• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 724/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 135/SNgV-HTQT ngày 30 tháng 01 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 525/SNV-TCBC ngày 09 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gồm 03 Chương và 06 Điều.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị, địa phương) liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016.

2. Việc phối hợp phải đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đồng bộ và chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Khi cần phối hợp công việc, trao đổi thông tin hoặc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về việc quản lý phóng viên nước ngoài thì gửi văn bản nêu rõ yêu cầu kèm theo các tài liệu cần thiết; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị phải trả lời bằng văn bản. Nếu quá thời gian trên mà không có ý kiến thì xem như nhất trí với nội dung đề nghị và phải cùng chịu trách nhiệm về những vấn đề đã được trao đổi.

2. Việc trao đổi thông tin có thể thực hiện bằng điện thoại (hoặc thư điện tử công vụ) của cơ quan, đơn vị hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong trường hợp cần xử lý gấp.

3. Khi cần cử cán bộ tham gia hướng dẫn, quản lý phóng viên nước ngoài, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trao đổi thống nhất để thực hiện.

4. Trường hợp có vấn đề quan trọng, phức tạp cần họp trao đổi thống nhất, Sở Ngoại vụ chủ trì, tổ chức cuộc họp với đại diện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Thẩm tra thông tin, xem xét nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài thường trú để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hay không tiếp nhận phóng viên nước ngoài thường trú đến hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý hoạt động và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vi phạm về hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Tổng hợp báo cáo và trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác quản lý phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp nhận phóng viên nước ngoài thường trú đến hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

b) Trao đổi, lấy ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong trường hợp nội dung hoạt động của phóng viên nước ngoài thường trú liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc có nội dung nhạy cảm liên quan đến tôn giáo, dân tộc, nhân quyền... trước khi tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Thông báo kịp thời danh sách, nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan: Hướng dẫn, quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với phóng viên nước ngoài vi phạm quy định về hoạt động thông tin, báo chí.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài theo quy định tại Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ.

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ thẩm định nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài thường trú đến hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh

a) Chủ trì quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm đối với phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động trong khu vực biên giới biển theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát hiện, xử lý theo quy định các trường hợp phóng viên nước ngoài vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới biển.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

a) Trao đổi, thống nhất với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung chuẩn bị làm việc, trả lời phỏng vấn với phóng viên nước ngoài.

b) Trường hợp phóng viên nước ngoài trực tiếp liên hệ và đề nghị làm việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định.

c) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh hướng dẫn, quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo đúng chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp phát hiện phóng viên nước ngoài hoạt động ngoài chương trình, có hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến công tác thông tin đối ngoại cần thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ để có biện pháp xử lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Quy chế.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và lồng ghép báo cáo tình hình quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh trong báo cáo đối ngoại hằng năm gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 724/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 724/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382545