• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 7070/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 7070/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7070/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 02/2011/CT-UBND NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 365/TTr-TP ngày 27 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường và nâng cao hiệu quả tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận.

Lý do: không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố
;
- TT/QU;
- UBND quận: CT, các PCT;

- UB MTTQ VN quận và các đoàn thể quận;
- VP/HĐN
D&UBND quận (để niêm yết và đăng tải trên Cổng thông tin điện t của quận Bình Tân);
- Lưu: VT, TH. (
505)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7070/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Văn Thinh
Ngày ban hành: 05/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/01/2017   Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 7070/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327179