• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2020 về mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh Bình Định theo quy định để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19)

Tải về Quyết định 705/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 705/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC CHI HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO NGƯỜI BỊ CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ Y TẾ, CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG CỦA TỈNH THEO QUY ĐỊNH ĐỂ ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA (COVID-19)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mi của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế và việc quản , sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế; Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh nCov;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”;

Căn cứ Thông báo số 1664-TB/TU ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy tại buổi hội ý của Thường trực Tỉnh ủy ngày 28/02/2020 (trong đó thống nhất chủ trương cho thực hiện mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19);

Căn cứ Công văn số 16/HĐND ny 03/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thỏa thuận mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh theo quy định để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 35/TTr-SYT ngày 13/02/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 72/TTr-STC ngày 25/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh theo quy định để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Covid-19); cụ thể như sau:

- Mức chi hỗ trợ tiền ăn: 60.000 đồng/người/ngày (kể cả người nước ngoài).

- Mức chi này chỉ áp dụng khi có người bt buộc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh trong thời gian Việt Nam công bố dịch Covid-19.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành của nhà nước. Trước mắt, sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 đã được UBND tỉnh giao bổ sung cho Sở Y tế.

- Các nội dung chi khác như: Mức chi tiền ăn cho nhân viên y tế; mức chi bồi dưỡng cho những người tham gia hoạt động tại cơ sở cách ly y tế tập trung (mà không phải là nhân viên y tế)..., giao Sở Y tế tổ chức thực hiện chi theo quy định cụ thể hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính phối hợp tổ chức thực hiện, tổng hp kinh phí thực hiện báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí nêu tại Điều 1 đúng mục đích; thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Y t
ế; VP Chính ph (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- PVPVX;
- Lưu VP, K7, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Thực hiện chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh, thành:

- Mức chi hỗ trợ tiền ăn: 80.000 đồng/người/ngày (không bao gồm người bị cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung do lực lượng vũ trang quản lý).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương; Ngân sách địa phương bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 705/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 04/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 705/QĐ-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443334