• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 718/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 718/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng văn bản theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp được Ngân sách nhà nước cấp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật dự kiến phân bổ kinh phí cho hoạt động lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định (đồng thời gửi bản điện tử) về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

BẢN PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 716/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Đã thẩm định

2.

Đề nghị xây dựng Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

3.

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

4.

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

5.

Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

6.

Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

7.

Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

II. LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Viện KHPL, VPB

 

2.

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Viện KHPL, TCTHADS

 

3.

Luật Thư viện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGBPL, Viện KHPL, VPB

 

4.

Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB, Vụ TCCB, Vụ TĐKT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

5.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

6.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

7.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

8.

Luật Biên phòng Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

9.

Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

10.

Luật Thanh niên (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Vụ TCCB

 

11.

Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

12.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; Luật Đê điều

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

13.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL, Cục BTTP, Cục KHTC

 

14.

Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL,Cục ĐKQGGDBĐ

Đã thẩm định

15.

Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL,Cục ĐKQGGDBĐ

Đã thẩm định

16.

Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL,Cục ĐKQGGDBĐ

Đã thẩm định

17.

Luật Kiến trúc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

18.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

19.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, TCTHADS, Cục BTTP, Cục ĐKQGGDBĐ, Thanh tra Bộ, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

20.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

21.

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB , Cục KHTC

 

22.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

23.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

24.

Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

25.

Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

26.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

2.

Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, TCTHADS, Cục HTQTCT, Thanh tra Bộ, Cục BTTP, Vụ TCCB

 

3.

Nghị định quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Cục CNTT, VPB, Cục HTQTCT

 

4.

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức điện tử

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ CVĐCXDPL

Cục CNTT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

5.

Nghị định quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

7.

Nghị định quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục KHTC

 

8.

Nghị định quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng là cán bộ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

9.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

10.

Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

11.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí, việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

12.

Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

13.

Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

14.

Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, VPB

 

15.

Nghị định quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với chức danh lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

16.

Nghị định quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức, thăng chức viên chức

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

17.

Nghị định quy định về áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác có hành vi vi phạm trong quá trình làm việc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

18.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

19.

Nghị định thay thế Nghị định số 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, VPB

 

20.

Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

21.

Nghị định quy định về xác thực và định danh điện tử

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLHSHC

Cục CNTT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

22.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

23.

Nghị định thay thế Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

24.

Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB,

 

25.

Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Vụ TCCB

 

26.

Nghị định quy định biệt phái sỹ quan Công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Vụ TCCB

 

27.

Nghị định của chính phủ quy định thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

28.

Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

29.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát biển Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Vụ TCCB

 

30.

Nghị định của Chính phủ quy định việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục KTVB

 

31.

Nghị định của Chính phủ về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

32.

Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

33.

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, TCTHADS, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Vụ TCCB

 

34.

Nghị định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí, sử dụng và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban Dân tộc

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Cục KTVB

 

35.

Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

36.

Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên khoa đặc thù ngành y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

37.

Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Đài Truyền hình Việt Nam

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

38.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

39.

Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

40.

Nghị định của Chính phủ quy định về chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

41.

Nghị định của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

42.

Nghị định của Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Đã thẩm định

43.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

44.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT , Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục ĐKQGGDBĐ

 

45.

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

 

46.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL, Cục KHTC

 

47.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định về quỹ bảo trì đường bộ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

48.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Cục CNTT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

49.

Nghị định thay thế Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 về hoạt động thông tin tín dụng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

50.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

51.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, VPB

 

52.

Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC Vụ PLQT, Cục KTVB

 

53.

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục KHTC

 

54.

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục KHTC

 

55.

Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

56.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, VPB

 

57.

Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

58.

Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

59.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

60.

Nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban Dân tộc

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục TGPL, Cục KHTC

 

61.

Nghị định của Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Đài Tiếng nói Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Đài Tiếng nói Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

62.

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Đài Truyền hình Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

63.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

64.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch cho khu dân cư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

65.

Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

66.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

67.

Nghị định quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

68.

Nghị định thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của chính phủ quy định về khung giá đất

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

69.

Nghị định của Chính phủ quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

70.

Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

71.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

72.

Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

73.

Nghị định của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

74.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

75.

Nghị định của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

76.

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

77.

Nghị định hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của tuyến sông có đê

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

78.

Nghị định thay thế nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

79.

Nghị định quy định về quản lý phân bón

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

80.

Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

81.

Nghị định quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

82.

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

83.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

84.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

85.

Nghị định sửa đổi nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 

86.

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

87.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục QLXLVPHC &TDTHPL, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

88.

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định số 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

89.

Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL , Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP, TCTHADS, Cục HTQTCT

Đã thẩm định

90.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

91.

Nghị định thay thế nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

92.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 169/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB,

 

93.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Thanh tra Bộ, Cục HTQTCT

 

94.

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Thanh tra Bộ

 

95.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Thanh tra Bộ

 

96.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Thanh tra Bộ

 

97.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Thanh tra Bộ, Cục KHTC

 

98.

Nghị định thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

99.

Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

100.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

101.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

102.

Nghị định của Chính phủ quy định xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

103.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

104.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

105.

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

Đã thẩm định

106.

Nghị định của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài và nghi lễ đối ngoại đối với Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ HTQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, VPB

 

107.

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ HTQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 04/2014/QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Thanh tra Bộ

 

3.

Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, VPB

 

4.

Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, VPB

 

5.

Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, VPB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

6.

Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, VPB

 

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật của lực lượng công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, VPB

 

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Vụ TCCB

 

9.

Quyết định thay thế Quyết định số 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật trong ngành Công Thương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

10.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm mới (EPS) (thay thế Quyết định 1465/2007/QĐ-TTg ngày 31/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

11.

Quyết định thay thế quyết định số 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

 

12.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

13.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Cục Bưu điện Trung ương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương biên giới phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

15.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB,Cục BTTP, Cục CNTT

 

16.

Quyết định ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

17.

Quyết định thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

18.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

19.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

20.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án sinh khối tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

21.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế xây dựng, quản lý thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

22.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

23.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư và huy động nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng và phát triển công nghiệp tên lửa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

24.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

25.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

26.

Quyết định thay thế Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại ngân hàng chính sách xã hội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

27.

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

28.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

29.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

30.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam ký ngày 21/3/2016

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ PLDSKT

 

31.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế mua bán ngoại tệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

32.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2017/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ PLDSKT

 

33.

Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTG ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

34.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/216 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

IV. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC , Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP, Cục ĐKQGGDBĐ

 

2.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, TCTHADS

 

3.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

4.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

5.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

6.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

7.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ, Cục BTTP

 

8.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

9.

Nghị định thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ, TCTHADS, Vụ TCCB

 

10.

Nghị định quy định chi tiết các biện pháp thi hành Luật Tố cáo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ, TCTHADS, Vụ TCCB

 

11.

Nghị định thay thế Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, TCTHADS

 

12.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, VPB

 

13.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

14.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

15.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

16.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

17.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

18.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

19.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

20.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

21.

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện hạt nhân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

22.

Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

23.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

24.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

25.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

26.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, TCTHADS

 

27.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

28.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

29.

Nghị định hướng dẫn thực thi điều ước quốc tế về đấu thầu

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

30.

Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

 


Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 718/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 29/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 718/QĐ-BTP

360

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410653