• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 72/QĐ-UBND-TL năm 2014 đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 72/QĐ-UBND-TL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng;

Căn cứ văn bản số 256/KCB-PHCN&GĐ ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 756/TCCB-SYT ngày 16 tháng 5 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Y tế (thành lập tại Quyết định số 164/QĐ-UBND-TL ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) thành Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế Đồng Tháp.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp là bệnh viện chuyên khoa, đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp theo Thông tư số 46/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QL Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban đảng tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.Thuy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/QĐ-UBND-TL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 72/QĐ-UBND-TL

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238124