• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 72/2014/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 72/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2152/STC– TCDN ngày 30 tháng 7 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1869/TTr-SNV ngày 27.tháng 8 năm 2014 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1361/BC-STP ngày 25 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; gồm 3 Chương, 11 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2173/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy chế người đại diện vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại các doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; người đại diện vốn Nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về chế độ hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; mối quan hệ giữa chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu (dưới vai trò là cổ đông, thành viên góp vốn) tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên;

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; các tổ chức, các cá nhân có liên quan đến hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại:

a) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Chương II

TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 2. Người đại diện theo ủy quyền có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

2. Có đủ năng lực hành vi dân sự.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ.

4. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp.

5. Có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng, kinh nghiệm thực tế từ 3 (ba) năm trở lên về quản lý tài chính doanh nghiệp, về kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí được ủy quyền làm người đại diện. Trường hợp doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì người đại diện phải có đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

6. Không là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý, điều hành doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước và của người có thẩm quyền quyết định việc ủy quyền làm người đại diện.

7. Người đại diện tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; Giám đốc doanh nghiệp phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng với chức danh đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của doanh nghiệp; các tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của Luật cán bộ công chức đối với người được cử làm đại diện tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước.

8. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Số lượng người đại diện và nội dung văn bản ủy quyền đối với người đại diện

1. Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước quyết định về số lượng, thành phần, cơ cấu người đại diện tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng doanh nghiệp có phần vốn Nhà nước theo các căn cứ sau:

a) Quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp;

b) Tỷ lệ phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;

c) Ngành nghề kinh doanh và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

d) Chiến lược và mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo định hướng của nhà nước;

đ) Các quy định khác của pháp luật.

Trường hợp chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền cho từ 2 (hai) người đại diện trở lên thì chủ sở hữu phần vốn Nhà nước xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu ủy quyền cho mỗi người đại diện và giao cho một người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung (gọi tắt là người đại diện phụ trách chung).

2. Việc ủy quyền của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước cho người đại diện phải thực hiện bằng văn bản. Văn bản ủy quyền bao gồm các nội dung sau:

a) Nhiệm vụ giao cho người đại diện;

b) Đánh giá hoạt động của người đại diện;

c) Miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người đại diện;

d) Quyết định mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao trả cho người đại diện theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao;

đ) Quy định về việc bồi thường vật chất trong trường hợp người đại diện có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu và tổ chức, cá nhân có liên quan;

e) Những nội dung khác (nếu có).

Điều 4. Chế độ hoạt động của người đại diện

1. Người đại diện làm việc theo chế độ:

a) Chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp (Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Ban Giám đốc);

b) Kiêm nhiệm trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn ủy quyền cho người đại diện:

a) Thời hạn ủy quyền cho Người đại diện do chủ sở hữu phần vốn nhà nước quyết định theo nhiệm kỳ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

b) Trường hợp có sự thay đổi người đại diện trong nhiệm kỳ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị thì thời hạn ủy quyền Người đại diện là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị đó.

3. Người đại diện đã được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước ủy quyền thì không được giao, ủy quyền lại cho người khác đại diện thay mình biểu quyết, quyết định các nội dung đã được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước ủy quyền, cho ý kiến.

Điều 5. Nhiệm vụ của người đại diện

1. Thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn do chủ sở hữu giao:

a) Người đại diện tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước bằng văn bản để tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có) đối với những nội dung quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

b) Người đại diện tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ được tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có) đối với những nội dung quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; đối với những nội dung không quy định tại khoản 4 Điều 29 nói trên nhưng làm thay đổi lợi ích của Nhà nước như: làm giảm phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc làm giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các lợi ích khác của Nhà nước tại doanh nghiệp (nếu có) thì người đại diện phải xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước (bằng văn bản) trước khi có ý kiến biểu quyết, quyết định.

2. Trách nhiệm báo cáo của người đại diện:

a) Các hình thức báo cáo:

- Báo cáo định kỳ (hàng quý, năm): trên cơ sở báo cáo tài chính và báo cáo khác của doanh nghiệp, định kỳ (quý, năm), người đại diện theo quy định điểm a khoản 1 Điều 6 Quy chế này có trách nhiệm tổng hợp và phân tích đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp (theo Mẫu số 01 đính kèm Quy chế này);

Người đại diện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Quy chế này có trách nhiệm tổng hợp và phân tích đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp định kỳ 6 tháng, năm (theo Mẫu số 02 đính kèm Quy chế này). Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước có thể căn cứ tỷ lệ vốn góp của nhà nước trên vốn điều lệ của doanh nghiệp để quy định cụ thể các chỉ tiêu người đại diện phải báo cáo.

