• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 719/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 139/TTr- SKHĐT ngày 07 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La với những nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao khả năng quản lý của các cơ quan nhà nước trong các hoạt động đấu thầu trên hệ thống mạng quốc gia, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu; giúp phòng chống tham nhũng hiệu quả. Nâng cao niềm tin các tổ chức, cá nhân vào hoạt động đấu thầu nói riêng và hoạt động quản lý nhà nước nói chung.

2. Yêu cầu

- Nghiêm túc thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng quyết định đã được phê duyệt.

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kịp thời phổ biến các quy định của pháp luật về nội dung cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có chức năng tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình áp dụng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

- Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình và theo quy định ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các chủ đầu tư áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên.

3. Sở Thông tin truyền thông

- Kiểm tra, rà soát khả năng về công nghệ thông tin cho các cán bộ của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kịp thời.

- Kiểm tra hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt đấu thầu qua mạng, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong tỉnh phải đảm bảo đường truyền ổn định, thông suốt để thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

4. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

5. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các Ban Quản lý dự án, Các chủ đầu tư

- Kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư/bên mời thầu trực thuộc khẩn trương triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Quyết định này.

- Tập trung chỉ đạo điều hành, quyết liệt, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các giải pháp để triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình quy định; chịu trách nhiệm về tỷ lệ áp dụng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

- Đào tạo, cử đi đào tạo các cán bộ làm công tác đấu thầu đảm bảo đủ điều kiện, năng lực để thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định (bao gồm cả việc đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ hành nghề theo quy định).

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng ngay từ bước phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Các Chủ đầu tư: Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng tỷ lệ lộ trình theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Thông tin truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Các chủ đầu tư, Bên mời thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 5 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Minh

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-UBND 08 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La)

I. Năm 2020

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu (bao gồm gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3. Ngoài quy định tại mục 1 và 2 phần này: Khuyến khích tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu gói thầu nêu trên, bao gồm cả gói thầu mua sắm tập trung.

4. Đối với các gói thầu hỗn hợp thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ tại mục 2 phần này. Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng lựa chọn theo lĩnh vực chiếm tỷ trọng giá trị gói thầu cao hơn.

Ví dụ: Gói thầu Cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC) mà giá trị phần xây lắp cao hơn giá trị phần hàng hóa thì vận dụng lựa chọn theo lĩnh vực xây lắp.

5. Ngoài các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng nên trên: Các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù, thì Chủ đầu tư/Bên mời thầu khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải có văn bản thuyết minh và chứng minh rõ việc không lựa chọn hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với gói thầu có tính chất đặc thù còn phải chứng minh rõ sự phù hợp với pháp luật chuyên ngành.

II. Năm 2021

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu (bao gồm gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3. Ngoài quy định tại mục 1 và 2 phần này: Khuyến khích tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu nêu trên, bao gồm cả gói thầu mua sắm tập trung.

4. Đối với các gói thầu hỗn hợp thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ tại mục 2 phần này. Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lĩnh vực chiếm tỷ trọng giá trị gói thầu cao hơn.

III. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu;

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

4. Đối với các gói thầu hỗn hợp thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ tại mục 2 phần này. Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lĩnh vực chiếm tỷ trọng giá trị gói thầu cao hơn.

Trên đây là lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, các Chủ đầu tư và Bên mời thầu nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 719/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lê Hồng Minh
Ngày ban hành: 08/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 719/QĐ-UBND

62

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448991