĐ-UBND 20/7/2007

Về ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dán nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/12/2016

Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

241.

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND 28/06/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

242.

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND 29/6/2007

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

243.

Chỉ thị

17/2007/CT-UBND 16/7/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

244.

Chỉ thị

20/2007/CT-UBND 25/07/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

245.

Chỉ thị

21/2007/CT-UBND 27/07/2007

Về triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

246.

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND 22/8/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc bãi bỏ văn bản.

18/8/2017

247.

Chỉ thị

25/2007/CT-UBND 20/09/2007

Về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

24/8/2015

248.

Chỉ thị

27/2007/CT-UBND 16/11/2007

Về tổ chức thực hiện tổng thầu xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

249.

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND 04/12/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

250.

Chỉ thị

30/2007/CT-UBND 24/12/2007

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2008

251.

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND 03/7/2008

Về thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

252.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bvăn bản

01/01/2018

253.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 12/03/2008

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 về Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/5/2017

254.

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 14/3/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

08/06/2018

255.

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND 11/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

256.

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND 12/5/2008

Về việc miễn thi một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

257.

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND 02/6/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

258.

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND 09/6/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

259.

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND 21/6/2008

Về việc ban hành bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ, động vật hoang dã và thủy hải sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2014

260.

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND 05/7/2008

Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

261.

Quyết định

62/2008/QĐ-UBND 18/7/2008

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/3/2014

262.

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND 18/7/2008

Về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

263.

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND 27/10/2008

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

264.

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND 18/12/2008

Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

265.

Quyết định

87/2008/QĐ-UBND 19/12/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

28/8/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

266.

Quyết định

88/2008/QĐ-UBND 20/12/2008

Về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

267.

Quyết định

96/2008/QĐ-UBND 22/12/2008

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

268.

Quyết định

99/2008/QĐ-UBND 31/12/2008

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

269.

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND  27/3/2008

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017

270.

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND 27/03/2008

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

271.

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND 23/04/2008

Về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên đàn heo.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

272.

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND 09/5/2008

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

273.

Chỉ thị

19/2008/CT-UBND 04/11/2008

Về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

274.

Chỉ thị

20/2008/CT- UBND 12/11/2008

Về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

275.

Chỉ thị

21/2008/CT- UBND 13/11/2008

Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/5/2014

276.

Chỉ thị

22/2008/CT- UBND 20/11/2008

Về triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

277.

Công văn

5344/UBND-VX

22/8/2008

Về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 về bãi bỏ Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh

03/11/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

NĂM 2009

278.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

279.

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND 09/7/2009

Về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

280.

Nghị quyết

27/2009/NQ-HĐND 11/12/2009

Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

281.

Nghị quyết

33/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

282.

Nghị quyết

34/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

283.

Nghị quyết

35/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

284.

Nghị quyết

37/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

285.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND 19/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

07/7/2016

286.

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND 20/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

15/12/2017

287.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND 22/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

10/08/2018

288.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND 30/01/2009

Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

27/01/2014

289.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND 03/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

290.

Quyết định

14/2009/QĐ- UBND 03/02/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 05/03/2018 Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

15/03/2018

291.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND 25/02/2009

Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa và Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

25/10/2014

292.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND 12/3/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

24/04/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

293.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 18/3/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

05/11/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

294.

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND 27/3/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

01/01/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

295.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND 13/4/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

27/02/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

296.

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 21/4/2009

Đổi tên Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện thành Văn phòng UBND quận, huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

09/01/2017 Chưa công bố HHL

297.

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND 06/5/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

17/03/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

298.

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND 05/6/2009

Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

299.

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND 23/6/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

300.

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND 07/7/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

301.

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND 10/7/2009

Về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

302.

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND 22/7/2009

Về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

303.

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND 28/9/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận.

15/4/2016

304.

Quyết định

72/2009/QĐ-UBND 28/9/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

21/3/2017

305.

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND 30/09/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

306.

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND 13/10/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

307.

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND 26/10/2009

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

17/3/2016

308.

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Về thời gian nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh

28/12/2014

309.

Quyết định

89/2009/QĐ-UBND 10/11/2009

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về Ban hành Quy chế Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

10/7/2017

310.

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND 21/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

13/7/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

311.

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

312.

Quyết định

98/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

313.

Quyết định

99/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

314.

Quyết định

100/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

315.

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về ban hành mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

316.

Quyết định

2980/QĐ-UBND 16/6/2009

Về ban hành bộ Đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2009 khu vực Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/4/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

317.

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND 06/5/2009

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

318.

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND 18/5/2009

Tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

319.

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND 08/7/2009

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

320.

Chỉ thị

19/2009/CT- UBND 05/11/2009

Về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

321.

Chỉ thị

23/2009/CT-UBND 30/12/2009

Về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2010

322.

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

323.

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

324.

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND Thành phố

20/12/2013

325.

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bbởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

326.

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND 08/01/2010

Ban hành Quy định về quản lý, thu-nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão Thành phố và quận-huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của y ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố

03/8/2015

327.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND 23/01/2010

Về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

328.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND 03/02/2010

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/07/2018

329.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND 04/02/2010

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/08/2018

330.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND 17/3/2010

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

09/01/2017 Chưa công bố HHL

331.

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 18/3/2010

Ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

04/12/2016

332.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 19/3/2010

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/7/2014

333.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND 29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

334.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND 29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

335.

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND 29/3/2010

Về việc ban hành chuẩn nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 3 (2009 - 2015)

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

24/01/2014

336.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND 29/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

09/06/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

337.

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND 28/5/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

25/5/2015

338.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND 11/6/2010

Về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

339.

Quyết định

66/2010/QĐ-UBND 08/9/2010

Về sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

01/11/2017 Chưa công bHHL

340.

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND 22/05/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

341.

Quyết định

73/2010/QĐ-UBND 05/10/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

342.

Quyết định

74/2010/QĐ-UBND 07/10/2010

Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

25/5/2015

343.

Quyết định

76/2010/QĐ-UBND 08/10/2010

Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc bãi bỏ văn bản

16/01/2017

344.

Quyết định

81/2010/QĐ-UBND 08/12/2010

Về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

09/7/2015

345.

Quyết định

83/2010/QĐ-UBND 21/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

346.

Quyết định

84/2010/QĐ-UBND 21/12/2010

Về ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/3/2014

347.

Quyết định

85/2010/QĐ-UBND 22/12/2010

Về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

348.

Quyết định

90/2010/QĐ-UBND 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn

12/7/2016

349.

Quyết định

91/2010/QĐ-UBND 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua Bến phà Thủ Thiêm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

350.

Quyết định

93/2010/QĐ-UBND 31/12/2010

Ban hành quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010

17/12/2014

351.

Chỉ thị

03/2010/CT- UBND 21/01/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

352.

Chỉ thị

06/2010/CT- UBND 26/02/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

353.

Chỉ thị

12/2010/CT- UBND 7/5/2010

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

354.

Chỉ thị

19/2010/CT- UBND 24/9/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc bãi bvăn bản.

18/8/2017

355.

Chỉ thị

21/2010/CT-UBND 04/10/2010

Về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2015

356.

Chỉ thị

24/2010/CT- UBND 15/11/2010

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

357.

Chỉ thị

27/2010/CT- UBND 15/12/2010

Về triển khai thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

358.

Công văn

2064/UBND-VX 10/05/2010

Về việc bổ sung thêm cơ cấu tổ chức và chi kinh phí hoạt động cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

NĂM 2011

359.

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND 28/4/2011

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013

01/01/2014

360.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

Về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

361.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 21/01/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/9/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

362.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND 28/01/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 38/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

01/10/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

363.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND 16/02/2011

Về thay thế bảng III và bảng IV bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2014

364.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND 18/02/2011

Về sửa đổi Điều 9 Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/7/2014

365.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND 15/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2017

366.

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND 28/5/2011

Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

367.

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bằng Quyết định số 7118/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính

01/01/2014

368.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND 11/7/2011

Về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/9/2015

369.

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND 07/9/2011

Về ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưng tại Thành phố Hồ Chí Minh

22/12/2014

370.

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND 22/9/2011

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

18/6/2015

371.

Quyết định

63/2011/QĐ-UBND 11/10/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

19/6/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

372.

Quyết định

66/2011/QĐ-UBND 22/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

373.

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND 24/10/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/4/2017

374.

Quyết định

68/2011/QĐ-UBND 02/11/2011

Điều chỉnh làm rõ một số điều của Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

375.

Quyết định

71/2011/QĐ-UBND 10/11/2011

Ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015

376.

Quyết định

72/2011/QĐ-UBND 10/11/2011

Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11/02/2016

377.

Quyết định

75/2011/QĐ-UBND 21/11/2011

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2017

378.

Quyết định

79/2011/QĐ-UBND 13/12/2011

Ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/9/2015

379.

Quyết định

80/2011/QĐ-UBND 16/12/2011

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

11/8/2014

380.

Quyết định

81/2011/QĐ-UBND 18/12/2011

Về ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

381.