Thời hạn người đại diện gửi báo cáo cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Báo cáo theo yêu cầu đột xuất: căn cứ mục đích quản lý của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, trên cơ sở quy định hoặc thông báo bằng văn bản của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; người đại diện cung cấp các thông tin có liên quan tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, về việc đầu tư, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Khi được yêu cầu, người đại diện có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung như yêu cầu của chủ sở hữu phần vốn nhà nước và cơ quan quản lý Nhà nước.

- Báo cáo bất thường: người đại diện có trách nhiệm, nghĩa vụ báo cáo đầy đủ, kịp thời cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước những thông tin bất thường có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc ảnh hưởng tới lợi ích của doanh nghiệp, của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày người đại diện có được các thông tin bất thường của doanh nghiệp như: tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng bị phong tỏa; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động; có quyết định khởi tố đối với Ban quản lý điều hành doanh nghiệp, Kế toán trưởng của doanh nghiệp; có bản án, quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; có kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan Thuế, cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Nhà nước và các tranh chấp về tài sản, vốn, đất đai, lao động, các nội dung bất thường khác (nếu có);

b) Phương thức báo cáo

- Người đại diện báo cáo chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước về nội dung đã báo cáo.

- Các văn bản xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước của người đại diện (theo Mẫu số 03 đính kèm Quy chế này) phải gửi đến cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước với thời hạn ít nhất trước 05 ngày làm việc (theo dấu công văn đến) để chủ sở hữu phần vốn Nhà nước có ý kiến (trừ trường hợp đã ghi rõ thời hạn).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp [Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp khác (nếu có)], người đại diện phải gửi biên bản cuộc họp và các tài liệu liên quan khác đến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước (Mẫu số 04 đính kèm Quy chế này).

Trường hợp không thể đảm bảo thời gian đã nêu vì lý do bất khả kháng thì người đại diện phải thông báo cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin (điện thoại, fax, email) để chủ sở hữu phần vốn Nhà nước có ý kiến.

- Đối với các thông tin, tài liệu mật, việc cung cấp thông tin giữa người đại diện với chủ sở hữu phần vốn Nhà nước hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyền hạn của người đại diện

1. Được chủ sở hữu phần vốn nhà nước xem xét chỉ định tham gia Hội đồng thành viên hoặc đề cử để tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước ủy quyền tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp theo số cổ phần (mức vốn) được ủy quyền đại diện. Đối với các nội dung phải xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước thì sau khi có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước người đại diện phải tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định theo đúng ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước. Trường hợp có nội dung phát sinh thêm chưa xin được ý kiến chỉ đạo thì đề nghị cuộc họp cho biểu quyết, quyết định sau.

3. Được hưởng tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), thù lao, các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

4. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin do chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tổ chức.

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp theo ủy quyền.

Điều 7. Nghĩa vụ của người đại diện

1. Người đại diện tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của doanh nghiệp do mình làm người đại diện; các quy định của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, các quyền, trách nhiệm của mình.

2. Thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh; giám sát tình hình tài chính; gửi các báo cáo định kỳ (quý, năm), báo cáo bất thường và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo kịp thời, đề xuất những giải pháp đối với chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về tình hình doanh nghiệp hoạt động thua lỗ; không đảm bảo khả năng thanh toán; đầu tư không đúng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Mối quan hệ giữa người đại diện và chủ sở hữu phần vốn Nhà nước

1. Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước có trách nhiệm:

a) Chỉ định hoặc cử người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp;

b) Miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người đại diện; quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm (nếu có) và các lợi ích khác của người đại diện; đánh giá đối với người đại diện;

c) Yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

d) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người đại diện để ngăn chặn, xử lý và chấn chỉnh kịp thời;

đ) Giao nhiệm vụ và chỉ đạo người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà nước tại doanh nghiệp. Yêu cầu người đại diện báo cáo (quý, năm) việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện;

e) Có trách nhiệm ban hành Quy chế đánh giá người đại diện theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đó quyết định việc trả lương, thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác (nếu có) cho người đại diện; quy định bằng văn bản về sự phân công, phối hợp giữa những người đại diện (trường hợp có từ hai người đại diện trở lên) tại doanh nghiệp và giữa người đại diện với chủ sở hữu phần vốn Nhà nước;

g) Có ý kiến chỉ đạo kịp thời bằng văn bản khi người đại diện xin ý kiến trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận theo dấu công văn đến hoặc nhận thông báo qua các phương tiện thông tin: điện thoại, fax, email) hoặc thời hạn khác theo yêu cầu để người đại diện biết và thực hiện. Trường hợp tài liệu không đủ, không có cơ sở để tham gia ý kiến thì trong vòng 3 (ba) ngày làm việc (kể từ khi nhận được tài liệu, nhận được thông báo qua các phương tiện thông tin), chủ sở hữu phần vốn Nhà nước phải có văn bản để người đại diện biết và bổ sung hoàn chỉnh tài liệu, thông tin;

h) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Người đại diện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ tại Điều 5 Quy chế này và các nội dung sau đây:

a) Tháng 01 hàng năm, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm báo cáo chủ sở hữu phần vốn Nhà nước;

