• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 699/QĐ-UBND về tạm dừng hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 721/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 699/QĐ-UBND NGÀY 06/4/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 5032 - CV/TU ngày 04/4/2020 của Thường trực tỉnh ủy Sơn La về việc tập trung quyết liệt và tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid -19;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 142/TTr-SKHĐT ngày 08/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

a) Bổ sung mục 8, Phần I. Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được, phép hoạt động bình thường:

8. Các nhà máy, cơ sở sản xuất; Các công trình giao thông, xây dựng.

b) Bỏ mục 2, Phần II: Các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình phải tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4/2020:

2. Tạm dừng thi công đối với các công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) đến hết ngày 15/4/2020, trừ những trường hợp là các công trình quốc phòng, an ninh; khắc phục hậu quả thiên tai; sắp xếp dân cư, giao thông, thủy lợi, công trình cấp bách, công trình phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 hoặc trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép bằng văn bản.

c) Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện trong thời gian tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Covid -19.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (báo cáo)
- BCĐ Quốc gia PCDB COVID-19; (báo cáo)
- Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Thường trực tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX. 06 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 721/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 09/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 721/QĐ-UBND

62

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448992