Quyết định

85/2011/QĐ-UBND 22/12/2011

Bổ sung một số hành lang, tuyến đường cho phép xe ô tô vận tải nặng lưu thông theo quy định tại Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

382.

Quyết định

1914/QĐ-UBND 15/4/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu thầu, đặt hàng thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa hệ thống hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

383.

Chỉ thị

03/2011/CT- UBND 10/2/2011

Về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

384.

Chỉ thị

08/2011/CT- UBND 02/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thuận lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

385.

Chỉ thị

18/2011/CT- UBND 20/5/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

386.

Chỉ thị

20/2011/CT- UBND 31/5/2011

Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

387.

Chỉ thị

26/2011/CT- UBND 03/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

388.

Chỉ thị

27/2011/CT- UBND 23/8/2011

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

389.

Chỉ thị

32/2011/CT- UBND 21/10/2011

Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 30/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014 của UBND Thành phố về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2015

NĂM 2012

390.

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND 01/03/2012

Về việc tăng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

Được bãi bbởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

391.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định một số mức chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố

21/12/2014

392.

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

393.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 125/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII

01/01/2017

394.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

395.

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

396.

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

397.

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND 05/12/2012

Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2013

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2014

01/01/2014

398.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 06/3/2012

Về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

399.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND 16/4/2012

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND Thành phố

03/01/2015

Chưa công bố HHL

400.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND 18/4/2012

ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 Về việc bãi bỏ văn bản

15/10/2017

401.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND 14/7/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố.

26/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

402.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND 30/7/2012

Về ban hành mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

403.

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND 30/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

Công báo ghi chưa chính xác (HHL một phần)

404.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND 06/8/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

01/01/2017

405.

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND 16/8/2012

Về ban hành một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012-2015

Nội dung đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014-2015

24/01/2014

406.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND 16/8/2012

Về việc ban hành chuẩn hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012-2015

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

24/01/2014

407.

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND 21/8/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

21/7/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

408.

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND 28/08/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

16/7/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

409.

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND 12/9/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

16/02/2015

410.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND 21/9/2012

Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

411.

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

17/3/2016

412.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015

413.

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND 03/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

25/10/2014

414.

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND 11/12/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

28/08/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

415.

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND 20/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

416.

Quyết định

61/2012/QĐ-UBND 22/12/2012

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2014

417.

Chỉ thị

05/2012/CT- UBND 22/02/2012

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

418.

Chỉ thị

12/2012/CT- UBND 19/4/2012

Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

419.

Chỉ thị

14/2012/CT-UBND 02/5/2012

Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

420.

Chỉ thị

18/2012/CT- UBND 29/6/2012

Về việc quản lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

421.

Chthị

22/2012/CT- UBND 02/10/2012

Về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dàn Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2013

422.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 13/07/2013

Về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

423.

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

01/01/2017

424.

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ “quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015”.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

425.

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND 13/07/2013

Về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

01/01/2018

426.

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

427.

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

428.

Nghị quyết

33/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

429.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

07/05/2018

430.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

431.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND 30/01/2013

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

07/11/2016

432.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 12/02/2018 về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

22/02/2018

433.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

04/3/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

434.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 30/5/2013

Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24/7/2015

435.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND 28/6/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

14/8/2014

436.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

07/5/2018

437.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 05/8/2013

Về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

438.

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND 16/9/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

05/6/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

439.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND 23/9/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

440.

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND 24/9/2013

Ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/7/2015

441.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND 27/9/2013

Ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/08/2016

442.

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND 30/9/2013

Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

443.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013

Ban hành Quy định về tuyn dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

14/02/2016

444.

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND 18/10/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

08/3/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

445.

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND 10/12/2013

Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

446.

Quyết định

59/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

19/10/2018

447.

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND 26/12/2013

Về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố

01/01/2015 Chưa công bHHL

448.

Chỉ thị

05/2013/CT-UBND 05/3/2013

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố

Được thay thế bằng Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

06/4/2014

449.

Chỉ thị

07/2013/CT- UBND 17/4/2013

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 08/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/2/2014

450.

Chỉ thị

19/2013/CT- UBND 29/11/2013

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; Đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2014

NĂM 2014

451.

Nghị quyết

31/2014/NQ-HĐND 30/12/2014

Về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

452.

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND 17/01/2014

Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

19/10/2016

453.

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 05/3/2014

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

454.

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND 22/4/2014

Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

455.

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND 09/5/2014

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

456.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND 09/5/2014

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/4/2017

457.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND 22/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

07/11/2016

458.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND 04/8/2014

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

30/6/2017

459.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 12/02/2018 về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

22/02/2018

460.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Được thay thế bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

01/01/2018

461.

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

30/07/2018

462.

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014

Về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/8/2017

463.

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND 03/01/2014

Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2014

464.

Chỉ thị

02/2014/CT- UBND 27/01/2014

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2014

465.

Chỉ thị

03/2014/CT- UBND 08/02/2014

Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

03/6/2015

466.

Chỉ thị

06/2014/CT- UBND 27/3/2014

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND ngày 25/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

04/6/2015

467.

Chỉ thị

09/2014/CT-UBND 06/5/2014

Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

468.

Chỉ thị

17/2014/CT- UBND 18/7/2014

Về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2014

469.

Chỉ thị

19/2014/CT- UBND 25/8/2014

Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

470.

Chỉ thị

21/2014/CT-UBND 27/8/2014

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

471.

Chỉ thị

27/2014/CT- UBND 26/10/2014

Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014 - 2015

- Thời gian thực hiện đã kết thúc.

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

472.

Chỉ thị

32/2014/CT-UBND 31/12/2014

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

NĂM 2015

473.

Nghị quyết

01/2015/NQ-HĐND 29/7/2015

Về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

474.

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND 26/8/2015

Về chủ trương tạm thời áp dụng Quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho năm học 2015 -2016.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về việc bãi bỏ văn bản.

01/8/2018

475.

Nghị quyết

17/2015/NQ-HĐND 09/12/2015

Về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bbởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

476.

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND 06/01/2015

Về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các ging viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý là các giảng viên của Trường Đại học chuyên ngành Y dược giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng khoa của các Bệnh viện thực hành trên địa bàn Thành phố.

01/01/2019

477.

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND 13/01/2015

Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/11/2015

478.

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND 20/3/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

24/3/2017

479.

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND 07/04/2015

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

480.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND 07/4/2015

Ban hành Bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

30/01/2017

481.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND 21/4/2015

Về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 4153/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

13/8/2016

482.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND 15/5/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

19/08/2018

483.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND 11/6/2015

Bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

484.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND 14/7/2015

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/4/2016

485.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND 19/8/2015

Về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

486.

Chỉ thị

05/2015/CT-UBND 02/02/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

487.

Chỉ thị

08/2015/CT- UBND 25/5/2015

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

15/12/2016

NĂM 2016

488.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND 23/02/2016

Về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016 - 2020.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND 22/03/2018 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/04/2018

489.

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND 01/03/2016

Về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

490.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND 25/3/2016

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/4/2017

491.

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND 30/9/2016

Ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

NĂM 2017

492.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND 16/3/2017

Về ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về bãi bỏ văn bản.

04/11/2018

493.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND 23/3/2017

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 15/03/2018 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

25/03/2018

494.

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND 28/04/2017

Ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

495.

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND 10/7/2017

Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng; tài nguyên biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

08/11/2018

496.

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND 31/7/2017

Về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

30/11/2018

497.

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND 21/8/2017

Về sửa đổi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị snghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/08/2018

498.

Quyết định

65/2017/QĐ-UBND 20/12/2017

Ban hành Chính sách hỗ trợ kinh phí mua bo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 22/06/2018 Bãi bỏ Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV.

02/07/2018

NĂM 2018

499.

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND 16/3/2018

Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022.

07/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong Kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018)

Tổng cộng: 60 văn bản

Trong đó, 59 văn bản hết hiệu lực một phn, 01 văn bản ngưng hiệu lực một phần

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

NĂM 2001

1

Quyết định

99/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 Về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố.

Sửa đổi bổ sung các chế độ phụ cấp.

Nâng mức trợ cấp độc hại tại Khoản 1.2 Điều 1 (theo Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND).

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân ái thuộc Sở Y tế.

01/01/2018

NĂM 2003

2

Quyết định

189/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003 Về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh.

Nâng mức trợ cấp độc hại lây nhiễm quy định tại:

- Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 1;

- Tiết 3.2.1 Điểm 3.2 Khoản 2 Điều 1;

- Tiết 3.2.2 Điểm 3.2 Khoản 2 Điều 1;

Sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân ái thuộc Sở Y tế.

01/01/2018

NĂM 2004

3

Nghị quyết

14/2004/NQ-HĐ

ngày 16/7/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004.

Nội dung: “Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận phương án 1 về mức thu như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành ph: đồng ý tỷ lệ để lại đơn vị cấp nước 1%, phường-xã 15% và phải thực hiện đúng mục đích chi” tại Khoản 7.2 Mục 7 phần II của Nghị quyết

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

Công báo cập nhật sai thuộc tính văn bản

NĂM 2005

4

Quyết định

45/2005/QĐ-UB ngày 21/3/2005 của UBND Thành phố Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy.

