• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 702/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng; phê duyệt danh mục mua sắm tài sản năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 702/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG; PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2019 CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Căn cứ công văn số 156/TT.HĐND 18 ngày 23/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng năm 2019 của các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

Xét tờ trình số 244/TTr-STC ngày 14/10/2019 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) năm 2019 của các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo phụ biểu đính kèm.

Phê duyệt danh mục mua sắm tài sản để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh), kinh phí dự kiến mua sắm là: 24.200.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), danh mục mua sắm chi tiết theo Phụ biểu số 02 đính kèm.

Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí đã phân bổ cho đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức mua sắm, quản lý và sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, PVP, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Phụ biểu số: 01

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số: 702/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục tài sản

ĐVT

Định mức

Ghi chú

A

TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC

 

 

 

I

Hội trường 1200 chỗ

 

 

 

1

Bộ Công suất đèn

Chiếc

3

 

2

Loa + Cục Công suất + phụ kiện

Chiếc

8

 

3

Hệ thống phân tầng + lọc âm

Hệ thống

1

 

4

Bàn mixer

Chiếc

1

 

5

Tủ điện sau cánh gà

Chiếc

1

 

6

Tủ đựng thiết bị điều khiển ánh sáng

Chiếc

1

 

7

Biển nước cộng hòa XHCNVN

Chiếc

1

 

8

Biển Đảng cộng sản VN

Chiếc

1

 

9

Giàn không gian

Chiếc

1

 

10

Vách ngăn di động

Chiếc

1

 

11

Màn chiếu tự động

Chiếc

2

 

12

Máy chiếu

Chiếc

2

 

13

Bàn Đoàn Thư Ký

Chiếc

1

 

14

Bàn Đoàn Chủ tịch

Chiếc

2

 

15

Hệ thống âm thanh hội trường

Hệ thống

1

 

16

Màn hình LED sân khấu + hai bên cánh gà

Chiếc

5

 

17

Đèn Moving LED

Chiếc

3

 

18

Đèn Moving Spot

Chiếc

2

 

19

Đèn kỹ xảo Moving

Chiếc

6

 

20

Đèn máng siêu sáng

Chiếc

17

 

21

Đèn LED

Chiếc

16

 

22

Đèn Blinder LED chiếu khán giả

Chiếc

6

 

23

Bàn điều khiển hệ thống ánh sáng

Chiếc

1

 

24

Máy tạo khói sân khấu

Chiếc

1

 

25

Thiết bị chia tín hiệu

Chiếc

1

 

26

Loa toàn giải

Chiếc

16

 

27

Loa siêu trầm

Chiếc

8

 

28

Loa kiểm tra dành cho sân khấu liền công suất

Chiếc

4

 

29

Khuếch đại công suất

Bộ

6

 

30

Bàn điều khiển âm thanh kỹ thuật số

Chiếc

1

 

31

Bộ xử lý âm thanh

Chiếc

1

 

32

Micro không dây cầm tay

Bộ

6

 

33

Micro đặt bục phát biểu siêu nhạy

Bộ

2

 

34

Micro dán cho nhạc cụ có dây

Bộ

8

 

35

Màn hình Ti vi

Chiếc

2

 

36

Khung treo loa

Bộ

2

 

37

Tủ thiết bị

Bộ

1

 

38

Cáp kể nối cho hệ thống Cosmo

Bộ

1

 

39

Khuôn tranh và sửa chữa vách ngăn

Chiếc

1

 

40

Loa thùng

Chiếc

4

 

41

Điều hoà không khí

Chiếc

2

 

42

Bục để chụp ảnh

Chiếc

1

 

43

Bục để hoa

Chiếc

1

 

44

Bậc để chân bàn

Chiếc

1

 

45

Bậc lên xuống phòng khán giả

Chiếc

1

 

46

Bục tượng Bác

Chiếc

1

 

47

Tượng chân dung Hồ Chí Minh

Chiếc

1

 

48

Bậc lên sân khấu

Chiếc

1

 

49

Đèn sân khấu đánh màu MOVINH

Chiếc

12

 

50

Bộ điều khiển

Bộ

2

 

51

Máy điều hòa không khí trung tâm

Tổ

2

 

II

Hội trường 140 chỗ

Chiếc

56

 

1

Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số

Bộ

1

 

2

Micro (dành cho Bàn chủ tịch và đại biểu)

Chiếc

40

 

3

Mô tơ điện, ròng rọc và cáp kéo phông

Bộ

1

 

4

Màn hình ti vi

Chiếc

2

 

