• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2016 mức chi tạm thời hỗ trợ thù lao cho lực lượng và cán bộ tham gia thực hiện phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 723/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI MỨC CHI HỖ TRỢ THÙ LAO CHO LỰC LƯỢNG VÀ CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chng dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chng dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Công văn số 8221/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 07/10/2015 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thủy sản;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tại văn bản liên ngành số 50/LN-STC-NNPTNT ngày 04/4/2016 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản và Cơ chế, chính sách hỗ trợ thù lao cho cán bộ tham gia phòng, chống dịch bệnh thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời mức chi hỗ trợ thù lao cho lực lượng và cán bộ tham gia thực hiện phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với những nội dung sau:

1. Đối tượng và thời gian hỗ trợ:

1.1. Đối tượng áp dụng: Lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản của các địa phương; cán bộ công chức, viên chức ngành Thú y và các cơ quan đơn vị có liên quan được phân công tham gia công tác phòng, chng dịch, bệnh thủy sản do cấp có thẩm quyền quyết định phân công, điều động theo phân cấp quản lý hiện hành.

1.2. Thời gian hỗ trợ: Trong thời gian có dịch bệnh thủy sản theo quyết định công bố dịch của cấp có thẩm quyền.

2. Định mức hỗ trợ:

Htrợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch: Mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết đthực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh thủy sản.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ dự toán chi thường xuyên, kinh phí bổ sung phòng, chống dịch bệnh thủy sản được UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố giao hàng năm theo phân cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của đơn vị, địa phương theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chi hỗ trợ thù lao cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Thú y;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 723/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 723/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328974