• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Ứng phó với biến đổi khí hậu


 

Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các ngành Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Du lịch và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 707/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 707/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC NGÀNH XÂY DỰNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI, CÔNG THƯƠNG, DU LỊCH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Dự án xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các ngành Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Du lịch và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mục II, III dự toán kinh phí kèm theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1932/TTr-SCT ngày 29 tháng 8 năm 2019, Công văn số 2099/SCT-QLCN ngày 18 tháng 9 năm 2019, Công văn số 2965/SCT-QLCN ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Công văn số 411/SCT-QLCN ngày 25 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các ngành Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Du lịch và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (chi tiết theo các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương

1. Sở Công Thương

- Công bố, công khai kế hoạch đến các sở, ngành và địa phương có liên quan. Bàn giao sản phẩm của Dự án đến các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

- Tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai và từng năm thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động.

- Phối hợp các đơn vị truyền thông tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho ngành công thương.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác có liên quan, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai và từng năm thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Tham gia hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể thực hiện kế hoạch. Tham gia triển khai các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu các sở, ngành, địa phương. Tổng hợp kết quả triển khai, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Công bố, công khai kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của ngành du lịch đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Bàn giao sản phẩm của Dự án đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

- Tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp các đơn vị truyền thông tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho ngành Du lịch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác có liên quan, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

4. Sở Giao thông vận tải

- Công bố, công khai kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của ngành giao thông vận tải đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Bàn giao sản phẩm đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

- Tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp các đơn vị truyền thông tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho ngành giao thông vận tải.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác có liên quan, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

5. Sở Xây dựng

- Công bố, công khai kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của ngành xây dựng đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Bàn giao sản phẩm của Dự án đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

- Tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp các đơn vị truyền thông tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho ngành Xây dựng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác có liên quan, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức, đặt hàng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường điều phối các nguồn vốn cho các nhiệm vụ, dự án triển khai thực hiện kế hoạch.

8. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các sở, ngành, địa phương, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự toán của các ngành liên quan, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo trình tự thủ tục quy định.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ huyện đảo Phú Quý)

- Công bố, công khai kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của các huyện, thị xã, thành phố đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Bàn giao sản phẩm của Dự án đến các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

- Tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, điều phối chung các hoạt động thực hiện thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hàng năm xây dựng dự toán ngân sách theo đúng quy định gửi cơ quan chức năng, các cơ quan Trung ương cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp các đơn vị truyền thông tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động cũng như các hoạt động khác có liên quan, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự tham gia của cộng đồng trong việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững.

Điều 3. Nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn thực hiện kế hoạch

- Tổng vốn thực hiện: 56,7 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn trung ương, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tài trợ khác: 48 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn địa phương (nguồn vốn sự nghiệp): 8,7 tỷ đồng.

1. Giai đoạn 1 (2020-2025):

- Tổng vốn thực hiện: 5,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn trung ương, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tài trợ khác: 3,0 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn địa phương (nguồn vốn sự nghiệp): 2,2 tỷ đồng.

2. Giai đoạn 2 (2026-2030):

- Tổng vốn thực hiện: 51,5 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn trung ương, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tài trợ khác: 45 tỷ đồng;

+ Nguồn vốn địa phương (nguồn vốn sự nghiệp): 6,5 tỷ đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT Thường.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 707/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 707/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444520