• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 715/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đ án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai tại Tờ trình s 1929/TTr-STNMT ngày 13 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thực hiện một snhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh với các nội dung sau:

1. Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

3. Thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

4. Thm định, phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (sau đây viết tắt là Phương án) và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (sau đây viết tắt là Phương án bổ sung) đối với các dự án khai thác khoáng sản là đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường; xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Phương án và Phương án bổ sung đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án, Phương án bổ sung.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Tổ chức xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án bổ sung theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

2. Tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo quy định tại Điều 13, Điều 17 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức thm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản và các quy định có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức thẩm định, phê duyệt Phương án và Phương án bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản là đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Bảo vệ môi trường; xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Phương án và Phương án bổ sung đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án, Phương án bổ sung theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và các quy định có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

6. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

7. Tổng hợp số liệu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm.

8. Thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2016 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Đ/c Chủ tịch, các PCT. UBND tnh;
-
Đ/c Chánh VP, các PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu VT
, TTTH, NC, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 715/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 29/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 715/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329230