+ Nâng chế độ trợ cấp tại Điều 1

Được điều chỉnh bởi:

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân ái thuộc Sở Y tế.

Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến sắn.

01/01/2018

NĂM 2006

5

Quyết định

91/2006/QĐ-UBND

ngày 22/06/2006 của UBNDTP về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

• Khoản 4, Điều 1

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bsung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

16/02/2015

• Khoản 2 Điều 1

- Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

22/5/2015

6

Quyết định

132/2006/QĐ-UBND

ngày 05/9/2006 Về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Các điều từ Điều 5 đến Điều 14 Chương III

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

17/3/2018

Các điều từ Điều 15 chương IV đến Điều 29 Chương VII

Được bãi bỏ tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/02/2014

Các điều từ Điều 30 đến Điều 34 Chương VIII

Được bãi bỏ tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/3/2014

7

Quyết định

185/2006/QĐ-UBND

ngày 29/12/2006 của UBND Thành phố Về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 4 Điều 6

Được bãi bỏ tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/3/2014

NĂM 2007

8

Quyết định

122/2007/QĐ-UBND

ngày 21/9/2007 của UBND Thành phố Về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của thành phố

Khoản 11 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

06/4/2014

NĂM 2008

9

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND

ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố.

• Các quy định đối với viên chức

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

 

14/02/2015

• Các quy định đối với công chức

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND .

16/5/2016

NĂM 2009

10

Quyết định

60/2009/QĐ-UBND

ngày 27/7/2009 Về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

• Toàn bộ biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết khiếu nại

- Được thay thế bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

21/02/2014

 

• Toàn bộ biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết tố cáo

- Được thay thế bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/3/2014

11

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND

ngày 27/7/2009 Về điều chỉnh nuôi dưỡng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Lực lượng thanh niên xung phong và Sở Y tế quản lý

Khoản 1, Điều 1

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trxã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

06/4/2014

NĂM 2010

12

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

ngày 01/02/2010 ban hành quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

• Khoản 2, Điều 1;

• khoản 4, Điều 1;

• Khoản 7, Điều 2;

• Điều 3;

• Điều 4;

• Điều 5;

• Điều 6;

• Khoản 1, Điều 8;

• Điều 9;

• Khoản 1, Điều 10;

• Khoản 2, Điều 11;

• Khoản 1, Khoản 2, Điều 12;

• Điểm c, Khoản 1, Điều 15;

• Điều 17;

• Điều 18;

• Khoản 5, Điều 19;

• Điều 20;

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bsung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

14/11/2014

13

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND

ngày 31/8/2010 Về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

Khoản 2, Điều 1

Được sửa đổi bằng Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

10/01/2014

14

Quyết định

66/2010/QĐ-UBND

ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

• Các quy định đối với viên chức

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

14/02/2015

• Các quy định đối với công chức

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND .

16/5/2016

15

Quyết định

87/2010/QĐ-UBND

ngày 22/12/2010 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ và cai nghiện ma tuý, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

Khoản 1, Điều 1

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

06/4/2014

NĂM 2011

16

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân về nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên

Các nội dung phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

01/01/2018

17

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND

ngày 12/7/2011 về cấp giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 3 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đi, bsung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị

20/02/2015

18

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND

ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệu lực văn bản

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

07/10/2016

19

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND

ngày 03/8/2011 Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 1 Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức hội trên địa bàn Thành phố

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Danh sách phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND

26/3/2015

20

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND

ngày 24/10/2011 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

• Điều 8;

• Điều 9;

• Điều 10;

• Điều 11;

• Điểm đ Khoản 3 Điều 12;

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố

19/5/2014

21

Quyết định

69/2011/QĐ-UBND

ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

• Khoản 2 Điều 1

• Khoản 3 Điều 1

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

11/3/2016

NĂM 2012

22

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

ngày 28/02/2012 Về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đnhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 1, Khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

22/3/2015

23

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

ngày 26/3/2012 về nâng mức phụ cấp đối với lực lưng Bảo vệ dân phố và Công an viên

Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1

Được sửa đổi bằng Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đi Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lưng Bảo vệ dân phố và Công an viên

15/11/2014

24

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

ngày 09/5/2012 về sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16/3/2007 trở về trước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Gạch đầu dòng thứ 8 Khoản 1 Điều 2 và Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 Về việc bãi bỏ văn bản.

30/11/2018

25

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

Điểm d, Khoản 2, Điều 5

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/4/2015

• Khoản 2 Điều 5

• Điều 6

• Khoản 3 Điều 9

• Khoản 9 Điều 9

• Điểm c Khoản 2 Điều 11

• Điều 13

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND .

16/5/2016

Điều kiện tuyển dụng "có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh" tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

NĂM 2013

26

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

ngày 30/01/2013 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

• Khoản 4 Điều 3;

• Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6;

• Khoản 2 và Khoản 3, Điều 8;

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

01/8/2014

27

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

ngày 20/3/2013 của UBNDTP Về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý

Điểm b Khoản 1 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

06/4/2014

28

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

ngày 20/3/2013 Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015

Cụm từ "lãi suất theo Khoản 2 Điều 4 Quy định này" tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 và Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 6 thành "lãi suất theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Quy định này"

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết đnh số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

05/12/2014

29

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

ngày 17/4/2013 Về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020

• Khoản 2, Điều 2;

• Điều 3;

• Khoản 2, Điều 6;

• Điểm d, Khoản 3, Điều 10;

• Khoản 2, Điều 12;

• Điểm b, Khoản 3, Điều 12;

• Khoản 2 Điều 14;

• Khoản 3 Điều 15,

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Cơ chế quản lý đầu tư và xây dng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thc hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

13/9/2014

NĂM 2014

30

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND

ngày 11/6/2014 của Hội đồng nhân dân v chế độ htrợ đi với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

Nội dung quy định mức khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng đối với khu phố, ấp tại Khoản 3.1, Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, t dân ph, t nhân dân

01/8/2017

31

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND

ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sửa đổi Điểm a, Khoản 1 Điều 1; Khoản 1, Khoản 10 Điều 2; Khoản 6 Điều 4; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5; Khoản 5, Điều 6; Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 7; Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 9; Khoản 1, Khoản 2 Điều 12; Khoản 4, Khoản 7 Điều 15; Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 của Quyết định 09/2014/QĐ-UBND .

- Bãi bỏ Khoản 6, Điều 7, Khoản 1, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Khoản 3, Khoản 4, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND .

Được sửa đổi bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

15/9/2018

32

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được hủy bỏ một phần bởi Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 Về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

08/5/2015

33

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND

ngày 04/12/2014 ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

Khoản 2 Điều 5

Được sửa đổi tại Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

28/11/2015

34

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND

ngày 04/12/2014 Ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ lục IV - Bảng giá động vật rừng

Được thay thế tại Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về việc thay thế Phụ lục IV - Bảng giá động vật rừng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND

03/12/2015

35

Quyết định

51/2014/QĐ-UBND

ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Nhóm tuyến đường đổi tên, chỉnh đoạn, điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng 6 - Bảng giá đất ở các quận - huyện: 2, 6, 9, 10, 11, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.

01/8/2017

36

Chỉ thị

13/2014/CT-UBND ngày 25/6/2014 về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm b, Khoản 6 Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được đính chính bởi Quyết định số 3967/QĐ-UBND ngày 13/08/2014 Về việc đính chính Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

13/8/2014

Nội dung đính chính thực chất là nội dung sửa đổi bổ sung

37

Chỉ thị

19/2014/CT-UBND

ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Điểm e Khoản 1

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

15/11/2016

38

Chỉ thị

25/2014/CT-UBND

ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý về hoạt động qung cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đim b Khoản 1, đoạn "Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn còn lại được xem xét gia hạn với thời hạn không quá 06 tháng cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố"

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

04/12/2016

NĂM 2015

39

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND

ngày 09/12/2015 về Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 về mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2019 - 2020.

Được sửa đi bãi bmột phần bởi Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 Về điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019 - 2020.

