• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 714/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 714/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: VH, TH;
- Lưu VT, NV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực quảng cáo (03 thủ tục)

 

1.

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

3.

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC QUẢNG CÁO (03 THỦ TỤC)

1. Thủ tục: Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

1.1. Trình tự thực hiện

a) Đối với cá nhân:

- Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

1.2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 16 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

1.3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Các giấy tờ quy định tại Điểm 2 và Điểm 3 nêu trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.5. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh TT Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh TT Huế

1.6. Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

1.7. Mẫu đơn, tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài - Mẫu số 6, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.8. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính

1.9. Kết quả: Giấy phép

1.10. Yêu cầu, điều kiện: Không

1.11. Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

Mẫu số 6

Địa điểm, ngày... tháng ...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố………………….

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):  

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có):........................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............

....................................................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..............................................................

Do:………………………………….. cấp ngày…. tháng…. năm.... tại..........................

Lĩnh vực hoạt động chính:..........................................................................................

Vốn điều lệ:.................................................................................................................

Số tài khoản:…………………………….. tại Ngân hàng:.............................................

Điện thoại:……………………………….. Fax:.............................................................

Email:……………………………………. Website: (nếu có).........................................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:...................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................

Quốc tịch:...................................................................................................................

Tóm tắt quá trình hoạt động của doanh nghiệp:........................................................

...................................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện:.............................................................................................

Tên viết tắt: (nếu có)...................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:....................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện:(ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)           

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động)...........

.....................................................................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

- Họ và tên:…………………………………………… Giới tính:......................................

- Quốc tịch:...................................................................................................................

- Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..........................................................................

- Do:…………………………………………. cấp ngày….. tháng…. năm.... tại..............

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Tài liệu gửi kèm bao gồm: Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

2.1. Trình tự thực hiện

a) Đối với cá nhân:

- Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

2.2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 16 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

2.3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh TT Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh TT Huế

2.6. Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

2.7. Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài - Mẫu số 8, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.8. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính

2.9. Kết quả: Giấy phép

2.10. Yêu cầu, điều kiện: Không

2.11. Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

 

Mẫu số 8

Địa điểm, ngày... tháng ...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …………………………

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)   

..................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có):.....................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ...........

..................................................................................................................................

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:.........................................................

Do …………………….. cấp ngày… tháng…. năm….. tại.........................................

Lĩnh vực hoạt động chính:.........................................................................................

Vốn điều lệ.................................................................................................................

Số tài khoản:……………………………………….. tại Ngân hàng:.............................

Điện thoại:…………………………………………… Fax:............................................

Email:………………………………………………. Website: (nếu có).........................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:..................................................................................................................

Chức vụ:....................................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập).............................

...................................................................................................................................

Tên viết tắt: (nếu có)..................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:...................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)          

Giấy phép thành lập số:..............................................................................................

Do ……………………………………… cấp ngày…. tháng…. năm…. tại....................

Số tài khoản ngoại tệ:……………………………………. tại Ngân hàng:.....................

Số tài khoản tiền Việt Nam:…………………………… tại Ngân hàng:........................

Điện thoại:…………………………………….. Fax:......................................................

Email:………………………………………….. Website: (nếu có).................................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)...........

....................................................................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:…………………………………………….. Giới tính:.....................................

Quốc tịch:....................................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ...........................................................................

Do ………………………………………… cấp ngày….. tháng…. năm…. tại................

Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:..................................................................................................

Lý do điều chỉnh:........................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục: cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

3.1. Trình tự thực hiện

a) Đối với cá nhân:

- Bước 1: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

3.2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 16 Lê Lợi, TP Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

3.3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. Trường hợp Giấy phép bị mất phải có giấy xác nhận của cơ quan công an nơi bị mất Giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5. Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh TT Huế

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh TT Huế

3.6. Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

3.7. Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài - Mẫu số 9, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.8. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính

3.9. Kết quả: Giấy phép

3.10. Yêu cầu, điều kiện: Không

3.11. Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

 

Mẫu số 9

Địa điểm, ngày…. tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …………………….

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):  

Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài viết tắt (nếu có):.........................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)............

...................................................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.............................................................

Do ………………………… cấp ngày….. tháng…… năm…. tại..................................

Lĩnh vực hoạt động chính:.........................................................................................

Vốn điều lệ..................................................................................................................

Số tài khoản:……………………………………. tại Ngân hàng:...................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:..................................................

Email:……………………………………………. Website: (nếu có)...............................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:....................................................................................................................

Chức vụ:......................................................................................................................

Quốc tịch:....................................................................................................................

Tên Văn phòng đại diện: (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)...............................

.....................................................................................................................................

Tên viết tắt: (nếu có)....................................................................................................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.....................................................................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)          

......................................................................................................................................

Giấy phép thành lập số:................................................................................................

Do ……………………………………. cấp ngày…. tháng…. năm…. tại.........................

Số tài khoản ngoại tệ:…………………………. tại Ngân hàng:......................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:………………………… tại Ngân hàng:...............................

Điện thoại:…………………………………………. Fax:...................................................

Email:………………………………………………. Website: (nếu có)..............................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)...........

.....................................................................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:…………………………………………………… Giới tính:..............................

Quốc tịch:......................................................................................................................

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:.......................................................................

Do ………………………………………. cấp ngày…. tháng…. năm…. tại.....................

Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:...............................

.....................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Tài liệu gửi kèm bao gồm: Các giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 23 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 714/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 714/QĐ-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226731