• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình xúc tiến thương mại


 

Quyết định 728/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Tải về Quyết định 728/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên v việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 56/TTr-STC ngày 04/3/2019 về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2020 với những nội dung sau:     

1. Nội dung chương trình:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Chương trình

Diễn giải nội dung

Số tiền

1

Tham gia hội trợ, trin lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước

264.750.000

Tchức, tham gia hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng của tỉnh và doanh nghiệp Hưng Yên tại các tỉnh.

- Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước (06 lần tham gia).

225.750.000

- Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trong tỉnh tham gia một số hội chợ trong nước (06 lần tham gia).

39.000.000

2

Tuyên truyền hoạt động xúc tiến thương mại

90.000.000

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam tới người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác.

- Tuyên truyền hoạt động xúc tiến thương mại bằng hình thức phim tài liệu/phóng sự (01 phóng sự).

45.000.000

- Tuyên truyền hoạt động xúc tiến thương mại bằng hình thức tờ rơi/tờ gấp

15.000.000

- Tuyên truyền xúc tiến thương mại bằng hình thức viết bài, đăng bài trên báo giấy của địa phương và trung ương.

30.000.000

3

T chức tập huấn nâng cao kỹ năng kinh doanh

31.300.000

Đào tạo, tham gia tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát trin thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hp tác với các tchức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn ngắn hạn.

31.300.000

4

Tham dự hội trợ, triển lãm định hướng xuất khẩu

31.000.000

Tham dự khai mạc hội trợ, triển lãm định hướng xuất khẩu tại các tỉnh, thành phố trong nước

- Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước (02 lần tham gia).

31.000.000

5

Tham dự hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại

122.067.100

Tham dự hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại định hướng xuất khu trong nước

- Tham dự các hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu trong nước (03 chương trình.

122.067.100

6

T chức đoàn công tác tham dự chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài

60.882.900

Tổ chức đoàn công tác tham dự chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài

- Tổ chức 01 đoàn công tác.

60.882.900

Tng cộng (1+2+3+4+5+6)

600.000.000

2. Tổng kinh phí: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Nguồn kinh phí: Từ kinh phí hoạt động Xúc tiến thương mại đã giao cho Sở Công Thương tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên và thủ trưng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV: KT2BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thế Cử

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 728/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Bùi Thế Cử
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 728/QĐ-UBND

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441274