• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 708A/QĐ-UBND năm 2017 về chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 708A/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708A/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ SỞ TƯ PHÁP VỀ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc STư pháp và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật kể từ ngày 25/9/2017.

Nội dung chuyển giao và bổ sung cho Văn phòng UBND tỉnh gồm:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (từ Sở Tư pháp sang);

2. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

3. Chuyển 01 biên chế công chức hiện có mặt cùng trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động cho 01 biên chế này (từ thời điểm bàn giao đến hết năm 2017); số kinh phí phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được phân bnăm 2017 còn lại (từ Sở Tư pháp sang);

4. Bổ sung 03 biên chế công chức từ quỹ biên chế công chức của tỉnh cho Văn phòng UBND tỉnh để bố trí điều tiết đủ 05 biên chế đthực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (theo đúng văn bản số 1064/TTg-TCCV ngày 23/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính).

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp cơ quan liên quan:

- Thực hiện chuyển giao các nội dung theo quy định tại Điều 1 Quyết định này cho Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 24/9/2017;

- Chấm dứt thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận các nội dung chuyn giao từ Sở Tư pháp sang; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục qun lý, thực hiện bảo đảm liên tục theo quy định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính thực hiện thủ tục theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh việc chuyn giao các nội dung liên quan.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chđộng tổ chức, triển khai thực hiện Điều 4 của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Các sở, ban, ngành;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trang TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC. NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 708A/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 708A/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400091