01/01/2019

40

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

ngày 09/01/2015 Ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 4 phần IV của Biểu giá cây trồng, hoa màu

Được điều chỉnh tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND

20/12/2015

41

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND

ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thánh phố

• Điều 2

• Khoản 4 Điều 4

• Khoản 5 Điều 4

• Khoản 9 Điều 6

• Điều 7

• Điều 8

• Điều 9

• Điểm b Khoản 1 Điều 10

• Điểm d Khoản 1 Điều 10

• Khoản 8 Điều 10

• Điều 11

• 03 phụ lục mẫu đính kèm theo Quyết định

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

31/12/2016

42

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND

Ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 1 Điều 1;

Khoản 4 Điều 3;

Khoản 6, 7 Điều 3;

Điểm b Khoản 12 Điều 3;

Khoản 14, 15, 19, 21, 22 Điều 3;

Bổ sung khoản 22a, 22b

Sửa đổi khoản 2 Điều 4

Bãi bỏ khoản 8 khoản 10 Điều 3

Sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND Thành phố về sửa đổi một số điều và quy chế tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí minh

15/01/2019

43

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND

ngày 24/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố

Khoản 4 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND

B bãi bbởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của y ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

44

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND

ngày 09/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 3 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

45

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND

ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 2 Điều 3, Khoản 3 Điều 6, Điều 13 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp htrợ

26/3/2017

NĂM 2016

46

Nghị quyết

102/2016/NQ-HĐND

ngày 05/8/2016 về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm a Khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 102/2016/NQ-HĐND quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 Về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

07/12/2018

47

Nghị quyết

124/2016/NQ-HĐND

ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Khoản 6 Mục A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C Phụ lục 1B

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 1B của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

Nội dung quy định mức thu “lệ phí đăng ký cư trú” tại Khoản 1 Mục II Phụ lục 01

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

Nội dung quy định mức thu “lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh” tại Khoản 4 Mục II Phụ lục số 01

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

Nội dung quy định về mức thu phí thăm quan bảo tàng được quy định tại Khoản 10, Mục I, Phụ lục 01

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí thăm quan các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý

01/01/2018

Nội dung thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điểm 3 Mục I Phụ lục số 01

Bbãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

Điểm 7 mục II Phụ lục số 01

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

48

Nghị quyết

129/2016/NQ-HĐND

Ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sửa đổi một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách, kinh phí cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại Thành phố

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 129/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/01/2018

49

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

• Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 6

• Nội dung "bản sao hộ khẩu thường trú” tại Điểm c Khoản 1 Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của y ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

50

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND

ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

• Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

• Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

51

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm a, Khoản 8 Điều 6 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

14/9/2018

52

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND

ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm a, b Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 10; Khoản 1 Điều 15 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

15/10/2018

53

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012

Thành phần hồ sơ "Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú ... tốt nghiệp đại học loại giỏi, tuổi đời dưới 30" tại Khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

01/11/2017

54

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND

ngày 09/06/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Điểm d Khoản 1 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

55

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

ngày 18/8/2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Khoản 4 Điều 4

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND .

06/9/2016

56

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND

ngày 19/09/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế đặt hàng và giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

• Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

• Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/11/2017

57

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND

ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm a Khoản 2 Điều 11; Điểm b Khoản 4 và Khoản 6 Điều 12; Điểm b Khoản 2 Điều 15 quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

07/11/2018

58

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND

ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục htch” ti Khoản 6 Mc A, Khoản 6 Mục B, Khoản 1 Mục C, Phần 2 Phụ lục 13 Mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ nội dung thu “lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch” tại Phụ lục 13 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

01/8/2017

- Sửa đổi Điểm 1 Phụ lục 15 ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được sửa đổi bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành Phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

26/5/2018

NĂM 2017

59

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh

• Điều 7

• Khoản 4 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND

27/11/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

60

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

ngày 19/07/2018 Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND .

Bngưng hiệu lực bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 Về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết đnh số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

06/12/2018

 

Mẫu số 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định s701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh về công bkết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh trong Kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018)

Tổng cng: 770 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

1.

Nghị quyết

22/2002/NQ-HĐ 29/06/2002

Về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

29/6/2002

 

2.

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

01/01/2018

 

3.

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018

Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020.

01/11/2018

 

4.

Quyết định

972/1999/QĐ-UB-KT 12/02/1999

Về việc ban hành quy chế thực hiện việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

12/02/1999

 

5.

Quyết định

80/2002/QĐ-UB 08/07/2002

Về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận

08/7/2002

 

6.

Quyết định

128/2002/QĐ-UB 12/11/2002

Về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp

12/11/2002

 

7.

Quyết định

83/2003/QĐ-UB 20/05/2003

Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch

20/05/2003

HHL một phần

8.

Quyết định

218/2003/QĐ-UB 02/10/2003

Về điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sn thực phm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

02/10/2003

 

9.

Quyết định

2449/QĐ-UB 03/07/2003

Về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8

03/7/2003

HHL một phần

10.

Quyết định

2933/QĐ-UB 30/07/2003

Về bổ sung một số quy định của Quyết định 2449/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trong nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phm theo quy hoạch

30/07/2003

 

11.

Quyết định

216/2004/QĐ-UB 15/09/2004

Về ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

30/9/2004

HHL một phần

12.

Quyết định

124/2006/QĐ-UBND 21/08/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-UB ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

31/08/2006

 

13.

Quyết định

31/2005/QĐ-UB 17/02/2005

V ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Qui định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố

04/3/2005

 

14.

Quyết định

44/2005/QĐ-UB 16/03/2005

Về ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời

16/03/2005

 

15.

Quyết định

162/2005/QĐ-UBND 26/08/2005

Về quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp

05/9/2005

 

16.

Quyết định

184/2006/QĐ-UBND 27/12/2006

Về ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

06/01/2007

 

17.

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND 12/02/2009

Ban hành quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

22/02/2009

 

18.

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND 24/3/2009

Quy chế phi hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn thành phố

03/4/2009

 

19.

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND 31/7/2009

Về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố

10/8/2009

HHL một phần

20.

Quyết định

79/2009/QĐ-UBND 17/10/2009

Về sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

27/10/2009

 

21.

Quyết định

47/2011/QĐ-UBND 12/7/2011

Ban hành Quy chế phối hp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2011

 

22.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND 09/5/2012

Về việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 2007 trở về trước tại thành phố Hồ Chí Minh

19/05/2012

 

23.

Chỉ thị

18/2009/CT-UBND 02/11/2009

Về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu

12/11/2009

 

24.

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND 28/02/2011

Về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố

10/3/2011

 

25.

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND 03/01/2013

Vtăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

03/01/2013

 

26.

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND 30/6/2015

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2015

 

27.

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND 11/8/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý khuyến mãi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/8/2015

 

28.

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND 15/11/2016

Ban hành Quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2016

 

29.

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND 24/3/2017

Về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

03/4/2017

 

30.

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 02/05/2018

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh.

12/05/2018

 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH

31.

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND 05/04/2006

Về ban hành quy chế tạm thời về phối hợp thực hiện bảo vệ trật tự an toàn du lịch trên địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

05/4/2006

 

32.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND 01/7/2014

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11/7/2014

 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

33.

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND 01/03/2013

Về kết thúc thu phí hoàn vốn dự án chuyển nhượng quyền thu phí đường Điện Biên Phủ và đường Kinh Dương Vương, tiến hành thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc mới trên xa lộ Hà Nội

11/3/2013

 

34.

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Vtổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT Cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2)

23/7/2013

 

35.

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Vđiều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013

20/12/2013

 

36.

Nghị quyết

30/2014/NQ-HĐND 30/12/2014

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC

9/1/2015

 

37.

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND 06/7/2017

Về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tui trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/8/2017

 

38.

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/6/2018

 

39.

Quyết định

1694/QĐ-UB-QLĐT 30/03/1998

Về việc tạm thu phí giao thông để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè- Nam Bình Chánh

05/4/1998

 

40.

Quyết định

42/2002/QĐ-UB 25/04/2002

Về tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh

25/04/2002

 

41.

Quyết định

132/2002/QĐ-UB 18/11/2002

Về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông Công chánh cho y ban nhân dân các quận - huyện

03/12/2002

 

42.

Quyết định

391/QĐ-UB 22/01/2003

Về cơ chế đầu tư 300 xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

22/01/2003

HHL một phần

43.

Quyết định

11/2003/QĐ-UB 23/01/2003

Về việc ban hành quy định về lp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

08/02/2003

 

44.

Quyết định

24/2003/QĐ-UB 03/03/2003

Vviệc ban hành Quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

03/3/2003

 

45.

Quyết định

319/2003/QĐ-UB 26/12/2003

Vban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc đa bàn thành phố Hồ Chí Minh

10/01/2004

 

46.

Quyết định

990/QĐ-UB 19/03/2003

Về điều chỉnh bổ sung nội dung Quyết định số 391/QĐ-UB ngày 22/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

19/03/2003

 

47.

Quyết định

199/2004/QĐ-UB 18/08/2004

Về ban hành Quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/9/2004

 

48.

Quyết định

182/2006/QĐ-UBND 25/12/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2007

 

49.

Quyết định

185/2006/QĐ-UBND 29/12/2006

Về ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/01/2007

H HL một phần

50.

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND 09/02/2007

Về ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

19/02/2007

 

51.

Quyết định

2170/QĐ-UBND 15/05/2007

Về ban hành tạm thời đơn giá công tác kiểm định thử tải cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

15/05/2007

 

52.

Quyết định

87/2007/QĐ-UBND 04/07/2007

Về ban hành Quy định đào đường và tái lập mặt đường phục vụ dự án “Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh” thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới

14/07/2007

 

53.

Quyết định

89/2007/QĐ-UBND 05/07/2007

Vban hành Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố Hồ Chí Minh

15/07/2007

 

54.

Quyết định

92/2010/QĐ-UBND 29/12/2010

Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/01/2011

 

55.

Quyết định

131/2007/QĐ-UBND 13/11/2007

Về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát trin hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính và y ban nhân dân các quận - huyện

23/11/2007

 

56.

