• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 703/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH GIA LAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 922/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2015 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai như sau:

1. Các mốc thời gian cụ thể:

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS và THPT

THCS và THPT
(Hệ GDTX)

Tựu trường

24/8/2015

24/8/2015

17/8/2015

24/8/2015

Thực học

31/8/2015

31/8/2015

24/8/2015

31/8/2015

L Khai giảng

05/9/2015

05/9/2015

05/9/2015

05 - 09/9/2015

Kết thúc học kỳ I

03/01/2016

03/01/2016

03/01/2016

20/12/2015

Kết thúc học kỳ II

22/5/2016

22/5/2016

22/5/2016

08/5/2016

Kết thúc năm học

29/5/2016

29/5/2016

29/5/2016

22/5/2016

2. Các ngày nghỉ Lễ, Tết:

- Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

- Nghỉ tết Nguyên đán: Nghỉ 2 tuần, từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày mồng 07 tháng Giêng năm Bính Thân). Các trường vào học từ ngày 15/02/2016 (nhằm ngày mồng 08 tháng Giêng năm Bính Thân).

3. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông vào ngày 06, 07 và ngày 08/01/2016.

4. Thi THPT quốc gia năm 2016 Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở xong trước ngày 15/6/2016.

6. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông cho năm học 2015-2016 hoàn thành trước ngày 31/7/2016.

7. Kết thúc năm học ngày 29/5/2016.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Hướng dẫn kế hoạch thời gian cụ thể của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

3. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

4. Có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TTr.Tỉnh ủy (b/c);
- TTr.HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP.UBND tỉnh;
- TT.Tin học - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT,VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 GIÁO DỤC MẦM NON

1. HỌC KỲ I.

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

24

25

26

27

28

29

30

Tựu trường

31/8

1/9

2

3

4

5

6

1

7

8

9

10

11

12

13

2

14

15

16

17

18

19

20

3

21

22

23

24

25

26

27

4

28

29

30

01/10

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

6

12

13

14

15

16

17

18

7

19

20

21

22

23

24

25

8

26

27

28

29

30

31/10

01/11

9

2

3

4

5

6

7

8

10

9

10

11

12

13

14

15

11

16

17

18

19

20

21

22

12

23

24

25

26

27

28

29

13

30

1/12

2

3

4

5

6

14

7

8

9

10

11

12

13

15

14

15

16

17

18

19

20

16

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

31

01/01/2016

2

3

18

4

5

6

7

8

9

10

Tuần dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ I, năm học 2015-2016 có 20 tuần được bố trí 18 tuần thực học, 01 tuần chuẩn bị năm học mới, 01 tuần dự trữ.

- Ngày tựu trường 24/8/2015

- Ngày thực học 31/8/2015

- Nghỉ Lễ Quốc khánh (ngày 02/9/2015)

- Ngày Khai giảng thống nhất toàn tỉnh vào ngày 05/9/2015

- Nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2016

- Sử dụng Tuần dự trữ để Sơ kết học kỳ I.

2. HỌC KỲ II.

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nht

11

12

13

14

15

16

17

19

18

19

20

21

22

23

24

20

25

26

27

28

29

30

31

21

1

2

3

4

5

6

7

NGHỈ TT NGUYÊN ĐÁN

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

23

29

01/3

2

3

4

5

6

24

7

8

9

10

11

12

13

25

14

15

16

17

18

19

20

26

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

01/4

2

3

28

4

5

6

7

8

9

10

29

11

12

13

14

15

16

17

30

18

19

20

21

22

23

24

31

25

26

27

28

29

30/4

01/5

32

2

3

4

5

6

7

8

33

9

10

11

12

13

14

15

34

16

17

18

19

20

21

22

35

23

24

25

26

27

28

29

Tuần dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ II, năm học 2015-2016 có 20 tuần được bố trí 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần dự trữ để tổng kết năm học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 14/02/2016)

- Nghỉ Lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (16/4/2016)

- Nghỉ Lễ 30/4/2016 và 01/5/2016

- Sử dụng Tuần dự trữ để Tổng kết năm học.

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. HỌC KỲ I.

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

24

25

26

27

28

29

30

Tựu trường

31/8

1/9

2

3

4

5

6

1

7

8

9

10

11

12

12

2

14

15

16

17

18

19

20

3

21

22

23

24

25

26

27

4

28

29

30

01/10

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

6

12

13

14

15

16

17

18

7

19

20

21

22

23

24

25

8

26

27

28

29

30

31/10

01/11

9

2

3

4

5

6

7

8

10

9

10

11

12

13

14

15

11

16

17

18

19

20

21

22

12

23

24

25

26

27

28

29

13

30

1/12

2

3

4

5

6

14

7

8

9

10

11

12

13

15

14

15

16

17

18

19

20

16

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

31

01/01/2016

2

3

18

4

5

6

7

8

9

10

Tuần dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ I, năm học 2015-2016 có 20 tuần được bố trí 18 tuần thực học, 01 tuần chuẩn bị năm học mới, 01 Tuần dự trữ.