5

Máy chiếu tự động

Chiếc

2

 

6

Ghế Đoàn Chủ tịch

Chiếc

7

 

7

Bục sân khấu

Chiếc

1

 

8

Bục phát biểu

Chiếc

1

 

9

Bộ hội thảo trung tâm công nghệ số

Bộ

1

 

III

Hội trường 170 chỗ

Chiếc

27

 

1

Màn chiếu điện

Chiếc

2

 

2

Kệ tivi

Chiếc

3

 

3

Máy chiếu tự động

Chiếc

2

 

4

Giá treo máy chiếu điều khiển từ xa

Chiếc

2

 

5

Bục Tượng Bác

Chiếc

1

 

6

Bục Phát biểu

Chiếc

1

 

7

Loa thùng

Chiếc

10

 

8

Tăng âm liền micxer

Chiếc

2

 

9

Âm ly

Chiếc

1

 

10

Tủ đựng thiết bị

Chiếc

2

 

11

Bục phát biểu

Chiếc

1

 

IV

Hội trường 350 chỗ

Chiếc

234

 

1

Màn hình LED hai bên cánh gà sân khấu

Chiếc

2

 

2

Bộ phát tín hiệu

Chiếc

2

 

3

Card thu tín hiệu

Chiếc

68

 

4

Bộ xử lý ảnh màn hình led video

Chiếc

2

 

5

Máy tính Laptop điều khiển

Chiếc

1

 

6

Bộ Khung giá treo cố định màn hình LED

Bộ

2

 

7

Tủ điện + phụ kiện và thiết bị, dây tín hiệu

Gói

1

 

8

Đèn kỹ xảo Moving

Chiếc

6

 

9

Đèn máng siêu sáng

Chiếc

7

 

10

Sào đèn tròn

Bộ

1

 

11

Bàn điều khiển ánh sáng

Chiếc

1

 

12

Loa và phụ kiện cho biểu diễn và hội họp

Chiếc

8

 

13

Loa siêu trầm cho hệ thống công suất

Chiếc

2

 

14

Loa SUP +Cục Công suất

Chiếc

2

 

15

Máy chiếu

Chiếc

2

 

16

Màn chiếu điện

Chiếc

2

 

17

Giá treo máy chiếu ĐK từ xa

Chiếc

2

 

18

Bàn Đoàn Chủ tịch

Chiếc

2

 

19

Bàn Đoàn thư ký

Chiếc

1

 

20

Ghế Đoàn Chủ tịch

Chiếc

7

 

21

Phông + rèm cửa

Bộ

1

 

22

Bục tượng Bác

Chiếc

1

 

23

Bục phát biểu

Chiếc

1

 

24

Bàn hội trường

Chiếc

100

 

25

Màn hình ti vi

Chiếc

2

 

26

Bục để tượng Bác

Chiếc

1

 

27

Bục phát biểu

Chiếc

1

 

28

Động cơ + phông nền hội trường

Bộ

2

 

29

Khung tranh thêu

Chiếc

2

 

30

Màn hình Led treo tường

Chiếc

2

 

V

Nhà ăn

Chiếc

25

 

1

Bếp hầm đôi

Chiếc

1

 

2

Bếp ga ÂU

Chiếc

2

 

3

Bếp nướng

Chiếc

1

 

4

Bếp rán phẳng

Chiếc

1

 

5

Bếp rán, nhúng ga đôi

Chiếc

1

 

6

Lò hấp, nướng đa năng bằng điện

Chiếc

1

 

7

Chụp thông gió INOX có phin lọc mỡ và đèn chiếu sáng

Chiếc

2

 

8

Tủ cơm ga 40 KG - 60kg

Chiếc

2

 

9

Bếp á đôi

Chiếc

2

 

10

Bàn trữ lạnh 2 cánh vỏ INOX

Chiếc

1

 

11

Tủ nửa mát, nửa đông

Chiếc

2

 

12

Tủ đông

Chiếc

1

 

13

Giá để thức ăn nhà bếp

Chiếc

1

 

14

Hệ thống hút khói, tiêu âm nhà bếp

Hệ thống

1

 

15

Hệ thống GA Công Nghiệp 8 bình

Hệ thống

1

 

16

Máy giặt dân dụng

Chiếc

1

 

17

Máy Giặt 20 KG

Chiếc

1

 

18

Máy chà sàn liên hợp Karcher

Chiếc

2

 

19

Máy giặt Công nghiệp

Chiếc

1

 

VI

Nhà trưng bày khu E

Chiếc

51

 