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND 23/10/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, va hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/11/2008

HHL một phần

57.

Quyết định

76/2009/QĐ-UBND 16/10/2009

Về ban hành các định mức kinh tế kthuật đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

26/10/2009

 

58.

Quyết định

71/2010/QĐ-UBND 17/9/2010

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

27/09/2010

 

59.

Quyết định

78/2010/QĐ-UBND 15/11/2010

Vban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2010

 

60.

Quyết định

62/2011/QĐ-UBND 06/10/2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm

16/10/2011

 

61.

Quyết định

74/2011/QĐ-UBND 16/11/2011

Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/11/2011

HHL một phần

62.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND 15/05/2012

Bổ sung khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Gdịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

25/05/2012

 

63.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND 12/01/2012

Về duyệt Quy trình tạm thời quản lý vận hành và bảo trì đường hầm sông Sài Gòn

22/01/2012

 

64.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND 09/6/2012

V ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

19/06/2012

 

65.

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND 10/1/2013

Về quy định điều kiện an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người

20/01/2013

 

66.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND 19/02/2013

Về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/3/2013

 

67.

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND 25/11/2013

Ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

 

68.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND 20/02/2014

Ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

2/3/2014

HHL một phần

69.

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND 30/5/2014

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1/7/2014

 

70.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND 21/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1/12/2014

 

71.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND 08/6/2015

Về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

18/6/2015

 

72.

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Vviệc ban hành Quy chế quản lý và xử lý vật tư thu hồi từ các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và công viên cây xanh do thành phố Hồ Chí Minh quản lý

20/12/2016

 

73.

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND 18/4/2017

Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phHồ Chi Minh

28/4/2017

 

74.

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND 05/10/2017

Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2017

 

75.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018

Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

Ngưng hiệu lực một phần

76.

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

15/9/2018

 

77.

Chỉ thị

33/2006/CT-UBND 23/10/2006

Về tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

02/11/2006

 

78.

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND 09/5/2009

Về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

19/5/2009

 

79.

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND 11/3/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

21/03/2010

 

80.

Chỉ thị

15/2011/CT-UBND 14/4/2011

Về thực hiện tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải, tiết kiệm và chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố

24/04/2011

 

81.

Chỉ thị

33/2011/CT-UBND 01/11/2011

Về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tan toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ

11/11/2011

 

82.

Chỉ thị

28/2012/CT-UBND 25/12/2012

Về tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố

04/01/2012

 

83.

Chỉ thị

14/2014/CT-UBND 09/7/2014

Về tiếp tc tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận số 187-KL/TU ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

19/7/2014

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

84.

Nghị quyết

65/2006/NQ-HĐND 12/12/2006

Về giám sát việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố

22/12/2006

 

85.

Nghị quyết

68/2006/NQ-HĐND 12/12/2006

Về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố

22/12/2006

 

86.

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND 14/6/2014

Về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh

24/6/2014

 

87.

Nghị quyết

102/2016/NQ-HĐND 05/8/2016

Về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

15/8/2016

 

88.

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND 06/7/2017

Về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/9/2017

 

89.

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

08/10/2018

 

90.

Nghị quyết

22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

01/01/2019

 

91.

Quyết định

02/2003/QĐ-UB 03/01/2003

Về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020.

03/01/2003

 

92.

Quyết định

162/2004/QĐ-UB 02/07/2004

Về quy định chế độ khen thưởng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và Giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi

17/07/2004

 

93.

Quyết định

172/2006/QĐ-UBND 30/11/2006

Về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố

10/12/2006

 

94.

Quyết định

189/2006/QĐ-UBND 29/12/2006

Về trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục công tác ở các xã, phường khó khăn trên địa bàn thành phố

08/01/2007

HHL một phần

95.

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND 22/3/2010

Vchấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo

01/4/2010

 

96.

Quyết định

69/2011/QĐ-UBND 07/11/2011

Vtrợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

17/11/2011

HHL một phần

97.

Quyết định

70/2011/QĐ-UBND 07/11/2011

Ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

17/11/2011

 

98.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 06/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/6/2014

HHL một phần

99.

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND 13/9/2014

Ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/9/2014

 

100.

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND 13/9/2016

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/9/2016

 

101.

Chỉ thị

20/2013/CT-UBND 20/12/2013

Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

30/12/2013

 

102.

Chỉ thị

14/2013/CT-UBND 20/8/2013

Về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

30/8/2013

 

103.

Chỉ thị

16/2015/CT-UBND 02/10/2015

Về đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

12/10/2015

 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

104.

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND 11/9/2014

Vưu đãi bổ sung cho Dán đầu tư của Tập đoàn Điện tử Samsung đầu tư tại Khu Công nghệ cao thành phố

21/9/2014

 

105.

Nghị quyết

111/2016/NQ-HĐND 05/8/2016

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

15/8/2016

 

106.

Quyết định

21/2001/QĐ-UB 06/03/2001

Vmột số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung.

21/03/2001

HHL một phần

107.

Quyết định

90/2008/QĐ-UBND 25/12/2008

Về sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung

04/01/2009

 

108.

Quyết định

42/2001/QĐ-UB 23/05/2001

Về một số chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu y tế kỹ thuật cao thành phố Hồ Chí Minh

07/6/2001

 

109.

Quyết định

58/2001/QĐ-UB 06/07/2001

Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã

06/7/2001

 

110.

Quyết định

112/2002/QĐ-UB 08/10/2002

Về việc ban hành Quy định cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng

08/10/2002

 

111.

Quyết định

53/2003/QĐ-UB 16/04/2003

Vban hành Quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

01/5/2003

 

112.

Quyết định

290/2003/QĐ-UB 09/12/2003

Về ban hành quy định công bố khai thác các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

24/12/2003

 

113.

Quyết định

174/2004/QĐ-UB 15/07/2004

Về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội

30/7/2004

 

114.

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND 18/4/2009

Phân công ủy quyền một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

28/04/2009

 

115.

Quyết định

46/2011/QĐ-UBND 12/7/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2011

 

116.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND 08/01/2014

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của y ban nhân dân Thành phố năm 2014

18/01/2014

 

117.

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND 15/5/2015

Ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

25/5/2015

 

118.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND 28/7/2015

Ban hành Quy chế xây dựng, qun lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

06/8/2015

 

119.

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND 30/10/2015

Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

HHL một phần

120.

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND 06/9/2016

Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong qun lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

16/9/2016

 

121.

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND 31/7/2017

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn htrợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

HHL một phần

122.

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND 17/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/12/2017

27/11/2017

 

123.

Quyết định

59/2017/QĐ-UBND 20/11/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2017

 

124.

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

29/01/2018

 

125.

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Vviệc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

22/02/2018

 

126.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh

04/6/2018

 

127.

Chỉ thị

31/2011/CT-UBND 05/10/2011

Về tăng cường công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố

15/10/2011

 

128.

Chỉ thị

35/2011/CT-UBND 22/11/2011

Vtăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh

02/12/2011

 

129.

Chỉ thị

07/2014/CT-UBND 26/3/2014

Về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

05/4/2014

 

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

130.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND 24/11/2016

Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/12/2016

HHL một phần

131.

Quyết định

55/2017/QĐ-UBND 10/10/2017

Vtổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

 

132.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

14/9/2018

 

133.

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

07/11/2018

 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

134.

Nghị quyết

36/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về việc quy định mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đán tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

19/12/2012

 

135.

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội và cai nghiện ma túy, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

18/12/2010

 

136.

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 - 2015

22/7/2012

 

137.

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND 29/7/2015

Về kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/8/2015

 

138.

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND 09/12/2015

Về Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

09/12/2015

HHL một phần

139.

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND 09/12/2015

Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/12/2015

 

140.

Nghị quyết

99/2016/NQ-HĐND 05/8/2016

Về ban hành mức chi thực hiện thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

15/8/2016

 

141.

Nghị quyết

126/2016/NQ-HĐND 09/12/2016

Về chế độ htrợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2017

 

142.

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Vban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

 

143.

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về việc điều chnh, bổ sung một số chế độ htrợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế

01/01/2018

 

144.

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND 12/7/2018

Về chính sách htrợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến Sắn.

01/8/2018

 

145.

Nghị quyết

21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về chế độ htrợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và htrợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tác các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn.

01/01/2019

 

146.

Nghị quyết

23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Vđiều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019 - 2020.

01/01/2019

 

147.

Nghị quyết

24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về chính sách hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong của Khu điều trị Bến Sắn.

01/01/2019

 

148.

Quyết định

6904/QĐ-UB-NCVX 26/09/1995

Về việc ban hành quy chế cập nhật những biến động dân số lao động trên địa bàn thành phố, phục vụ việc quản lý dân số, lao động bằng hệ thống máy tính

26/9/1995

 

149.

Quyết định

6301/1998/QĐ-UB-NC 21/11/1998

Ban hành quy chế và nội quy thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong Doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh

06/12/1998

 

150.

Quyết định

3491/QĐ-UB-VX 17/06/1999

Về việc giao thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu cung ứng lao động Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

17/06/1999

 

151.

