• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 730/QĐ-BCĐKPBMHH năm 2017 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Tải về Quyết định 730/QĐ-BCĐKPBMHH
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/QĐ-BCĐKPBMHH

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ươ
ng Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KGVX, TCCV, QHQT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, BCĐKPBMHH (2b).KN

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-BCĐKPBMHH ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực.

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn để của Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng ban, các Phó Trưng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể quy định của Quy chế này, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO, CÁC ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2, Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quyết định số 701/QĐ-TTg).

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo được ban hành tại Quyết định số 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp thực hiện.

4. Ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực hoặc các Phó Trưởng ban khác của Ban Chđạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi cần thiết.

5. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; bổ sung, thay thế Ủy viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Giúp Trưởng ban điều hành các công việc theo nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực quản lý liên ngành và quản lý chuyên ngành; thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất của Ban Chỉ đạo, thực hiện quyền và trách nhiệm của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền.

2. Thừa ủy quyền Trưởng ban chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên ngành, các vấn đề liên quan; đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện và quản lý dự án khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

3. Chỉ đạo lực lượng quân đội thực hiện công tác rà, phá, xử lý bom, mìn, vật nổ và công tác khoanh vùng, xử lý ô nhiễm chất độc hóa học sau chiến tranh trên phạm vi toàn quốc.

4. Chỉ đạo Cơ quan thường trực và Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để bảo đảm cho thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Chỉ đạo các công việc về đánh giá toàn diện hậu quả lâu dài của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với tài nguyên và môi trường Việt Nam; tổ chức xây dựng dự thảo, đề nghị thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về môi trường, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường liên quan đến chất độc hóa học; tổ chức quan trắc môi trường tại các vùng bị ô nhiễm chất độc hóa học; tổ chức phục hồi đa dạng sinh học, các hệ sinh thái ở các khu vực bị phun rải chất độc hóa học.

3. Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai các dự án, đề án thuộc chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham mưu cho Ban Chỉ đạo để ký hiệp định tài trợ cho hoạt động khắc phục hậu quả đối với tài nguyên và môi trường do bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Chỉ đạo các công việc liên quan đến giải quyết chính sách, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học; chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân; chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng xây dựng quy trình xác định nạn nhân và tổ chức tổng điều tra slượng nạn nhân.

3. Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai các dự án, đề án thuộc chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu cho Ban Chỉ đạo để ký hiệp định tài trợ cho hoạt động khắc phục hậu đối với con người do bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

1. Giúp Trưng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ về nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý liên ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; tổng hợp kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp thực hiện.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Ủy viên Thường trực, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu cho Trưởng ban thực hiện toàn bộ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2 của Quyết định số 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong việc thực hiện những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

- Tổ chức xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Tổ chức chỉ đạo các công việc về đánh giá toàn diện hậu quả lâu dài của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với tài nguyên và môi trường Việt Nam; tổ chức xây dựng dự thảo, đề nghị thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về môi trường, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường liên quan đến chất độc hóa học; tổ chức quan trắc môi trường tại các vùng bị ô nhiễm chất độc hóa học; tổ chức phục hồi đa dạng sinh học, các hệ sinh thái bị phun rải chất độc hóa học.

c) Tổ chức công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai các dự án, đề án thuộc chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham mưu cho Ban Chỉ đạo để ký hiệp định tài trợ cho hoạt động khắc phục hậu quả đối với tài nguyên và môi trường do bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Tổ chức chỉ đạo các công việc liên quan đến giải quyết chính sách, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học; chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân; chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng xây dựng quy trình xác định nạn nhân và tổ chức tổng điều tra số lượng nạn nhân.

c) Tổ chức công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai các dự án, đề án thuộc chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu cho Ban Chỉ đạo để ký hiệp định tài trợ cho hoạt động khắc phục hậu đối với con người do bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức công tác nghiên cứu khoa học nhằm khắc phục hậu quả lâu dài của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người, tổ chức nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường các khu vực bị phun rải chất độc hóa học; tổ chức thẩm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn quốc gia về môi trường liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch vận động quốc tế và đấu tranh ngoại giao trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Phối hợp với Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan đưa nội dung hợp tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam vào nội dung làm việc của Lãnh đạo Việt Nam với Lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế có quan tâm và tại các diễn đàn quốc tế, khu vực phù hợp, phối hợp tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nước và vận động hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

6. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Y tế

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức đánh giá hậu quả của chất độc hóa học đối với sức khỏe con người; tổ chức rà soát, ban hành danh mục bệnh/tật và tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh/tật có liên quan đến chất độc hóa học; xây dựng, triển khai kế hoạch khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc hóa học; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, thực hiện các giải pháp giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất chế độ bảo hiểm y tế phù hợp cho các nạn nhân.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

7. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Công an

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác đảm bảo an ninh đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, triển khai các hoạt động khắc phục hậu qubom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

8. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng và hướng dẫn lồng ghép nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư; phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ nguồn lực, điều phối ngân sách và các nguồn tài trợ cho các chương trình và dự án liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

9. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài chính

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ nguồn lực, điều phối kinh phí chung và các nguồn tài trợ cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

10. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề thông tin tuyên truyền về phòng, chống, khắc phục hậu quả, tai nạn bom, mìn, chất độc hóa học; tổ chức thông tin đối ngoại giúp cộng đồng quốc tế hiểu và có hành động khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng Ban Chỉ đạo phân công.

11. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý ngành trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu cơ sở pháp lý yêu cầu Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc hóa học có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

12. Ủy viên, Lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam

a) Giúp Trưởng ban giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam thuộc lĩnh vực phụ trách trong khc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho việc thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 10. Cơ quan Thường trực

1. Thực hiện vai trò là đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

2. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong việc tổ chức thực hiện những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

5. Tổ chức xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Chương III

CHẾ ĐỘ HỌP, BÁO CÁO, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Chế độ họp

1. Định kỳ vào quý I hằng năm, Ban Chỉ đạo họp toàn thể để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm trước, triển khai nhiệm vụ trong năm tiếp theo. Trường hp cần thiết, Ban Chỉ đạo có thể họp đột xuất, thành phần dự họp đột xuất do Trưởng ban quyết định. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các phiên họp. Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; tham gia ý kiến, thảo luận để quyết định các nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị nội dung báo cáo theo quy định. Tùy tính chất, nội dung của phiên họp, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể mời các đại biểu không thuộc Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp.

2. Trường hợp ủy viên trong Ban Chỉ đạo không thể tham dự phiên họp phải báo cáo Trưởng ban và ủy quyền cho người có trách nhiệm tham dự. y viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập từ 06 tháng trở lên hoặc có thay đi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và cử người thay thế bằng văn bản cho Trưởng ban.

3. Các ý kiến phát biểu và kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp được Cơ quan thường trực ghi đầy đủ vào biên bản. Cơ quan thường trực có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo đVăn phòng Chính phủ thông báo thực hiện.

4. Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo được thể hiện bằng văn bản Thông báo của Văn phòng Chính phủ.

Điều 12. Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo

1. Chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo bao gồm các định hướng, nhiệm vụ, các giải pháp lớn, quan trọng của Ban Chỉ đạo về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh trình Chính phủ.

2. Quý IV hằng năm, Cơ quan thường trực chuẩn bị dự thảo chương trình công tác năm sau của Ban Chỉ đạo, xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt.

Điều 13. Chế độ báo cáo, kiểm tra

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng quý, sáu tháng và hằng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao vào trước ngày 20 của tháng cuối quý, gi Trưởng Ban Chỉ đạo (qua Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực), báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc có vụ việc phát sinh. Nội dung báo cáo phải phân tích, đánh giá được những kết quả thực hiện, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm, đột xuất về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, gửi Trưởng ban xem xét, chỉ đạo thực hiện,

3. Định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ đã phân công.

Điều 14. Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ công tác giữa Trưởng ban với các ủy viên Ban Chỉ đạo là quan hệ chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Quan hệ công tác giữa các ủy viên Ban Chỉ đạo là quan hệ phối hợp trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

3. Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị là quan hệ chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến khắc phục khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Chương IV

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 15. Công tác hành chính

1. Các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Ban Chỉ đạo do Cơ quan thường trực chuẩn bị, trình Trưởng Ban xem xét, giải quyết. Văn bản được tiếp nhận, xử lý theo quy định của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

2. Các Vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo do Cơ quan thường trực chuẩn bị trình Phó Trưởng ban xem xét, giải quyết. Văn bản được tiếp nhận, xử lý theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

3. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Điều 16. Công tác quản lý tài chính

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Quốc phòng. Hằng năm, căn cứ vào nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Cơ quan thường trực lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc quản lý tài chính và chi phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện

1. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách thực hiện Quy chế này; được sử dụng cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác được Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 18. Trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, Bộ Quốc phòng tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc thực hiện những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

4. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc thực hiện những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

4. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 730/QĐ-BCĐKPBMHH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 730/QĐ-BCĐKPBMHH

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361498