1

Tượng Bác Hồ+ chân đế composite

Chiếc

1

 

2

Bàn ghế nhà ăn

Bộ

50

 

VII

Nhà trưng bày khu D

Chiếc

61

 

1

Sân khấu

Chiếc

1

 

2

Máy điều hòa tủ đứng

Chiếc

10

 

3

Bàn ghế nhà ăn

Bộ

50

 

VIII

Phòng Kỹ thuật

Chiếc

9

 

1

Máy phun rửa áp lực

Chiếc

1

 

2

Máy nén khí di động

Chiếc

1

 

3

Máy tính xách tay và Bộ ĐK ánh sáng

Chiếc

1

 

4

Máy ảnh

Chiếc

1

 

5

Máy chà sàn liên hợp Karcher

Chiếc

2

 

6

Thang nâng

Chiếc

2

 

7

Giàn giáo

Chiếc

1

 

B

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Chiếc

16

 

1

Máy Scan

Chiếc

2

 

2

Máy quay phim

Chiếc

1

 

3

Máy ảnh

Chiếc

7

 

4

Ống kính máy ảnh

Chiếc

5

 

5

Đèn Flash máy ảnh

Chiếc

1

 

C

BAN TIẾP CÔNG DÂN

Chiếc

10

 

1

Máy quay

Chiếc

4

 

2

Máy ảnh

Chiếc

2

 

3

Màn hình LED (phòng chờ tiếp dân)

Chiếc

1

 

4

Bộ thu phát tín hiệu (thiết bị họp trực tuyến)

Chiếc

1

 

5

Thiết bị dẫn truyền tín hiệu các điểm cầu (thiết bị họp trực tuyến)

Chiếc

1

 

6

Thiết bị hỗ trợ kỹ thuật truyền dẫn các điểm cầu (thiết bị họp trực tuyến)

Chiếc

1

 

 

Phụ biểu số: 02

DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2019 CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA KINH BẮC

(Kèm theo Quyết định số: 702/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục tài sản

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

HỘI TRƯỜNG 1200 CHỖ

 

 

 

1

Màn hình Led sân khấu

Chiếc

1

 

2

Màn hình Led hai bên cánh gà

Chiếc

2

 

3

Hệ thống âm thanh ánh sáng. Bao gồm:

 

 

 

3.1

Loa toàn giải

Chiếc

16

 

3.2

Loa siêu trầm

Chiếc

8

 

3.3

Loa kiểm tra dành cho sân khấu liền công suất

Chiếc

4

 

3.4

Khuếch đại công suất

Bộ

6

 

3.5

Bàn điều khiển âm thanh kỹ thuật số

Chiếc

1

 

3.6

Bộ xử lý âm thanh

Chiếc

1

 

3.7

Micro không dây cầm tay

Bộ

6

 

3.8

Micro đặt bục phát biểu siêu nhạy

Bộ

2

 

3.9

Micro dán cho nhạc cụ có dây

Bộ

8

 

3.10

Màn hình ti vi

Chiếc

2

 

3.11

Khung treo loa

Bộ

2

 

3.12

Tủ thiết bị

Bộ

1

 

3.13

Cáp kể nối cho hệ thống Cosmo

Bộ

1

 

3.14

Đèn Moving LED

Chiếc

3

 

3.15

Đèn Moving Spot

Chiếc

2

 

3.16

Đèn kỹ xảo Moving

Chiếc

6

 

3.17

Đèn máng siêu sáng

Chiếc

17

 

3.18

Đèn LED

Chiếc

16

 

3.19

Đèn Blinder LED chiếu khán giả

Chiếc

6

 

3.20

Bàn điều khiển hệ thống ánh sáng

Chiếc

1

 

3.21

/var/folders/6n/xshr0pq53l186yydwhg8h4440000gn/T/com.microsoft.Excel/WebArchiveCopyPasteTempFiles/mi_18f94407fc604432a691aa4e6364877b.jpgMáy tạo khói sân khấu

Chiếc

1

 

3.22

Thiết bị chia tín hiệu

Chiếc

1

 

I

HỆ THỐNG ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG 350

 

 

 

1

Đèn kỹ xảo Moving

Chiếc

6

 

2

Đèn máng siêu sáng

Chiếc

7

 

3

Sào đèn tròn

Bộ

1

 

4

Bàn điều khiển ánh sáng

Chiếc

1

 

5

Tủ điện + phụ kiện và thiết bị, dây tín hiệu

Gói

1

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 702/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 29/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 702/QĐ-UBND

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
429629