Quyết định

73/2001/QĐ-UB 05/09/2001

Về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán

05/9/2001

 

152.

Quyết định

97/2001/QĐ-UB 30/10/2001

Về việc cho phép Lực lượng thanh niên xung phong thành phố được tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị xử lý vi phạm hành chính

30/10/2001

 

153.

Quyết định

99/2001/QĐ-UB 31/10/2001

Về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố

01/01/2001

HHL một phần

154.

Quyết định

189/2003/QĐ-UB 22/09/2003

Về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động làm việc tại những vùng khó khăn và tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh

01/8/2003

HHL một phần

155.

Quyết định

199/2003/QĐ-UB 22/09/2003

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và báo cáo quyết toán, danh sách chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư

22/09/2003

 

156.

Quyết định

45/2005/QĐ-UB 21/03/2005

Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ-công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy

21/03/2005

HHL một phần

157.

Quyết định

178/2005/QĐ-UBND 29/09/2005

Về bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các Trung tâm bổ trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của thành phố

14/10/2005

 

158.

Quyết định

140/2006/QĐ-UBND 22/09/2006

Về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh

22/09/2006

 

159.

Quyết định

170/2006/QĐ-UBND 30/11/2006

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra và thông báo đăng ký quy chế trả lương, quy chế thưởng đối với các Công ty Nhà nước thuộc thành phố

10/12/2006

 

160.

Quyết định

174/2006/QĐ-UBND 05/12/2006

Về bố trí chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo của quận - huyện, phường - xã, thị trn

15/12/2006

 

161.

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND 05/03/2007

Về việc ban hành Quy trình xếp hạng các Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

15/03/2007

 

162.

Quyết định

122/2007/QĐ-UBND 21/09/2007

Về điều chỉnh, bsung một số chế độ, chính sách xã hội của Thành phố

01/10/2007

 

163.

Quyết định

140/2007/QĐ-UBND 18/12/2007

Về thực hiện chế độ chính sách htrợ đối với người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại Cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân

28/12/2007

 

164.

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND 20/01/2009

Về chính sách htrợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố

30/01/2009

HHL một phần

165.

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND 04/5/2010

Về sửa đổi, bổ sung một phần Điều 3 của Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố

14/05/2010

 

166.

Quyết định

61/2009/QĐ-UBND 27/7/2009

Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

06/8/2009

HHL một phần

167.

Quyết định

62/2009/QĐ-UBND 27/7/2009

Về điều chỉnh nuôi dưỡng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động-thương binh- xã hội, Lực lượng thanh niên xung phong và Sở Y tế quản lý

06/8/2009

HHL một phần

168.

Quyết định

87/2009/QĐ-UBND 05/11/2009

Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ squản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy

15/11/2009

 

169.

Quyết định

104/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về ban hành mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

01/01/2010

HHL một phần

170.

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND 13/7/2010

Về việc sửa đổi, thay thế, bãi bcác văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và y ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

23/07/2010

 

171.

Quyết định

86/2010/QĐ-UBND 22/12/2010

V bsung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

01/01/2011

 

172.

Quyết định

87/2010/QĐ-UBND 21/12/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho đối tượng bảo trợ và cai nghiện ma tuý, mại dâm; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố

31/12/2010

HHL một phần

173.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND 15/6/2012

Về điều chỉnh mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố

25/06/2012

 

174.

Quyết định

49/2012/QĐ-UBND 23/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/11/2012

 

175.

Quyết định

52/2012/QĐ-UBND 29/11/2012

Về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường - xã, thị trấn

09/12/2012

 

176.

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND 08/3/2013

Ban hành Quy định về quản lý người sau cai nghin tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/3/2013

 

177.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND 20/3/2013

Về thực hiện chế độ htrợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại các cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý

30/3/2013

HHL một phần

178.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND 14/01/2014

Ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

24/01/2014

 

179.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND 14/01/2014

Ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014 - 2015

24/01/2014

 

180.

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND 27/3/2014

Về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

6/4/2014

 

181.

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND 16/7/2014

Về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/7/2014

 

182.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND 27/02/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/3/2015

 

183.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND 10/3/2015

Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/3/2015

 

184.

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND 28/10/2015

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015

 

185.

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND 13/11/2015

Ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

23/11/2015

 

186.

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

10/1/2016

 

187.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND 04/3/2016

Về ban hành Quy chế tchức và hoạt động của hòa giải viên lao động

14/3/2016

 

188.

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND 11/3/2016

Vchế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

21/3/2016

 

189.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND 09/5/2016

Về việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

19/5/2016

 

190.

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND 21/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/7/2016

 

191.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND 10/11/2016

Ban hành Quy định về thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

20/11/2016

 

192.

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND 09/12/2016

Vphân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2017

 

193.

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND 19/7/2017

Vviệc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/8/2017

 

194.

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND 02/8/2017

Về tổ chức lại "Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố" thành "Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi đthực hiện các dự án đầu tư trên đa bàn thành phố.

12/8/2017

 

195.

Quyết định

66/2017/QĐ-UBND 20/12/2017

Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghin bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý

01/01/2018

 

196.

Chỉ thị

11/2009/CT-UBND 09/6/2009

Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

09/6/2009

 

197.

Chỉ thị

25/2011/CT-UBND 01/8/2011

Tăng cường thc hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Lut Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

11/8/2011

 

198.

Chỉ thị

16/2012/CT-UBND 16/5/2012

Về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tquốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975

26/05/2012

 

199.

Chỉ thị

13/2014/CT-UBND 25/6/2014

Vtăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

5/7/2014

HHL một phần

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ

200.

Nghị quyết

24/2002/NQ-HĐ 29/06/2002

Về triển khai tổ chức thực hiện Nghị định 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh

29/06/2002

 

201.

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Vđiều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh

23/7/2013

 

202.

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn

23/7/2013

 

203.

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND 11/9/2014

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

21/9/2014

HHL một phần

204.

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND 29/7/2015

Về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

05/9/2015

 

205.

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND 06/7/2017

Về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

16/7/2017

 

206.

Nghị quyết

22/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Vchính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trn

01/01/2018

 

207.

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

01/01/2018

 

208.

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022.

16/03/2018

 

209.

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Về chính sách htrợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ.

01/8/2018

 

210.

Nghị quyết

18/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu.

05/12/2018

 

211.

Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ thành phố.

01/01/2019

 

212.

Quyết định

83/2001/QĐ-UB 20/09/2001

Về giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố

20/9/2001

 

213.

Quyết định

148/2004/QĐ-UB 07/06/2004

Ban hành giải thưng cấp Thành phố mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

22/06/2004

 

214.

Quyết định

321/2004/QĐ-UB 28/12/2004

Về áp dụng cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn thuộc thành phố

01/01/2005

 

215.

Quyết định

34/2005/QĐ-UB 23/02/2005

Vthực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức khối Tư pháp

10/3/2005

HHL một phần

216.

Quyết định

140/2005/QĐ-UBND 05/08/2005

Vchế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường-xã, thị trấn

05/8/2005

HHL một phần

217.

Quyết định

70/2007/QĐ-UBND 10/05/2007

Vban hành Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

20/05/2007

 

218.

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND 06/5/2008

Về quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố

16/05/2008

HHL một phần

219.

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND 20/5/2008

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

30/05/2008

HHL một phần

220.

Quyết định

62/2010/QĐ-UBND 01/9/2010

Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

10/9/2010

 

221.

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND 05/6/2009

Ban hành Quy chế (mu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận-huyện

15/06/2009

 

222.

Quyết định

65/2009/QĐ-UBND 08/8/2009

Về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học, công tác tại phường xã, thị trấn

18/08/2009

 

223.

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND 04/12/2009

Ban hành Quy chế (mu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện

14/12/2009

 

224.

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND 29/3/2010

Ban hành Quy chế làm việc (mu) của y ban nhân dân quận, huyện thực hiện thí điểm không tchức Hội đồng nhân dân

08/4/2010

 

225.

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND 20/5/2010

Về việc tổ chức làm việc buổi sáng thứ bảy hàng tuần đtiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

30/05/2010

 

226.

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND 17/6/2010

Ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

27/06/2010

 

227.

Quyết định

59/2010/QĐ-UBND 31/8/2010

Về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

10/9/2010

HHL một phần

228.

Quyết định

60/2010/QĐ-UBND 31/8/2010

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

10/9/2010

 

229.

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND 31/8/2010

Về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

10/9/2010

HHL một phần

230.

Quyết định

79/2010/QĐ-UBND 15/11/2010

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện

25/11/2010

 

231.

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND 31/12/2013

Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/1/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

10/01/2014

 

232.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND 11/01/2011

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận - huyện

21/01/2011

 

233.

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND 05/5/2011

Về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

15/05/2011

 

234.

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND 03/8/2011

Về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

13/08/2011

HHL một phần

235.

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND 16/10/2013

Bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/10/2013

 

236.

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND 25/7/2012

Về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

04/8/2012

HHL một phần

237.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND 06/8/2013

Về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/8/2013

 

238.