- Ngày tựu trường 24/8/2015     

- Ngày thực học 31/8/2015

- Nghỉ Lễ Quốc khánh (ngày 02/9/2015)

- Ngày Khai giảng thống nhất toàn tỉnh vào ngày 05/9/2015

- Nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2016

- Sử dụng Tuần dự trữ để Sơ kết học kỳ I

2. HỌC KỲ II:

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nht

11

12

13

14

15

16

17

19

18

19

20

21

22

23

24

20

25

26

27

28

29

30

31

21

1

2

3

4

5

6

7

NGHỈ TT NGUYÊN ĐÁN

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

23

29

01/3

2

3

4

5

6

24

7

8

9

10

11

12

13

25

14

15

16

17

18

19

20

26

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

01/4

2

3

28

4

5

6

7

8

9

10

29

11

12

13

14

15

16

17

30

18

19

20

21

22

23

24

31

25

26

27

28

29

30/4

01/5

32

2

3

4

5

6

7

8

33

9

10

11

12

13

14

15

34

16

17

18

19

20

21

22

35

23

24

25

26

27

28

29

Tuần
dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ II, năm học 2015-2016 có 20 tuần được bố trí 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần dự trữ để tổng kết năm học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 14/02/2016)

- Nghỉ Lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (16/4/2016)

- Nghỉ Lễ 30/4/2016 và 01/5/2016

- Sử dụng Tuần dự trữ để Tổng kết năm học.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học trước 15/6/2016.

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015-2016 GIÁO DỤC THCS-THPT

1. HỌC KỲ I:

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

24

25

26

27

28

29

30

Tựu trường

31/8

1/9

2

3

4

5

6

1

7

8

9

10

11

12

12

2

14

15

16

17

18

19

20

3

21

22

23

24

25

26

27

4

28

29

30

01/10

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

6

12

13

14

15

16

17

18

7

19

20

21

22

23

24

25

8

26

27

28

29

30

31/10

01/11

9

2

3

4

5

6

7

8

10

9

10

11

12

13

14

15

11

16

17

18

19

20

21

22

12

23

24

25

26

27

28

29

13

30

1/12

2

3

4

5

6

14

7

8

9

10

11

12

13

15

14

15

16

17

18

19

20

16

21

22

23

24

25

26

27

17

28

29

30

31

01/01/2016

2

3

18

4

5

6

7

8

9

10

Tuần dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ I, năm học 2015-2016 có 20 tuần được bố trí 19 tuần thực học, 01 tuần chuẩn bị năm học mới.

- Ngày tựu trường 17/8/2015

- Ngày thực học 24/8/2015

- Ngày Khai giảng thống nhất toàn tỉnh vào ngày 05/9/2015

- Nghỉ Lễ Quốc khánh (ngày 02/9/2015)

- Nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2016

2. HỌC KỲ II:

THÁNG

CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Tuần thực học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nht

11

12

13

14

15

16

17

19

18

19

20

21

22

23

24

20

25

26

27

28

29

30

31

21

1

2

3

4

5

6

7

NGHỈ TT NGUYÊN ĐÁN

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

23

29

01/3

2

3

4

5

6

24

7

8

9

10

11

12

13

25

14

15

16

17

18

19

20

26

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

01/4

2

3

28

4

5

6

7

8

9

10

29

11

12

13

14

15

16

17

30

18

19

20

21

22

23

24

31

25

26

27

28

29

30/4

01/5

32

2

3

4

5

6

7

8

33

9

10

11

12

13

14

15

34

16

17

18

19

20

21

22

35

23

24

25

26

27

28

29

Tuần
dự trữ

Ghi chú:

Học kỳ II, năm học 2015-2016 có 21 tuần được bố trí 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần dự trữ để tổng kết năm học.

- Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần (từ ngày 01/02/2016 đến ngày 14/02/2016)

- Nghỉ Lễ ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (16/4/2016)

- Nghỉ Lễ 30/4/2016 và 01/5/2016

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 06, 07 và 08/01/2016

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2016.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 trước ngày 31/7/2016.

* Đối với Hệ GDTX ngày khai giảng trong khoảng ngày 05 - 09/9/2016, kết thúc học kỳ I vào ngày 20/12/2015 và kết thúc học kỳ II vào ngày 08/5/2016.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 703/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 06/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 703/QĐ-UBND

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286770