Trong đó, đối với người đại diện tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải đề xuất kế hoạch, phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp do mình làm người đại diện để chủ sở hữu phần vốn Nhà nước phê duyệt nhằm hướng doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu, chiến lược của Nhà nước;

b) Xây dựng Quy chế hoạt động của người đại diện trình chủ sở hữu phần vốn Nhà nước phê duyệt;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý và 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm, người đại diện phải gửi cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước báo cáo đánh giá tình hình và nội dung hoạt động của người đại diện.

Điều 9. Mối quan hệ giữa người đại diện và doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước

1. Doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, về việc đầu tư, tình hình tài chính, những nội dung khác (nếu có) cho Người đại diện khi được yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của doanh nghiệp.

2. Người đại diện khi gửi báo cáo cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước thì đồng thời gửi báo cáo đó cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có ý kiến khác với nội dung báo cáo, đánh giá nhận xét của người đại diện thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người đại diện, doanh nghiệp phải có văn bản gửi đến chủ sở hữu phần vốn nhà nước để được xem xét.

3. Người đại diện tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trước khi gửi báo cáo cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước lấy ý kiến của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có ý kiến khác với nội dung báo cáo, đánh giá nhận xét của người đại diện thì doanh nghiệp trực tiếp bàn bạc, giải thích các nội dung khác đó với người đại diện để có sự đồng thuận trong báo cáo đánh giá, nhận xét. Sau khi bàn bạc nếu còn ý kiến khác nhau thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 10. Mối quan hệ giữa các người đại diện

1. Người đại diện chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công việc được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao, đồng thời cùng với các người đại diện khác chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chung của các người đại diện (trường hợp doanh nghiệp có từ 2 người đại diện trở lên).

2. Người đại diện được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao là người đại diện phụ trách chung chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến tham gia, các số liệu của các người đại diện vào các báo cáo, chương trình kế hoạch công tác để gửi cho chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, bao gồm cả chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chung của các người đại diện (trong trường hợp doanh nghiệp có từ 02 người đại diện trở lên).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào quy định của Quy chế này, quy định khác của pháp luật có liên quan; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các nội dung có liên quan đến người đại diện như: khen thưởng, kỷ luật, quyền lợi, việc tiếp tục ủy quyền hay chấm dứt ủy quyền, thay thế người đại diện, các nội dung khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để được nghiên cứu bổ sung, sửa đổi./.

 

Mẫu số 01

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUÝ - NĂM

A. Một số thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Giấy đăng ký kinh doanh:                   Ngày cấp:                     Nơi cấp:

4. Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt:

5. Số điện thoại:                                    Fax:

6. Vốn điều lệ:               triệu đồng

Trong đó: vốn góp của Nhà nước:                        triệu đồng

7. Vốn chủ sở hữu hiện có đến cuối quý:             triệu đồng

B. Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Mã số

Số đầu năm

Số cuối kỳ

I. Tài sản ngắn hạn

100-BCĐKT

 

 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

110-BCĐKT

 

 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120-BCĐKT

 

 

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

130-BCĐKT

 

 

Trong đó: nợ phải thu khó đòi

 

 

 

4. Hàng tồn kho

140-BCĐKT

 

 

5. Tài sản ngắn hạn khác

150-BCĐKT

 

 

II. Tài sản dài hạn

200-BCĐKT

 

 

1. Tài sản cố định

220-BCĐKT

 

 

- Tài sản cố định hữu hình

221-BCĐKT

 

 

- Tài sản cố định vô hình

227-BCĐKT

 

 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230-BCĐKT

 

 

2. Bất động sản đầu tư

240-BCĐKT

 

 

3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250-BCĐKT

 

 

Trong đó: - Đầu tư vào công ty con

251-BCĐKT

 

 

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

259-BCĐKT

 

 

III. Nợ phải trả

300-BCĐKT

 

 

1. Nợ ngắn hạn

310-BCĐKT

 

 

Trong đó: Nợ quá hạn

 

 

 

2. Nợ dài hạn

330-BCĐKT

 

 

IV. Nguồn vốn chủ sở hữu

400-BCĐKT

 

 

1. Vốn của chủ sở hữu

410-BCĐKT

 

 

Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu

411-BCĐKT

 

 

2. Nguồn kinh phí và quỹ khác

 

 

 

V. Kết quả kinh doanh

 

 

 

1. Tổng doanh thu

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

10-BCKQKD

 

 

- Doanh thu hoạt động tài chính

21-BCKQKD

 

 

- Thu nhập khác

31-BCKQKD

 

 

2. Tổng chi phí

 

 

 

3. Tổng lợi nhuận trước thuế

50-BCKQKD

 

 

4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60-BCKQKD

 

 

II. Chỉ tiêu khác

 

 

 

1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách

Trong đó: các loại thuế

 

 

 

2. Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu (%)

 

 

 

3. Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (%)

 

 

 

4. Tổng quỹ lương

 

 

 

5. Số lao động bình quân

 

 

 

6. Tiền lương bình quân người/năm

 

 

 

(Gửi kèm báo cáo tài chính quý năm và các tài liệu liên quan khác).

