• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Siêu thị Co.op mart Chư Sê do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 714/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SIÊU THỊ CO.OP MART CHƯ SÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Theo Báo cáo thẩm định số 293/SKHĐT-BC ngày 22/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH thương mại Sài Gòn - Gia Lai.

- Địa chỉ: Số 21 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900368395 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 11/01/2006.

- Người đại diện pháp luật:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Tranh; Sinh ngày: 10/10/1963; Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 021955140, Công an tỉnh thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/01/2009;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 351/26C Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

+ Chở hiện tại: 351/26C Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh;

+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: SIÊU THỊ CO.OP MART CHƯ SÊ.

2. Mục tiêu dự án: Kinh doanh siêu thị.

3. Quy mô dự án:

- Siêu thị 01 tầng trệt, bao gồm:

+ Tầng trệt: 1.900 m2;

+ Bãi xe: 760 m2;

+ Bãi xe có mái che: 385 m2;

+ Bãi xe ngoài trời: 375 m2;

- Mật độ xây dựng: 60%.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Đường Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Hạt kiểm lâm cũ).

5. Diện tích đất sử dụng: 3.728 m2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 46.070.000.000 đồng.

Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 49,92% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau:

Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh: 16.100.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, một trăm triệu đồng), bằng tiền mặt, chiếm 70% vốn p.

Công ty cổ phần thương mại Gia Lai: 6.900.000.000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm triệu đồng), bằng tiền mặt, chiếm 30% vốn góp.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp có thẩm quyn cho thuê đất.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2016.

- Khởi công: Tháng 01 năm 2017.

- Bàn giao đưa vào kinh doanh: Tháng 8 năm 2017.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:

+ Về thuế suất: Theo quy định tại tiết a, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính ph;

+ Về thời gian miễn thuế, giảm thuế: Theo quy định tại tiết a, khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 16, Điu 1, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

- Điều kiện hưởng ưu đãi:

+ Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Thu nhập được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nêu trên phải đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:

+ Trong thời gian xây dựng: Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

+ Sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản: Điểm d khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Điều kiện hưởng ưu đãi:

+ Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn;

+ Dự án chỉ được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất khi được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án và các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

3. Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Dự án được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Chấp hành các quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Quyết định chủ trương đầu tư và các quy định khác của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án đầu tư;

- Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND huyện Chư Sê xác nhận đăng ký trước khi triển khai dự án;

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Thực hiện ký quỹ đđảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký, Ủy ban nhân dân tnh Gia Lai sẽ thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành hai bản, Nhà đầu tư được cấp một bản và một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Phô tô gửi các đơn vị:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tnh;
- S
TN&MT;
- S
Công Thương;
- UBND huyện Chư Sê;
- Lưu: VT, CNXD, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 714/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 29/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 714/QĐ-UBND

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329229