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND 17/8/2013

Về điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn

27/8/2013

 

239.

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND 10/9/2013

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

20/9/2013

 

240.

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND 10/10/2013

Ban hành Quy chế quản lý Hồ Sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

20/10/2013

 

241.

Quyết định

53/2013/QĐ-UBND 27/11/2013

Ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

07/12/2013

 

242.

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND 02/12/2013

Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

12/12/2013

 

243.

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND 06/12/2013

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện

16/12/2012

 

244.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND 13/01/2014

Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trcủa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020

23/01/2014

 

245.

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND 10/3/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại thành phHồ Chí Minh

20/3/2014

 

246.

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND 06/10/2014

Về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

16/10/2014

 

247.

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND 05/11/2014

Về sửa đổi Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và Công an viên

15/11/2014

 

248.

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND 07/11/2014

Ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/11/2014

 

249.

Quyết định

43/2014/QĐ-UBND 04/12/2014

Ban hành quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý Thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

14/12/2014

HHL một phần

250.

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND 04/12/2014

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, t dân ph, t nhân dân và htrợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

14/12/2014

 

251.

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND 26/02/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

08/3/2015

 

252.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND 12/3/2015

Về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập và ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Lực lượng Quản lý đ nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

22/3/2015

 

253.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND 03/7/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

13/7/2015

HHL một phần

254.

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND 23/10/2015

Về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

05/3/2016

 

255.

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND 18/11/2015

Về sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện

28/11/2015

 

256.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND 04/02/2016

Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

14/02/2016

HHL một phần

257.

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND 05/4/2016

Ban hành Quy chế (mu) về tchức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc y ban nhân dân quận, huyện

15/4/2016

 

258.

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND 14/4/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

24/4/2016

HHL một phần

259.

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND 06/5/2016

Sửa đi, bsung một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bnhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

16/5/2016

HHL một phần

260.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND 25/5/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh

04/6/2016

 

261.

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND 09/6/2016

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

19/6/2016

HHL một phần

262.

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND 27/6/2016

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc y ban nhân dân quận - huyện

07/7/2016

 

263.

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND 11/7/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

21/7/2016

 

264.

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND 18/8/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

28/8/2016

HHL một phần

265.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND 06/9/2016

Điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

16/9/2016

 

266.

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND 27/9/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

01/10/2016

 

267.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND 03/11/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh

05/11/2016

 

268.

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND 23/12/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

02/01/2017

 

269.

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND 30/12/2016

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân quận-huyện

09/01/2017

 

270.

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND 16/01/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố.

26/01/2017

 

271.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND 23/01/2017

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

03/02/2017

 

272.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND 02/02/2017

Về ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh

12/2/2017

 

273.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND 17/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

27/02/2017

 

274.

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND 17/02/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

27/02/2017

 

275.

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND 22/02/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

04/3/2017

 

276.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND 07/3/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

17/3/2017

 

277.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND 11/3/2017

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

21/3/2017

 

278.

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND 14/3/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

24/3/2017

 

279.

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND 23/3/2017

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao

02/4/2017

 

280.

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND 25/4/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

 

281.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND 18/8/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

28/8/2017

 

282.

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND 28/8/2017

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

 

283.

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND 05/12/2017

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy Ban nhân dân quận - huyện

15/12/2017

 

284.

Quyết định

67/2017/QĐ-UBND 30/12/2017

Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

10/01/2018

 

285.

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

26/01/2018

 

286.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 05/03/2018

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.

15/03/2018

 

287.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018

Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

07/05/2018

 

288.

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

09/06/2018

 

289.

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018

Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

30/07/2018

 

290.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018

Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy Ban nhân dân quận - huyện.

10/08/2018

 

291.

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022.

14/9/2018

 

292.

Chỉ thị

29/1999/CT-UB-VX 27/09/1999

Về thực hiện chế độ làm việc 40 giờ theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ

02/10/1999

 

293.

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND 20/07/2006

Về việc thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

30/07/2006

 

294.

Chỉ thị

10/2013/CT-UBND 20/6/2013

Vtăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

30/6/2013

 

295.

Chỉ thị

16/2013/CT-UBND 09/9/2013

Về một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

19/9/2013

 

296.

Chỉ thị

11/2014/CT-UBND 23/6/2014

Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

3/7/2014

 

297.

Chỉ thị

29/2014/CT-UBND 19/12/2014

Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/12/2014

 

298.

Chỉ thị

31/2014/CT-UBND 31/12/2014

Về đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

10/01/2015

 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

299.

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND 05/07/2007

Về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố

15/07/2007

 

300.

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2018

 

301.

Nghị quyết

12/2018/NQ-HDND ngày 12/7/2018

Ban hành chính sách htrợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.

01/8/2018

 

302.

Quyết định

4781/QĐ-UB-KT 17/10/1996

Vviệc ban hành quy định cấp dự báo phòng cháy chữa cháy rừng

17/10/1996

 

303.

Quyết định

7506/1999/QĐ-UB-CNN 08/12/1999

Về việc ban hành quy định khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ

08/12/1999

HHL một phần

304.

Quyết định

65/2000/QĐ-UB-NN 28/11/2000

Về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

28/11/2000

 

305.

Quyết định

91/2005/QĐ-UB 31/05/2005

Về ban hành bản Quy định về quản lý nuôi thủy sản lồng, bè trên sông Tắc quận 9

31/05/2005

 

306.

Quyết định

83/2007/QĐ-UBND 08/06/2007

Về ban hành Quy định về quản lý và điều kiện an toàn trong hoạt động nuôi, vận chuyển cá sấu sống và các loài động vật hoang dã nguy hiểm

10/6/2007

 

307.

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND 21/01/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

31/01/2008

 

308.

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND 01/02/2010

Ban hành Quy định về quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phHồ Chí Minh

11/02/2010

HHL một phần

309.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND 18/3/2011

Ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tchức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy Ban nhân dân cấp huyện, các nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy Ban nhân dân cấp xã

28/03/2011

 

310.

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND 07/6/2011

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ bin trên địa bàn thành phố

17/06/2011

 

311.

Quyết định

59/2011/QĐ-UBND 21/9/2011

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố

01/10/2011

 

312.

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND 28/02/2012

Về thành lập và ban hành Quy chế (mu) tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

09/3/2012

HHL một phần

313.

Quyết định

48/2012/QĐ-UBND 15/10/2012

Quy định về nội dung chi và mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành ph

25/10/2012

 

314.

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND 17/01/2013

Về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành ph

27/01/2013

 

315.

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND 11/3/2013

Vđiều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/4/2013

 

316.

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND 20/3/2013

Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015

30/3/2013

HHL một phần

317.

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND 24/6/2013

Ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020

04/7/2013

 

318.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND 12/02/2014

Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

22/02/2014

 

319.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND 06/8/2014

Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/8/2014

 

320.

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND 04/11/2014

Về việc sửa đổi, bsung một số điều của Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy Ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

14/11/2014

 

321.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND 04/11/2014

Ban hành Quy định xét công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

14/11/2014

 

322.

Quyết định

40/2014/QĐ-UBND 25/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015

5/12/2014

 

323.

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND 11/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại lâm sn và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2014

HHL một phần

324.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND 09/01/2015

Ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

19/01/2015

HHL một phần

325.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND 27/02/2015

Về việc ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

08/3/2015

 

326.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND 14/5/2015

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24/5/2015

HHL một phần

327.

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND 08/6/2015

Ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020

18/6/2015

 

328.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND 29/6/2015

Ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

09/7/2015

 

329.

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND 24/7/2015

Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố

03/8/2015

HHL một phần

330.

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND 10/9/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/9/2015

 

331.

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND 23/11/2015

Về việc thay thế Phụ lục IV - Bảng giá động vật rừng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy Ban nhân dân Thành phố

03/12/2015

 

332.

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND 10/12/2015

Về điều chỉnh đơn giá bồi thường cây mía quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân Thành phố ban hành Biểu giá cây trồng, hoa màu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/12/2015

 

333.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND 12/8/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

22/8/2016

 

334.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND 13/8/2016

Ban hành Quy định về chính sách và mức htrợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/8/2016

 

335.

Quyết định

62/2016/QĐ-UBND 21/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

31/12/2016

 

336.

Chỉ thị

08/CT-UB-KT 03/04/1996

Vviệc cấm nhập khẩu, lưu hành, tàng trữ, mua bán, sử dụng các loại sản phẩm có tên khoa học Tenebriormolitor (L) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

03/4/1996

 

337.

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND 14/04/2006

Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thủy sản vi phạm Luật Thủy sản tại vùng ven biển Cần Giờ và các tuyến sông lân cận

24/04/2006

 

338.

Chỉ thị

11/2011/CT-UBND 18/3/2011

Về tăng cường các biện pháp bảo tồn. Phát triển bền vững Khu dtrữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

28/03/2011

 

339.

Chỉ thị

13/2011/CT-UBND 09/4/2011

Về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

19/04/2011

 

340.

Chỉ thị

14/2011/CT-UBND 13/4/2011

Về việc triển khai Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố

23/04/2011

 

341.