C. Phân tích đánh giá và kiến nghị các nội dung sau:

1. Tình hình và kết quả kinh doanh: tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, … những yếu tố thuận lợi và khó khăn.

2. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư (kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư, …); tình hình đầu tư tài chính dài hạn…

3. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

4. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của Nhà nước.

5. Tình hình thực hiện các khoản thu như: thu từ bán cổ phần khi cổ phần hoá, thu từ bán tiếp cổ phần Nhà nước, thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia, …

6. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

7. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, tình hình thực hiện nhiệm vụ được chủ sở hữu phần vốn Nhà nước giao…

8. Các nội dung khác…

Kiến nghị:

 

D. Lưu ý về tình hình tài chính của doanh nghiệp (nếu có):

 

 

Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

6 THÁNG, NĂM 20...

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Giấy đăng ký kinh doanh:                   Ngày cấp:                     Nơi cấp:

4. Ngành nghề kinh doanh chính được phê duyệt:

5. Số Điện thoại:                        Fax:

6. Vốn điều lệ:               triệu đồng

Trong đó: vốn góp của Nhà nước:                        triệu đồng

7. Vốn chủ sở hữu hiện có đến cuối quý II/năm: triệu đồng

1. Tóm tắt hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng, năm

a) Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh (tổng doanh thu và thu nhập, lãi (lỗ), số đã nộp ngân sách).

b) Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

c) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư: đầu tư tài sản cố định, đầu tư tài chính (ngắn hạn, dài hạn).

d) Tình hình nợ phải thu trong đó nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi.

đ) Tình hình và khả năng thanh toán nợ (tổng số nợ vay, số phải trả nợ trong quý, cân đối nguồn trả nợ, thừa (thiếu) nguồn trả nợ).

e) Việc thực hiện các công việc được chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao, việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp, biểu quyết.

g) Những nội dung khác (nếu có).

h) Những khó khăn vướng mắc.

………

2. Lưu ý về tình hình tài chính của doanh nghiệp (nếu có):

3. Đánh giá và kiến nghị:

 

Các tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính quý;

- Các tài liệu khác có liên quan

 

Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên người đại diện được ủy quyền:

Tên doanh nghiệp:

Chức danh người đại diện (nếu có):

Với tư cách là người được (Bộ, UBND ...........) ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước tại …….., tôi (chúng tôi) sẽ tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của ngày tháng năm

Tôi (chúng tôi) xin báo cáo vấn đề sau:

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của doanh nghiệp (trong quý…..., năm):........

2. Những nội dung cần xin ý kiến:

Căn cứ theo quy định điều Quy chế hoạt động người đại diện:.......

Đề nghị Bộ, UBND ..............cho ý kiến để tôi (chúng tôi) tham gia ý kiến, quyết định, biểu quyết đối với các vấn đề sau:

STT

Nội dung vấn đề

Ý kiến của người đại diện

Lý do

1

 

 

 

2

 

 

 

* Nếu giữa các người đại diện có ý kiến khác phải ghi đầy đủ ý kiến của từng người (trường hợp có từ 02 người đại diện trở lên).

 

Tài liệu đính kèm

- Chương trình cuộc họp;

- Các tài liệu liên quan nếu có

 

Ngày tháng năm

Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04

BÁO CÁO KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN

(HOẶC KẾT QUẢ HỌP, BIỂU QUYẾT)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Họ và tên người đại diện được ủy quyền:

Tên doanh nghiệp:

Chức danh người đại diện (nếu có):

Ngày tháng năm

Người đại diện đã xin ý kiến và chủ sở hữu phần vốn Nhà nước đã có ý kiến tại văn bản

Ngày cuộc họp về việc đã diễn ra, tóm tắt kết quả cuộc họp và báo cáo cụ thể:

STT

Nội dung vấn đề

Ý kiến chỉ đạo của chủ sở hữu

Ý kiến của người đại diện đã tham gia, biểu quyết, quyết định

Ý kiến cuối cùng tại cuộc họp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản cuộc họp.

- Các tài liệu liên quan (nếu có)

 

Ngày tháng năm

Người đại diện

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Đỗ Hữu Nghị
Ngày ban hành: 24/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 72/2014/QĐ-UBND

334

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259510