• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV


 

Quyết định 73/QĐ-BYT năm 2016 chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 73/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THAM CHIẾU QUỐC GIA VỀ XÉT NGHIỆM HIV BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BYT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV;

Căn cứ kết quả thẩm định phòng xét nghiệm đề nghị là phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử ngày 27/5/2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chđịnh Labo Sinh học Phân tử - Phòng xét nghiệm HIV, Khoa xét nghiệm Sinh học Lâm sàng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

Điều 2. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo Labo Sinh học Phân tử - Phòng xét nghiệm HIV, Khoa xét nghiệm Sinh học Lâm sàng quản lý Phòng xét nghiệm HIV, khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng duy trì đạt chất lượng phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử, thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Thông tư 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều 3. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tham chiếu về xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật sinh học phân tử các cơ sở trên địa bàn tại 20 tỉnh/thành phố khu vực miền Nam: Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và 04 tỉnh/thành phố khu vực Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, AIDS (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 11/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 73/QĐ-BYT

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330948