• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 720/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất;

Căn cứ Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sửa đi, bổ sung một s quy định của định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012;

Căn cứ Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 267/TTr-STNMT ngày 06/6/2016 và Văn bản thẩm định số 1057/STC-QLNS ngày 11/5/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, do Sở Tài nguyên và Môi trường trình (có Đề cương nhiệm vụ và dự toán kèm theo), vi các nội dung chính như sau:

1. Khối lượng các hạng mục công việc và tng dự toán kinh phí:

1.1. Khối lượng các hạng mục công việc:

- Công tác chuẩn bị: 102 xã; 9 huyện và 01 thành phố

- Diện tích đất cần điều tra, đánh giá thoái hóa đất là: 509.805,0 ha.

Trong đó:

+ Diện tích đất nông nghiệp: 470.408,0 ha

+ Diện tích đất chưa sử dụng: 39.397,0 ha

- Tổng số điểm cần điều tra thoái hóa đất: 1.062 điểm.

- Tổng số mẫu đất lấy phân tích 386 mẫu đất.

1.2. Dự toán kinh phí:

Tổng dự toán kinh phí là 4.262.676.000 đồng, trong đó:

- Chi phí trực tiếp:

3.186.129.000 đng

- Chi phí quản lý chung:

524.016.000 đng

- Chi phí khác:

172.873.000 đng

- Thuế giá trị gia tăng (10%):

379.658.000 đng

Tng dự toán kinh phí:

4.262.676.000 đng

2. Nguồn vốn thực hiện:

- Bố trí từ nguồn thu 10% tiền sử dụng đất năm 2015 chuyển nguồn sang năm 2016 là 2.000 triệu đồng;

- Phần còn lại 2.262,676 triệu đồng bố trí từ nguồn 10% tiền sử dụng đất và chi sự nghiệp địa chính của ngân sách tỉnh năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tchức triển khai thực hiện theo đúng Đề cương nhiệm vụ và dự toán đã được phê duyệt, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành.

2. Về hình thức lựa chọn đơn vị thi công: Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề xuất cụ thể gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2017).

4. Căn cứ khả năng nguồn vốn ngân sách hàng năm của tỉnh, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh, xem xét bố trí kinh phí thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT-NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 720/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 720/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328973