• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 7021/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 7021/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7021/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 6 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số: 1607/TTr-SCT ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực 5, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh và các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT UBND thành phố;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Lưu: VT, KTN. .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7021/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC TIÊU

Nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/11/2014 (Trước lộ trình quy định của Chính phủ 01 tháng).

II. NỘI DUNG

1. Tổng quan về hệ thống mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tình hình cung ứng xăng E5

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 61 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 95 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 24 tàu kinh doanh dầu Diesel.

Hệ thống đầu mối gồm 04 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực 5, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2, Công ty TNHH TM&DVTH Hòa Khánh.

Có 04/08 cửa hàng trực thuộc Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng và 02 đại lý thuộc đơn vị là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng và Công ty TNHH TMDV Phú Hiền đã tổ chức bán xăng E5 cùng với các loại xăng dầu khác. Mức tiêu thụ từ năm 2011 đến năm 2013 trung bình khoảng 2000m3/năm.

2. Lộ trình thực hiện

- Bắt đầu từ ngày 01/10, tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai phân phối xăng sinh học E5, song song cùng với xăng khoáng Mogas 92 và Mogas 95;

- Đến ngày 01/11/2014, 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia phân phối xăng sinh học E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng Mogas 92, lưu hành song song cùng xăng khoáng Mogas 95.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành

Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả đạt được; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố.

2. Nhóm giải pháp về chính sách

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5 trên các phương tiện truyền thông.

b) Vận động các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tham gia phân phối xăng sinh học E5.

c) Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5 như: chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra;

- Trong khi chờ cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cơ chế, chính sách giá xăng E5 cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 ( thay thế xăng khoáng Mogas 92) để các đơn vị thành viên căn cứ triển khai thực hiện; Giá cả cung cấp xăng E5 phải đảm bảo giá tốt hơn giá xăng khoáng Mogas 92 (bằng hoặc thấp hơn giá xăng khoáng Mogas 92), mức chênh lệch giá đảm bảo hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cửa hàng thực hiện tốt việc chuyển đổi, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cửa hàng đầu tư, sửa chữa, nâng cấp súc bồn, chỉnh trang cửa hàng, điều chỉnh bảng hiệu bán sản phẩm E5.

- Xây dựng hệ thống thông tin về xăng sinh học E5 một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền sử dụng xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92), góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện lộ trình phân phối xăng E5;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên phải luôn đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để phối trộn và cung cấp xăng sinh học E5 đảm bảo chất lượng theo quy định cho các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng E5 trên địa bàn thành phố;

- Đến ngày 01/11/2014, khi 100% các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải phân phối xăng E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng Mogas 92, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải thu mua lại lượng xăng khoáng Mogas 92 còn tồn kho của các đơn vị (nếu có) để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố tham gia phân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92);

- Phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan truyền thông, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5 đến người tiêu dùng theo Kế hoạch truyền thông được UBND thành phố phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vi liên quan báo cáo UBND thành phố kết quả đạt được; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

3. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố ( Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực 5, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty TNHH TM&DVTH Hòa Khánh, Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2)

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng xăng sinh học E5 đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5;

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5 như: chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng và chính sách truyền thông;

- Cung cấp kế hoạch thực hiện lộ trình, cơ chế, chính sách đối với các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ cho Sở Công Thương;

- Triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5 theo đúng lộ trình ban hành tại Kế hoạch này. Ngừng phân phối và kinh doanh xăng khoáng Mogas 92 cho các cửa hàng trực thuộc, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ từ ngày 01/11/2014.

4. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Cổng Thông tin Điện tử thành phố và các cơ quan truyền thông

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5 (thay thế xăng khoáng Mogas 92) và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các Hội, Đoàn thể

Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5 nói riêng đến các tổ chức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng; Đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này sẽ được cập nhật theo chỉ đạo của Trung ương và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần chỉnh sửa, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp có liên quan gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định./.

TM. UBND THÀNH PHỐ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7021/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 06/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 7021/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266821