• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 7126/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực toàn bộ

Tải về Quyết định 7126/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7126/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3448/STC-VP ngày 11 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nng ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2017 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ
tư pháp;
- Cục Công nghệ thông tin – B
Tư pháp;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà N
ng;
- Cổng TTĐT thành phố;
- VP UBND tp: CVP, KT, NC
- Lưu: VT, STC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UBND THÀNH PH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7126/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gi của văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN B TRONG NĂM 2017

1

Quyết định

37/2012/QĐ- UBND ngày 22/08/2012

Quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/7/2017

2

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/7/2017

Tổng cộng: 02 văn bản

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7126/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 22/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 7126/QĐ-UBND

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381766