Chỉ thị

29/2011/CT-UBND 29/8/2011

Về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/09/2011

 

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

342.

Quyết định

2485/QĐ-UB-QLĐT 4/8/1994

Phê duyệt quy hoạch khu vực ngoại giao đoàn

04/8/1994

HHL một phần

343.

Quyết định

6982/QĐ-UB-QLĐT 30/09/1995

Về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh

30/9/1995

 

344.

Quyết định

100/2003/QĐ-UB 20/06/2003

Về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng ngại vật tại Sân bay Tân Sơn Nhất

20/6/2003

 

345.

Quyết định

88/2007/QĐ-UBND 7/4/2007

Về ban hành Quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố

14/07/2007

 

346.

Quyết định

135/2007/QĐ-UBND 8/12/2007

Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/12/2007

HHL một phần

347.

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND 03/7/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

13/7/2009

 

348.

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND 12/02/2009

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, quận 1

22/02/2009

 

349.

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND 20/7/2010

Về việc thay thế một số nội dung văn bản của y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

30/07/2010

 

350.

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND 19/5/2011

Ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

29/05/2011

 

351.

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND 12/7/2011

Về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2011

HHL một phần

352.

Quyết định

65/2012/QĐ-UBND 28/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp Giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh

07/01/2013

 

353.

Quyết định

49/2011/QĐ-UBND 12/7/2011

Ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2011

 

354.

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND 12/7/2011

Vviệc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2011

HHL một phần

355.

Quyết định

62/2012/QĐ-UBND 25/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2013

 

356.

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND 12/9/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố

22/9/2013

 

357.

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND 12/5/2014

Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

22/5/2014

 

358.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND 29/8/2014

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh

8/9/2014

 

359.

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND 10/02/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch đô thị

20/02/2015

 

360.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND 10/7/2015

Ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

17/7/2015

 

361.

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND 30/8/2017

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

09/9/2017

 

362.

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

25/03/2018

 

363.

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND 05/7/2008

Về tổ chức, thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050

15/07/2008

 

364.

Chỉ thị

24/2012/CT-UBND 03/11/2012

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/11/2012

 

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH

365.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

Về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2012

17/12/2011

 

366.

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

Về điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc

21/12/2014

 

367.

Nghị quyết

19/2015/NQ-HĐND 09/12/2015

Về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố

09/12/2015

 

368.

Nghị quyết

21/2015/NQ-HĐND 09/12/2015

Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/12/2014

 

369.

Nghị quyết

101/2016/NQ-HĐND 05/8/2016

Ban hành Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

15/8/2016

 

370.

Nghị quyết

118/2016/NQ-HĐND 09/12/2016

Về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 cho từng cấp ngân sách ở Thành phố và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở Thành phố

01/01/2017

 

371.

Nghị quyết

124/2016/NQ-HĐND 09/12/2016

Về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

01/01/2017

HHL một phần

372.

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

 

373.

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

01/01/2018

 

374.

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

01/01/2018

 

375.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố

01/01/2018

 

376.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về ban hành mức thu phí thăm quan các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý

01/01/2018

 

377.

Nghị quyết

17/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

 

378.

Nghị quyết

18/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cp giy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

 

379.

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

01/01/2018

 

380.

Nghị quyết

24/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đi với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị

01/01/2018

 

381.

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND 07/12/2017

Về chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

01/01/2018

 

382.

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018

Vban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

01/4/2018

 

383.

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố.

01/8/2018

 

384.

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố đảm bảo.

01/8/2018

 

385.

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/8/2018

 

386.

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Về ban hành mức chi hỗ trợ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

01/8/2018

 

387.

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Về ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

01/8/2018

 

388.

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Về ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố.

01/8/2018

 

389.

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Ban hành quy định về mức chi bảo đm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn Thành phố.

01/8/2018

 

390.

Nghị quyết

25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

07/12/2018

 

391.

Nghị quyết

26/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2019

 

392.

Nghị quyết

27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bsung có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh và quy định nội dung mức chi đặc thù phụ vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sử dụng từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

01/01/2019

 

393.

Nghị quyết

28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

01/01/2019

 

394.

Nghị quyết

29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2019

 

395.

Quyết định

473/QĐ-UB 26/03/1992

Về việc ban hành quy chế nhận và thanh toán tiền, vàng trong công tác hoàn trả tiền hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá

26/03/1992

 

396.

Quyết định

61/2001/QĐ-UB 23/07/2001

Về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Cần Giờ

01/7/2001

 

397.

Quyết định

78/2001/QĐ-UB 13/09/2001

Về việc giá biểu cho thuê kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

28/9/2001

 

398.

Quyết định

114/2002/QĐ-UB 11/10/2002

Vmột số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyn quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương)

11/10/2002

 

399.

Quyết định

23/2003/QĐ-UB 28/02/2003

Về phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyn Nhà Bè

28/02/2003

 

400.

Quyết định

1836/QĐ-UB 16/05/2003

Về giải quyết trợ cấp độc hại cho các hộ dân và cán bộ công nhân viên trong phạm vi ảnh hưởng môi trường xung quanh công trường xử lý rác Đồng Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

16/05/2003

 

401.

Quyết định

164/2004/QĐ-UB 07/07/2004

Quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết toán và xét duyệt, thm định quyết toán ngân sách năm

17/07/2004

 

402.

Quyết định

263/2004/QĐ-UB 30/11/2004

Ban hành Quy định về việc ủy thác cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố huy động vốn và cho vay đối với các dự án của thành ph

30/11/2004

 

403.

Quyết định

115/2005/QĐ-UBND 07/07/2005

Về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

07/7/2005

 

404.

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND 08/03/2006

Về thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh

08/3/2006

 

405.

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND 13/03/2006

Về quy định thời gian làm việc ban đêm trong Quyết định số 245/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đxe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2006

 

406.

Quyết định

91/2006/QĐ-UBND 22/06/2006

Về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở

02/7/2006

HHL một phần

407.

Quyết định

102/2006/QĐ-UBND 13/07/2006

Về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước

23/07/2006

 

408.

Quyết định

167/2006/QĐ-UBND 16/11/2006

Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư cho các hộ dân đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố

26/11/2006

 

409.

Quyết định

103/2009/QĐ-UBND 24/12/2009

Về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/3/2010

 

410.

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND 07/4/2010

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh

17/04/2010

HHL một phần

411.

Quyết định

51/2010/QĐ-UBND 27/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bcác văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bngân sách nhà nước, G, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

03/8/2010

 

412.

Quyết định

80/2010/QĐ-UBND 19/11/2010

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí đim không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

29/11/2010

 

413.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND 11/01/2011

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch qun - huyện

21/01/2011

 

414.

Quyết định

77/2011/QĐ-UBND 05/12/2011

Về giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các quận, huyện và quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các khu đất đấu giá

15/01/2012

 

415.

Quyết định

56/2012/QĐ-UBND 10/12/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyn hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

20/12/2012

 

416.

Quyết định

63/2012/QĐ-UBND 25/12/2012

Về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường

04/01/2013

 

417.

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND 17/10/2013

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

27/10/2013

 

418.

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND 26/11/2014

Ban hành Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

6/12/2014

 

419.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND 10/12/2014

Về giao chỉ tiêu thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015

10/12/2014

 

420.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND 24/12/2014

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3/1/2015

 

421.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND 27/01/2015

Về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh

06/02/2015

 

422.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND 06/02/2015

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố đtạo lập nhà ở

16/02/2015

 

423.

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND 15/5/2015

Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

25/5/2015

 

424.

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND 11/8/2015

Vchế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/8/2015

 

425.

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND 10/12/2015

Vgiao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016

10/12/2015

 

426.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND 19/01/2016

Quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành ph

29/01/2016

 

427.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND 13/5/2016

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/5/2016

 

428.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND 02/7/2016

Vthực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12/7/2016

 

429.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND 16/9/2016

Quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyn từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

26/9/2016

 

430.

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2017

HHL một phần

431.

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở Thành phố và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở Thành phố thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

01/01/2017

 

432.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017

01/01/2017

 

433.

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017

01/01/2017

 

434.

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Vđịnh mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế năm 2017

01/01/2017

 

435.

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

01/01/2017

 

436.

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Thành phố; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố năm 2017

01/01/2017

 

437.

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND 10/12/2016

Về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối với các sở, ngành Thành phố, quận - huyện, phường - xã

01/01/2017

 

438.

Quyết định

54/2017/QĐ-UBND 05/10/2017

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

15/10/2017

 

439.

Quyết định

56/2017/QĐ-UBND 20/10/2017

Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/11/2017

 

440.

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND 12/12/2017

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

 

441.

Quyết định

63/2017/QĐ-UBND 20/12/2017

Về quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

01/01/2018

 

442.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

25/03/2018

 

443.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018

Sửa đổi, 01/2017/NQ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

26/5/2018

 

444.

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Ban hành Quy đnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/08/2018

 

445.

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/10/2018

 

446.

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực bin đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/11/2018